تصویب نامه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالتأسیس تولیدیو گردشگری در شهرک ها و نواحی صنعتی و مجتمع های گردشگری

شماره 186091/ت41480هـ
14/10/1387
تصویب‌نامه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالتأسیس تولیدیو گردشگری در
شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های گردشگری
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد،
بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی
قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
واحدهای جدیدالتأسیس تولیدی و گردشگری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های
گردشگری خارج از شعاع سی تا پنجاه کیلومتر از مرکز استان آذربایجان شرقی به مدت
پنج سال، خارج از شعاع بیش از پنجاه تا شصت و پنج کیلومتر از مرکز استان به مدت
هفت سال و خارج از شعاع بیش از شصت و پنج کیلومتر از مرکز استان به مدت ده سال و
شهرستانهای محروم استان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132)
قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی