تصویب نامه در خصوص ادغام روستاهای لارگان، لارگیجی، حاجی آباد و درچه عابد واقع در دهستان اشترجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان به نام روستای بوستان

شماره 124872/
ت32935ک 23/7/1387
تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای لارگان، لارگیجی، حاجی‌آباد و درچه عابد واقع
در دهستان اشترجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان به نام روستای بوستان
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در جلسه مورخ10/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره
16854/42/4/1 مورخ 13/2/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه
شماره158802/ت38854هـ تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان اصفهان تصویب
نمودند:
روستاهای لارگان، لارگیجی، حاجی‌آباد و درچه عابد واقع در دهستان اشترجان بخـش
مرکـزی شهرستـان فلاورجان تجمیـع و به عنوان یک نقطـه جغرافیـایی به نـام روستای
بوستان نامیده می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی