تصویب نامه درخصوص پرداخت تعهدات دارویی سالهای گذشته

شماره62944/ت
40279هـ 25/4/1387
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تعهدات دارویی سالهای گذشته
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و تأییدیه شماره 32957 ـ 313 مورخ 9/4/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است از محل اعتبار جزء (9) ردیف (520000)
جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه
شماره 20776/ت38897هـ مورخ 16/2/1387، تعهدات دارویی سالهای گذشته را پرداخت
نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی