مصوبه «عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه های علمیه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»

مصوبه «عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه‌های علمیه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388 شماره ابلاغ: 2955/88/دش

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، براساس پیشنهاد اعضای شورای عالی، مصوبه «عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه‌های علمیه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«یکی از اعضاء شورای گسترش حوزه‌های علمیه به معرفی آن شورا، برای عضویت در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصوب می‌شود» .