تصویب نامه درخصوص معافیت سود بازرگانی گمرک جلفا و نوردوز

شماره183089/
ت41480هـ 9/10/1387
تصویب‌نامه درخصوص معافیت سود بازرگانی گمرک جلفا و نوردوز
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشـکیل شـد،
به استـناد بند « ب» مـاده (2) قانون امور گمـرکی ـ مصوب1350ـ تصویب نمود:
گمرک جلفا و نوردوز مشمول بند (2) تصویب‌نامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/
1382 موضوع معافیت سود بازرگانی تا پانزده درصد می‌شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی