تصویب نامه در خصوص تعیین بیست و نه منطقه در استان خوزستان به عنوان مناطق نمونه گردشگریشماره190299/ت41591هـ 21/
10/1387
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بیست و نه منطقه در استان خوزستان به عنوان مناطق نمونه
گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1387 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، به استناد
ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
1ـ بیست و نه منطقه در استان خوزستان به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست
تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
تبصره ـ مطالعات مربوط توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام
خواهدشد.
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق
چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

فهرست مناطق نمونه گردشگری استان خوزستان

ردیف منطقه نمونه گردشگری شهرستان ردیف منطقه نمونه گردشگری شهرستان
1 خارستان بهبهان 16 کرخه اندیمشک
2 مارون بهبهان 17 دوکوهه اندیمشک
3 خائیز بهبهان 18 پارک دره اندیمشک اندیمشک
4 تنگ تکاب بهبهان 19 پامنار دزفول
5 رکعت ایذه 20 اروند آبادان
6 بلوط بلند ایذه 21 شهدای شیمیایی خرمشهر خرمشهر
7 دشت بزرگ ایذه 22 شلمچه خرمشهر
8 زراس ایذه 23 طلائیه دشت آزادگان
9 رباط باغملک 24 ام‌الدبس دشت آزادگان
10 مال آقا باغملک 25 دهلاویه سوسنگرد
11 سدشهیدعباسپور اندیکا 26 هویزه هویزه
12 شیرین بهار مسجد سلیمان 27 تالاب هویزه هویزه
13 غار پبده لالی 28 دریاچه سدانحرافی رامشیر رامشیر
14 آرپناه لالی 29 ساحل رودخانه هندیجان هندیجان
15 فتح المبین شوش