قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره24244/250 ۱۳۸۹/۴/۷

قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو ابلاغیه شماره 5363/250 مورخ 6/2/1388 به موجب گزارش شماره 445061/52/د مورخ 16/3/1389 رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بخشی از متن ماده (5) قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علی‌رغم تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان در هنگام ابلاغ به دولت از قلم افتاده است که به شرح پیوست در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره80179 30/11/1389
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر قلم افتادگی بخشی از ماده (5) «قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ماده واحده ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و تبصره اصلاحی آن مصوب 25/9/1365 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده 5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار (و در غیاب وی معاون‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان(با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تبصره 1ـ بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد.
تبصره 2ـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره 3ـ در مورد شهرتهران معاونین ذی‌ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می‌باشند.
محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهدبود. جلسات کمیسیون با حضـور اکثریت اعضاء رسمـیت‌ یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چـهار رأی موافق معتبر است.
تبصره 4ـ در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس‌شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی‌ربط شرکت خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ بیست و سوم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی