تصویب نامه درخصوص تغییر نام بخش « آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان کردستان به بخش « آرمرده»

شماره49804/
ت34068ک 6/3/1388
تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام بخش « آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان کردستان
به بخش « آرمرده»
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره
81205/42/4/1 مورخ 8/8/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/ت38854ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
نام بخش « آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان کردستان به بخش « آرمرده» تغییر
می‌یابد
این تصـویب‌نامه در تاریخ 4/3/1388 به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی