قانون اصلاح بند(و) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000)دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 25/1/1387 مجلس‎‎‎‎
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون
اصلاح بند(و) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000)
دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 25
/1/1387 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح جداول شماره(4)و(8) قانون‌برنامه
چهارم توسعه‌اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اصلاح بودجه سال 1385
کل کشور به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن
مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح بند(و) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری‌اسلامی‌ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون
(250.000.000)دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- به منظور تأمین اعتبار جهت خرید تجهیزات وقراردادن ماهواره رادیو و
تلویزیونی(ایران- دی- بی- اس2) (D.B.S2)در مدار اختصاص یافته، مبلغ ارزی تادویست
وپنجاه میلیون (250.000.000)دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای سازمان صدا و سیمای
جمهوری‌اسلامی‌ایران اختصاص می‌یابد.
این سازمان موظف است با همکاری سازمان فضایی ایران برای تأمین ماهواره اقدام
نماید.
تبصره- حکم بند(و) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در خصوص این ماده واحده لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ بیست و
پنجم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای‌اسلامی‌تصویب و در تاریخ
20/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده
شد./ن

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی