تصویب نامه در خصوص معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10% هزینه کارمزد ثبت سفارش


شماره 123881/ت 40591هـ
22/7/1387
تصویب‌نامه در خصوص معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10% هزینه کارمزد ثبت
سفارش
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 15232/1 مورخ 19/5/1387
وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تصویب نمود:
تمامی دارندگان کارت بازرگانی که به عضویت در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات
پذیرفته می‌شوند از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و به مدت یک سال از پرداخت ده درصد
(10%) هزینه کارمزد ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373
معاف می‌باشند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی