تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای منصور آقایی مرکز بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه به شهر
شماره124858/ت34496ک
23/7/1387
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای منصور آقایی مرکز بخش شاهو از توابع شهرستان
روانسر در استان کرمانشاه به شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره
128367/42/4/1 مورخ 9/11/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای منصور آقایی مرکز بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانـشاه پس
از تجمیع با روستـای قشلاق به شهر تبدیل و به عنوان شـهر شاهو شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین
آنها ـ مصوب 1384ـ تعیین خواهدشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی