تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای « قطرویه» مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نیریز در استان فارس به شهر

شماره49797/
ت32726ک 6/3/1388
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « قطرویه» مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نیریز
در استان فارس به شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 381
/42/4/1 مورخ 7/1/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/
ت38854ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای « قطرویه» مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نیریز در استان فارس به شهر
تبدیل و به عنوان شهر « قطرویه» شناخته می‌شود.
2ـ دهستان « شش پیر» از بخش همایجان شهرستان سپیدان انتزاع و به بخش مرکزی همین
شهرستان الحاق می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 4/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی