تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای « رشک شاوور» از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان به شهرشماره182488/ت 33712ک 8
/10/1387
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای « رشک شاوور» از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در
استان خوزستان به شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره
62740/42/4/1 مورخ 18/5/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای « رشک شاوور» از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر
تبدیل و به عنوان شهر « شاوور» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی