تصویب نامه درخصوص تعیین مناطق نمونه گردشگری در استان آذربایجان شرقی

شماره184855/
ت41480هـ 11/10/1387
تصویب‌نامه درخصوص تعیین مناطق نمونه گردشگری در استان آذربایجان شرقی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، به
اسـتناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میـراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ تصویب
نمود:
1ـ مناطق شهید کسایی تبریز، دامنه سهند تبریز، حاشیه سد شهید مدنی، دره علی‌آباد،
قلعه چای و قلعه بختک لیلان شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی به عنوان مناطق
نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق
چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی