تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان

شماره158863/
ت35407ک 1/10/1386
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ29/7/1386 بنا به پیشنهاد
شماره 44245/42/4/1 مورخ 5/4/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118هـ
مورخ22/12/1380 اصلاحات زیر را در استان خوزستان تصویب نمودند:
1ـ مرکز دهستان تل بزان از توابع بخش مرکزی شهرستان مسجد سلیمان از روستای رضاآباد
به روستای قاسم‌آباد انتقال می‏یابد.
2ـ روستاها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000پیوست که تأیید شده به مهر «
پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان تل‌بزان بخش مرکزی شهرستان مسجد
سلیمان منتزع و به دهستان جهانگیری همان بخش الحاق می‏گردند.
آب‌باریک، آبیدشت، احمدآباد، اکبرآباد، امیرآباد، اکبرآباد لارم، باغ عبدشاه،
بهرام‌آباد، پیرکنارک، پاگچ گدار، تنگ موسادات، تختگان، چشمه ایناق، خلیل‌آباد،
دشت چارپاره، رضاآباد، قنبرآباد، قاضی‌آباد، کت بردلان، کوثره، کریم‌آباد، گدار
لندر، منصورآباد، نصیر، نرگسی تمپور، نورآباد، نمره ده، واحد جذب آب و شرکت شهنی.
3ـ دهستان جهانگیری شمالی به مرکزیت روستای رضاآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و
مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه
هیئت‌وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان مسجد سلیمان ایجاد می‏گردد.
آب زالو بهرام، آب زالو عرب، آب کاسه، آب گرمه، آسیاب، بابا زاهد، امامزاده
بابازاهد، بردنشانده، پارحوض، پمپاژ پارحوض، پرخواجه، پرزرد، پرشوشتری، پرنوشته
دو، آب گرمک، پیر‏عبدالله، تلخاب تاجدین، تنگ لیر، جاجو سفلی، جاجو علیا، چاه
شماره 3، چال گندلی، چشمه شیرین (فتح‌آباد)، دزکان، دکه مشکی، دوتواستکی، ساهی،
سربست، سرچشمه، سلیران سفلی، سلیران علیا، امامزاده سبزپوش، عسکرآباد، علمداری،
علمداری دو، عنبر، دروازه، عنبل بوستانی، قلعه شیاس، قلعه‌راک، کفت رودگه، کلبعلی،
کنار هشت لک، کولی، کهناب، کلبی‌سور، گدار بز، آب باریک، آبیدشت، احمدآباد،
اکبرآباد، امیرآباد، اکبرآباد لارم، باغ عبدشاه، بهرام‌آباد، پیرکنارک، پاگچ‌گدار،
تنگ موسادات، تختگان، چشمه ایناق، خلیل‌آباد، دشت چارپاره، رضاآباد، قنبرآباد،
قاضی‌آباد، کت بردلان، کوثره، کریم آباد، گدار لندر، منصورآباد، نصیر، نرگس تمپور،
نورآباد، نمره‌ده، واحد جذب آب و شرکت شهنی.
4ـ بخش گلگیر به مرکزیت روستای گلگیر از ترکیب دهستانهای تل‌بزان و تمبی گلگیر در
تابعیت شهرستان مسجد سلیمان ایجاد می‏گردد.
5 ـ بخش چلو به مرکزیت روستای زاووت از ترکیب دهستانهای چلو و للرکتک در تابعیت
شهرستان مسجد سلیمان ایجاد می‏گردد.
6 ـ بخش آبژدان به مرکزیت روستای جعفرآباد از ترکیب دهستانهای کوشک و آبژدان در
تابعیت شهرستان مسجدسلیمان ایجاد می‏گردد.
7ـ شهرستان اندیکا به مرکزیت شهر قلعه خواجه از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان
خوزستان ایجاد می‌گردد.
الف ـ بخش مرکزی شامل دهستانهای قلعه خواجه و شلال دشتگل.
ب ـ بخش چلو شامل دهستانهای چلو و للترکتک.
ج ـ بخش آبژدان شامل دهستانهای کوشک و آبژدان.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی