ماده واحده «واگذاری و تفویض صلاحیت تصمیم گیری و تصویب رشته های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت های حوزه های علمیه به شورای گسترش حوزه های علمیه»

ماده واحده «واگذاری و تفویض صلاحیت تصمیم‌گیری و تصویب رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش حوزه‌های علمیه»

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388 شماره ابلاغ: 2954/88/دش

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، بنا به پیشنهاد مورخ 1/2/88 شورای عالی حوزه علمیه قم، ماده واحده «واگذاری و تفویض صلاحیت تصمیم‌گیری و تصویب رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش حوزه‌های علمیه» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«ماده واحده – صلاحیت تصمیم گیری و تصویب کلیه ‌رشته‌های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه به شورای گسترش حوزه‌های علمیه، واگذار و تفویض می‌شود.
تبصره – این تفویض، به منزله سلب صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تصویب رشته‌های تحصیلی علوم حوزوی نخواهد بود» .