مصوبه «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 )»


مصوبه «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83)»

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388 شماره ابلاغ: 2953/88/دش

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، براساس پیشنهاد دو فوریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبه «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83)» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» .