اصلاحیه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتیشماره8985
23/2/1388
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 و با عنایت به نامه شماره 0101/58361 مورخ
16/11/1387 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر وقوع اشتباه تایپی در
اعلام‌نظر مجمع به مجلس نسبت به ماده (6) قانون رفع برخی از موانع تولید و
سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب7/5/1386 مجلس، بدینوسیله در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متن اصلاحی ماده مزبور به پیوست ابلاغ
می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اصلاحیه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخی از موانع
تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی
ماده6 : وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه‌ی
فصول به گونه‌ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه‌های بخش
خصوصی با ضریب 2/1 (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه‌های انتقال و نظایر
آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت‌های تابعة خود ضمن نصب
تجهیزات اندازه‌گیری چندزمانه برای کلیة مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات
کم‌باری، میان‌باری و پرباری را به گونه‌ای تعیین نماید که منحصراً موجب کاهش مصرف
در ساعات اوج گردد و در هرحال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به
ترتیب فوق تجاوز ننماید.
تبصره : قیمتسوخت نیروگاههای بخشهای‌غیردولتی نباید از قیمت‌سوخت نیروگاههای دولتی
بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت
سوخت تحویلی به نیروگاههای دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاههای
بخش‌های غیردولتی نیز تعلق گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی