مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»


مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»

مصوب ششصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 05/03/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/04/1388 شماره ابلاغ: 2939/88/دش

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/88، براساس مصوبه مورخ 8/2/88 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«آقای دکتر رضا داوری اردکانی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی، انتخاب می شوند»