تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تعیین قیمت عرضه هر لیتر بنزین معمولی آزاد و بنزین سوپر آزاد

شماره56287/
ت40045هـ 16/4/1387
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تعیین قیمت عرضه هر لیتر بنزین معمولی
آزاد و بنزین سوپر آزاد
وزارت نفت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی
و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب1386ـ که در جلسه مورخ 25/3/1387 به استناد اصل یکصد و
بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 13943/
ت39614هـ مورخ4/2/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
از تاریخ ¼/1387 قیمت عرضه هر لیتر بنزین معمولی آزاد چهار هزار (4،000) ریال و
بنزین سوپرآزاد پنج هزار و چهارصد (5،400) ریال تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی