تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد،تذکر ضروری روزنامه رسمی :
با عرض پوزش تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوری
اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، منتشره در
روزنامه‌رسمی شماره18563 مورخ 29/8/1387 از قلم افتاده که بدینوسیله چاپ و منتشر
می‌گردد.

شماره0101/
56776 23/7
/1387
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
بازگشت به نامه شماره 68349/483 مورخ 27/4/1385 درخصوص « لایحه الحاق دولت جمهوری
اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» مصوب مورخ 21/3/
1385 مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای
اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود،
در جلسه روز شنبه مورخ 20/7/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شورای
اسلامی عیناً به تصویب رسید و مقرر گردید:
دولت جمهوری اسلامی ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور، در بیانه‌ای متن ذیل
را لحاظ نماید:
« جمهوری اسلامی ایران تطهیر عواید اموال بدست آمده ناشی از جرائم موضوع ماده (23)
کنوانسیون را منحصراً ناشی از عوائد جرائم مندرج در این کنوانسیون می‌داند.»
مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی