تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور

شماره161416/
ت35368ک 4/10/1386
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد
شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ
22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب نمودند:
الف ـ روستای بار از توابع دهستان فیروزه بخش تخت جلگه شهرستان نیشابور به شهر
تبدیل و به عنوان « شهربار» شناخته شود. محدوده این شهر براساس قانون تعاریف
محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب1384ـ تعیین خواهدشد.
ب ـ « شهر بار» و روستاها و مزارع و مکانهای زیر از محدوده دهستان فیروزه بخش تخت
جلگه شهرستان نیشابور منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر «
پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد به دهستان مازول بخش مرکزی شهرستان نیشابور
الحاق می‌گردد.
اریه، دامنجان، درخت جوز، چهارباغ، طاقان، خانلق، شوشا، میدانا، گمیشاه، آب تک، آب
دراز، سبزه احمد، شاهزاده ابراهیم، سبزه کارت، کاریزی، محمدآباد خرابه، ملخ دره
علیا، قندآباد ملخ‌دره، شاهزاده قهار و غفار منقان.
ج ـ دهستان بینالود از بخش تخت جلگه شهرستان نیشابور منتزع و به بخش مرکزی همین
شهرستان الحاق می‌گردد.
د ـ مرکز دهستان تخت جلگه بخش تخت جلگه شهرستان نیشابور از شهر فیروزه به روستای
بزقوچان انتقال می‌یابد.
هـ ـ شهرستان تخت جلگه به مرکزیت شهر فیروزه از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان
خراسان رضوی ایجاد می‌گردد.
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر فیروزه شامل دهستانهای تخت جلگه و فیروزه.
2ـ بخش طاغنکوه.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 20/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده
است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی