تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای « سندرک» مرکز بخش سندرک از توابع شهرستان میناب در استان هرمزگان به شهر

شماره32149/
ت41832ک 16/2/1388
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « سندرک» مرکز بخش سندرک از توابع شهرستان میناب
در استان هرمزگان به شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره
147287/42/4/1 مورخ 29/10/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « سندرک» مرکز بخش سندرک از توابع شهرستان میناب در استان هرمزگان به شهر
تبدیل و به عنوان شهر « سندرک» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ14/2/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی