تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خوزستان شهرستان هویزه

شماره158904/
ت35356ک 1/10/1386
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خوزستان شهرستان هویزه
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد
شماره 40005/42/4/1 مورخ 28/3/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت 26118/هـ
مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خوزستان تصویب نمودند :
1ـ نام دهستان هویزه تابع بخش هویزه، شهرستان دشت آزادگان به هویزه جنوبی تغییر
می‌یابد.
2ـ دهستان هویزه شمالی به مرکزیت روستای امامزاده خضر مشتمل بر روستاها و مزارع و
مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه
هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش هویزه شهرستان دشت آزادگان ایجاد می‌گردد.
ام الحبار، ارباع و اخماس، آلبوسویط، بنی‌نعامعه جنوبی، عطابیه شمالی، عطابیه
جنوبی، معرض بنی‌صالح، سونیه، مکینه حاجی جمعه، مکینه داغر، مکینه دوارجه، بطلیه،
حاج کریم، قاسم علوان، بلم، بیت فعیل، حمیدیه، امامزاده خضر، موقعیت امام حسین و
مالحه.
3ـ بخش نیسان به مرکزیت شهر رفیع مشتمل بر دهستانهای بنی صالح و نیسان در تابعیت
شهرستان دشت آزادگان ایجاد می‌گردد.
4ـ شهرستان هویزه به مرکزیت شهر هویزه متشکل از بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:
الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر هویزه شامل دهستانهای هویزه شمالی و هویزه جنوبی.
ب: بخش نیسان به مرکزیت شهر رفیع شامل دهستانهای بنی صالح و نیسان.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی