تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد

شماره161411/
ت38028ک 4/10/1386
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد
شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118/هـ
مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب نمودند:
الف ـ دهستان ابرده به مرکزیت روستای ابرده علیا از ترکیب روستاها، مزارع و
مکان‌های زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه
هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش طرقبه شهرستان مشهد ایجاد می‌گردد.
1ـ ابرده علیا 2ـ ابرده سفلی 3ـ زشک سفلی 4ـ زشک علیا 5 ـ محله زشک سفلی 6 ـ گراخک
7ـ مرق 8 ـ محله تخدر 9ـ رستوران زشک 10ـ مسافرخانه گل بی‌بی 11ـ مسافرخانه گلستان
12ـ منصوریه 13ـ گیزی‌علیا 14ـ پندر 15ـ گاوبند 16ـ کافه‌مسعود 17ـ کافه بینالود
18ـ پیست اسکی ابرده 19ـ کلاته بازه حصار 20ـ کلاته هیبت 21ـ کلاته پرتودرون 22ـ
کلاته میراحمدی 23ـ کلاته قادر 24ـ کلاته شمخال 25ـ کلاته درخت جوز 26ـ کلاته
چهارشاخ بند 27ـ کلاته سالار حسن 28ـ کلاته نو 29ـ کلاته بازند 30ـ کلاته بالا 31ـ
کلاته ملا 32ـ کلاته حاج آخوند 33ـ کلاته سیاه کلاغ 34ـ کلاته معاون 35ـ کلاته
بازخانی 36ـ چکاب.
ب ـ دهستان جاغرق به مرکزیت روستای جاغرق از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر
مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران»
می‌باشد در تابعیت بخش طرقبه شهرستان مشهد ایجاد گردد.
1ـ نقندر 2ـ جاغرق 3ـ کنگ 4ـ سیرزار سفلی 5 ـ ده بار 6 ـ کردینه 7 ـ تلخیش 8 ـ
تخادره 9ـ زری علیا 10ـ حیدرآباد 11ـ سیرزار علیا 12ـ نصیرآباد 13ـ بازه سیاه
منصور 14ـ بازه شمقدر 15ـ هوادره 16ـ بازه القندر 17ـ اسکازون بزرگ 18ـ اسکازون
کوچک 19ـ شملجین 20ـ کلاته ذوالفقار 21ـ کلاته محمدصادق 22ـ بازه لویدن 23ـ بازه
زرنج 24ـ بازه خیزخیزو 25ـ بازه زودر 26ـ بازه تیغ لو 27ـ بازه آسیاب 28ـ بازه
دشتون.
ج ـ بخش شاندیز به مرکزیت شهر شاندیز ار ترکیب دهستان‌های شاندیز و ابرده در
تابعیت شهرستان مشهد ایجاد می‌گردد.
د ـ شهرستان بینالود از ترکیب بخش شاندیز و بخش طرقبه شامل دهستانهای طرقبه و
جاغرق ایجاد می‌گردد.
هـ ـ فرمانداری شهرستان بینالود با صلاحدید استانداری خراسان رضوی در محل مناسبی
واقع در سه‌راهی طرقبه، شاندیز و مشهد احداث و مستقر خواهدشد.
و ـ با تصویب دهستان‌های مندرج در بندهای « ب» و « پ» چنانچه روستاها، مزارع و
مکان‌های دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بندهای مذکور و نقشه‌های پیوست در
محدوده این دهستانها ملاحظه گردد و یا در آینده در محدوده آن به وجود آید، در
تابعیت دهستان مربوطه خواهدبود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده
است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی