تصویب نامه در خصوص ایجاد بخش « گاریزات» به مرکزیت روستای بخ شامل دهستان های گاریزات و کهدوئیه در شهرستان تفت استان یزدشماره182451/ت 40944ک 8
/10/1387
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش « گاریزات» به مرکزیت روستای بخ شامل دهستان‌های
گاریزات و کهدوئیه در شهرستان تفت استان یزد
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره
80687/42/4/1 مورخ 26/6/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ بخش « گاریزات» به مرکزیت روستای بخش شامل دهستان‌های گاریزات و کهدوئیه در
تابعیت شهرستان تفت استان یزد ایجاد می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی