تصویب نامه درخصوص تشکیل ستادی برای سیاستگزاری و هماهنگی فعالیت های خارجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شماره62934/ت
39124هـ 25/4/1387
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستادی برای سیاستگزاری و هماهنگی فعالیت‌های خارجی جمعیت
هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ معاونت اجرایی رییس جمهور
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 175516/100 مورخ 25/9/
1386 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ستادی متشکل از وزارتخانه‌های امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت اجرایی رییس جمهور و جمعیت
هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران برای سیاستگزاری و هماهنگی فعالیت‌های خارجی جمعیت
هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
2ـ دبیرخانه ستاد مذکور در جمعیت هلال جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهدشد و رییس
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیر ستاد تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی