تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال1388شماره142469/ت41046ک
15/8/1387
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای
سازمان سنجش آموزش کشور در سال1388
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 21850/1 مورخ 14/7/1387
وزارت بازرگانی و تأیید ستاد بررسی و کنترل قیمتها و به استناد بند (الف) تبصره
(49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود:
تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در
سال 1388 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ تعرفه ثبت نام آزمونهای سال 1388 با حداکثر دوازده درصد (12%) افزایش نسبت به
سال 1387 به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف حق ثبت نام داوطلبان سال 1388
1 آزمون سراسری 48.000
2 آزمون دانشگاه پیام نور، تربیت معلم و مرکز غیرانتفاعی 12.800
3 آزمون کاردانی پیوسته 48.000
4 آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 64.000
5 آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 80.000
6 آزمون دکتری داخل 130.000
7 آزمون دکتری اعزام به خارج 115.000
8 آزمون تولیمو 115.000
9 صدور تأییدیه گواهی رتبه داوطلبان 13.500
10 تکمیل ظرفیت آزمونها 16.000
11 آزمون علمی تربیت بدنی 33.500
12 آزمونهای علمی رشته‌های هنری 33.500

2ـ درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور برای سال 1388 به صورت کامل در اختیار سازمان
یادشده قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی