اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداری

شماره هـ/87/
286 9/
4/1387
تاریخ: 29/2/1387 شماره دادنامه: 116 کلاسه پرونده: 87/286
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداره قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض‌ آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان ‌عدالت
‌اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/992 موضوع شکایت علیرضا
محمدزاده‌چونقرالو به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته
احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضائی جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1780 مورخ
10/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه نامبرده از دانشجویان
دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری بوده و طبق تعهدنامه شماره 126929 مورخ 9/11/
1372 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 تهران متعهد به خدمت با استفاده از
امکانات تبصره یک ماده 13 قانون استخدام کشوری و بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال
1364 در رشته خدمات اداری بوده و کمک هزینه تحصیلی دریافت نموده و پس از دوران
تحصیل به تعهد خود عمل‌کرده و اکنون کارمند دادگستری استان آذربایجان‌غربی می‎باشد
و نامه‎های شماره 478/42 مورخ 31/6/1376 ریاست دانشکده علوم قضایی و شماره 68039
مورخ31/2/1384 معاونت اداری و مالی حاکی از آن است و نیز مفاد رأی وحدت رویه شماره
239مورخ 30/5/1384 دیوان عدالت اداری از باب وحدت ملاک و نهایتاً عدم کفایت مدافعات
مشتکی‎عنه در لایحه جوابیه شماره14032/4/60 مورخ 31/2/1384 این شعبه شکایت علیرضا
محمدزاده جونقرالو را وارد دانسته وحکم بر الزام طرف شکایت به احتساب ایام تحصیل
در دانشکده علوم قضایی، جزء سنوات خدمت نامبرده صادر می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم
تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه85/281 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل امور
اداری و استخدامی نسبت به دادنامه شماره 1780 مورخ 10/10/1384 شعبه ششم به شرح
دادنامه 1086 مورخ 11/9/1385 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار
نموده است. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/992 موضوع شکایت نادر
احمدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای احتساب خدمت تحصیل در دانشکده
علوم قضائی و خدمات اداری به شرح دادنامه 2245 مـورخ 10/12/1384 چنین رأی صادر
نموده است، نظر به اینکه بر مبنای عمومات و مسلمات قانون استخدام کشوری ایجاد
سوابق خدمتی مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و
واریز آن به صندوق بازنشستگی می‎باشد و حال آنکه تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ
گونه دلیل و مدرک مثبته‎ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیلات وی در
دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننموده فلذا در
وضع موجود اجابت خواسته وی فاقد وجاهت قانونی تلقی و با عدم احراز وقوع تخلفی از
مقررات از جانب وزارتخانه مشتکی‎عنه شکایت شاکی را غیر وارد و ناموجه تشخیص و
مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت
اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس
از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های
صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ با عنایت به اینکه بند (ب) تبصره 60
قانون بودجه سال 1364 کل کشور منحصراً مبین عدم ممنوعیت استخدام مشمولین ماده 13
قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغال به تحصیل با
دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل
فی‎نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و
تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است. بنا به جهات فوق‎الذکر و
اینکه احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداری در دانشکده علوم قضائی و خدمات
اداری به منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره
2245 مورخ 10/12/1384 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب
دوره تحصیلی مذکور جزو سابقه خدمت دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به
استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان
و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد