تصویب نامه درخصوص تعیین آقای علی اکبر شعبانی فرد به عنوان استاندار استان مرکزی

شماره62985/
ت40348هـ 25/4/1387
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علی‌اکبر شعبانی‌فرد به عنوان استاندار استان مرکزی
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 بنابه پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای علی‌اکبر شعبانی‌فرد به عنوان استاندار استان مرکزی تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی