تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد سهمیه های جدید بنزین یارانه ای به انواع مختلف خودروهای شخصی از تاریخ 1/4/1387شماره62947/ت 40244هـ
25/4/1387
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد سهمیه‌های جدید بنزین یارانه‌ای به انواع
مختلف خودروهای شخصی از تاریخ 1/4/1387
وزارت نفت ـ وزارت کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی
و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب1386ـ که در جلسه مورخ 25/3/1387 به استناد اصل
یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره
13943/ت39614هـ مورخ4/2/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
از تاریخ 1/4/1387 سهمیه‌های جدید بنزین یارانه‌ای به انواع مختلف خودروهای شخصی
زیر تعلق نمی‌گیرد:

سواری چری سواری ماکسیما سواری بنز سواری هیوندا آوانته
سواری پروتن جن2 سواری زانتیا سواری مزدا سواری سوزوکی
سواری نیسان رونیز سواری سرانزا سواری پاجیرو سواری پاژن
سواری موسو سواری ون بنز سواری ون خاور سواری ون کارون
دیلی ون نارون
تبصره ـ در صورت عدم ارایه اطلاعات توسط معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
به وزارت نفت، این تصمیم از تاریخ 1/7/1387 لاز‌م‌الاجرا خواهدشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی