تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تغییر در بن ویژه ماه مبارک رمضان

شماره 160726/
ت41362ن 10/9/1387
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تغییر در بن ویژه ماه مبارک رمضان
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ 20/8/
1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با
رعایت تصویب‌نامه شماره 48666/ت40175هـ مورخ 4/4/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر
برای اجرا ابلاغ می‌شود:
در ازای پنج (5) کیلوگرم گوشت مرغ بن ویژه ماه مبارک رمضان، موضوع بند (2)
تصمیم‌نامه شماره 77430/ت40450ن مورخ 16/5/1387 ، به میزان (5/2) کیلوگرم گوشت
گوساله برای هر نفر از مشمولین بند(1) تصمیم‌نامه یادشده با کیفیت مطلوب در
بسته‌بندیهای یک تا سه کیلوگرمی توسط شرکت پشتیبانی امور دام ظرف یک ماه توزیع
می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی