آیین­نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان

شماره۱۰۱۵۳۰/ت۵۵۷۰۸هـ                              ۱۳۹۸/۸/۱۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ـ .

۲ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

۴ـ فرد دارای معلولیت: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون.

۵ ـ فرد دارای معلولیت جویای کار: افراد موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون با تأیید سازمان.

۶ ـ کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تعریف شده و اداره کارگاه­ها و مؤسسات بخش خصوصی یا تعاونی را بر عهده دارند.

۷ـ کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت: کمک هزینه موضوع تبصره (۲)
ماده (۱۲) قانون.

ماده۲ـ به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به کارگیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک­هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین­نامه پرداخت خواهد شد.

تبصره۱ـ میزان شدت معلولیت فرد دارای معلولیت جویای کار برای تعیین میزان کمک­هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت بر اساس طبقه­بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت و تغییرات آن در کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و کمیته تخصصی توانبخشی حرفه­ای و اشتغال افراد دارای معلولیت سازمان انجام می­شود.

تبصره۲ـ تطبیق نوع معلولیت و عملکرد فرد دارای معلولیت جویای کار با ویژگی­های فنی مشاغل پیشنهادی، براساس دستورالعمل تخصصی ابلاغی سازمان انجام می­شود.

تبصره۳ـ کمک­هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت برای هر فرد دارای معلولیت شاغل تا پنج سال قابل پرداخت است.

ماده۳ـ کارفرما موظف است به منظور بهره­مندی از کمک­هزینه ارتقای کارایی فرد
دارای معلولیت، موارد زیر را رعایت کند:

۱ـ ثبت نام به عنوان متقاضی به کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال سازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت.

۲ـ انعقاد قرارداد به کارگیری حداقل یک­ساله با فرد دارای معلولیت جویای کار.

۳ـ پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای­عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط.

۴ـ پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح­شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل.

ماده۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک­هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به کارفرمایان، پس از انطباق شغل با شدت معلولیت افراد و حسب اعتبار ابلاغی از سوی
سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان، متناسب با اقدامات و اولویت­های زیر است:

۱ـ به کارگیری افراد دارای معلولیت­های شدید ذهنی و روانی مزمن.

۲ـ به کارگیری افراد دارای معلولیت­های شدید و خیلی شدید.

۳ـ به کارگیری افراد دارای معلولیت­های متوسط.

۴ـ به کارگیری افراد دارای معلولیت­های خفیف.

۵ ـ انجام اقدامات منجر به افزایش کارایی افراد دارای معلولیت از قبیل مناسب­سازی
محیط کار (ارگونومی) و به کارگیری تجهیزات و فناوری­های کمکی متناسب با توانمندی­ها و محدودیت­های شاغلین دارای معلولیت.

۶ ـ انطباق شغل پیشنهادی فرد دارای معلولیت جویای کار با نوع و شدت معلولیت و تحصیلات وی به جهت پایداری شغلی.

تبصره ـ میزان پرداخت کمک­هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت و تعداد افراد تحت پوشش، هر سال با رعایت ماده (۱۲) قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور تعیین می­شود.

ماده۵ ـ سازمان موظف است نسبت به واریز کمک­هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت پس از ارسال یک نسخه از فهرست و پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما و بر اساس اولویت­های موضوع ماده (۴) این آیین­نامه در حسابی که کارفرما نزد یکی از بانک­های عامل تعیین کرده است، اقدام کند.

ماده۶ ـ سازمان موظف است به استناد بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای این آیین­نامه را بر اساس اطلاعات و آمار، محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سنواتی، نسبت به پیش­بینی اعتبار در لوایح بودجه سنواتی اقدام می­کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری