مصوبه «اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران»مصوبه «اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران»

مصوب ششصد و پنجاهمین جلسه مورخ 21/07/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 20/10/1388 شماره ابلاغ: 8901/88/دش

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 650 مورخ 21/7/88، بنا به پیشنهاد مورخ 15/7/88
کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اصلاح موادی از اساسنامه
فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«1- ماده 15 اساسنامه فرهنگستان‌ هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17
اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به
شرح ذیل اصلاح می‌شود:
افراد پیشنهادی برای عضویت در فرهنگستان‌ با معرفی و تصویب شورای عالی انقلاب
فرهنگی و یا خود فرهنگستان مربوطه و براساس ضوابط و معیارهای علمی مصوب انتخاب
می‌شوند.
2- ماده 10 اساسنامه فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی و ماده 8
اساسنامه فرهنگستان هنر به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
رئیس فرهنگستان‌ از میان اعضای فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای
عالی انقلاب فرهنگی و با حکم ایشان برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. تغییر
رؤسای مزبور به علل مختلف از جمله فوت، کناره‌گیری، عزل و استعفاء قبل از پایان
دوره نیز مطابق همین شیوه خواهد بود.
تبصره – انتخاب مجدد رئیس فرهنگستان بلامانع می‌باشد.»