تصویب نامه درخصوص تعیین آقای عبدالمحمد رئوفی نژاد به عنوان استاندار استان زنجانشماره130010/ت41135هـ
29/7/1387
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای عبدالمحمد رئوفی‌نژاد به عنوان استاندار استان زنجان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای عبدالمحمد رئوفی‌نژاد به عنوان استاندار استان زنجان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی