تصویب نامه درخصوص اعطای نشان عالی « استقلال» به آقای سیدحسن فیروزآبادیشماره 147397/ت41256هـ
22/8/1387
تصویب‌نامه درخصوص اعطای نشان عالی « استقلال» به آقای سیدحسن فیروزآبادی
نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 143135 مورخ 15/8/1387
دفتر رییس جمهور و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و
مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1375 ـ تصویب نمود:
نشان عالی « استقلال» به آقای سیدحسن فیروزآبادی اعطاء می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی