قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی

شماره15051/246                          ۱۳۸۸/۳/۲۷

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی 	
 		 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
     عطف به نامه شماره 160140/40736 مورخ 9/9/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/3/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره66968                                7/4/1388
وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
     قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15051/246 مورخ 27/3/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی

     ماده واحده ـ بـه دولت اجازه داده می شـود در مرکز آموزش و تحقـیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی عضویت یابد و نسبت به پرداخت حـق عضـویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستـگاه اجرایی طرف عضویت بر عهـده دولت است.
     تبصره ـ اجراء ماده (28) منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی آنکارا ـ ترکیه

     بر مبنای اساسنامه و ارکان تابعه مصوب ششمین نشست سران کشورهای (عضو سازمان کنفرانس) اسلامی، داکار، 11ـ 9 دسامبر 1919 میلادی، (سند شماره ORG (IS) ـ 6/1) تأیید شده توسط هفدهمین نشست کمیسیون امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان مجمع عمومی مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRTCIC) طی مصوبه 1. /SESRTCIC/REP93 ـ 17/ICECS پیوست شماره شش جده، 15 ـ 9 ژانویه 1993 میلادی.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی آنکارا ـ ترکیه

     فصل اول
     ماده1ـ عنوان و حوزه فعالیت
     این سند تحت عنوان «اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی» دربرگیرنده مفاهیم یکسان سازی شده ای است که در مورد تمامی ارکان تابعه سازمان کنفرانس اسلامی قابل اطلاق و تسری است.

     فصل دوم
     ماده2ـ تعاریف
     در این سند از واژگان ذیل معانی مقابل آنها مستفاد خواهد گردید:
     الف ـ سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی.
     ب ـ منشور: منشور سازمان.
     ج ـ کشورهای عضو : کشورهای عضو سازمان.
     د ـ نشت سران: گردهمایی پادشاهان و رؤسای کشورهای عضو.
     هـ ـ کنفرانس : کنفراس وزرای خارجه کشورهای اسلامی.
     و ـ دبیرکل: دبیرکل سازمان.
     ز ـ دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه مرکزی سازمان.
     ح ـ کمیسیون: کمیسیون امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اسلامی.
     ط ـ جلسات: جلسات کمیسیون.
     ی ـ مجمع عمومی مشترک : مجمع عمومی مشترک ارکان تابعه.
     ک ـ کارگروه (کمیته) دائمی امور مالی:کارگروه (کمیته) دائمی امور مالی سازمان.
     ل ـ ارکان تابعه: ارکانی که در چارچوب سازمان و طبق مندرجات قطعنامه شماره AF ـ 18/6 کنفرانس تأسیس شده اند.
     م ـ مؤسسات تخصصی : مؤسسات تخصصی سازمان.
     ن ـ هیأت مدیره: هیأت مدیره ارکان تابعه.
     س ـ مدیرکل : مدیرکل رکن تابعه.
     ع ـ کشور میزبان : کشوری که در رکن تابعه در آن مستقر است.
     ف ـ توافقنامه سازمان های مرکزی: تفاهم نامه منعقده میان سازمان و کشور میزبان در مورد معافیت ها و امتیازات.
     ص ـ ضوابط و مقررات: ضوابط و مقررات برای ارکان تابعه سازمان.
     ق ـ مرکز: مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی که به عنوان رکن تابعه سازمان محسوب می شود.

     فصل سوم
     ماده3ـ اهداف
     هدف اصلی مرکز حمایت از روند همکاری و توسعه در میان کشورهای عضو سازمان در عرصه های آماری، پژوهشی، آموزشی و فنی است.
     ماده4ـ اصول
     برای نیـل به هدف مندرج در مـاده (3)، مرکز تلاش خواهدکرد تا اصول ذیل را مراعات نماید:
     الف ـ اقتصادی نمودن فعالیت ها و برنامه های خود.
     ب ـ ایجاد شرایطی مناسب که به بهبود این قبیل فعالیت ها منجر شود.
     ماده5 ـ وظایف:
     مرکز تمامی اقدامات مناسب و ضروری را به منظور تحقق اهداف خویش اتخاذ کرده و به طور خاص به اقدامات ذیل مبادرت خواهدنمود:
     1ـ گردآوری، پردازش و انتشار داده ها و اطلاعات اجتماعی ـ اقتصادی کشورهای عضو.
     2ـ حفظ تماس مستمر با سازمان های آماری در کشورهای عضو و سازماندهی و برگزاری نشست های مشترک برای تدوین شرایط و ضوابطی برای جریان و تبادل گسترده داده ها و اطلاعات آماری در میان کشورهای عضو.
     3ـ تأسیس و اداره کتابخانه تخصصی و سامانه پایگاه داده ها برای تأمین نیازهای اطلاعات اقتصادی ـ اجتماعی در مورد کشورهای عضو.
     4ـ انجام پژوهش های اقتصادی و اجتماعی در مورد مسائل مربوط به همکاری در میان کشورهای عضو.
     5 ـ سازماندهی و پشتیبانی برنامه های آموزشی جهت کمک به کشورهای عضو در آموزش و تربیت پرسنل اداری و فنی خود در زمینه های مرتبط.
     6 ـ کمک به ارتقاء سطح همکاری های تخصصی در میان کشورهای عضو از طریق گردآوری و انتشار اطلاعات در مورد مسائلی همچون مؤسسات پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و فعالیت های آنها و نیز گردآوری و ارائه اطلاعات در مورد فرصت های آموزشی در کشورهای عضو و تدوین ضوابطی برای استفاده کارآمد از ظرفیت ها و توانمندی های تخصصی شناخته شده آنها.
     7ـ برگزاری نشست ها، همایش ها، کارگاه های آموزشی به طور مستقل یا با همکاری سازمانهای بین المللی، منطقه ای و کشوری با هدف تسهیل تبادل نظر و همفکری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی.
     8 ـ شرکت در نشست های وزیران و کارگروه ها (کمیته ها) و کمیسیون های مربوطه و نظایر آنها با ارائه گزارش ها، سوابق و مستندات کارشناسی مصوب سازمان و لحاظ نمودن وظایف محوله، خصوصاً وظایف محول شده از سوی اجلاس سران، کنفرانس و کارگروه های (کمیته های) در حال فعالیت، در تدوین برنامه های سالانه خود.
     9ـ همکاری با دبیرخانه مرکزی دیگر ارکان تابعه و مؤسسات تخصصی و وابسته به کنفرانس در زمینه همکاری های اطلاعاتی، تحقیقات و فنی.
     10ـ انتشار اطلاعات و نتایج پژوهش های مربوط به کشورهای عضو از طریق نشریات ادواری فهرست ها، کتاب ها، مقالات و گزارش ها.
     11ـ نظارت بر فعالیت های سازمان های منطقه ای و بین الملی و مشارکت در فعالیت های آنها و انجام همکاری ها و هماهنگی لازم با این مؤسسات در زمینه فعالیت های مورد علاقه کشورهای عضو با هدف اجتناب از انجام فعالیت های موازی در سطوح بین المللی و منطقه ای.
     12ـ انعقاد قرارداد در زمینه واگذاری فعالیت های پروژه های اطلاعاتی، پژوهشی و همکاری های تخصصی به اشخاص، مؤسسات و شرکت های ذی صلاح کشورهای عضو جهت اجراء برنامه کاری سالانه مرکز، با توجه به ردیف های تخصیص یافته به آنها در طرح بودجه مرکز.
     13ـ ارائه خدمات مشاوره ای به افراد و سازمان ها در کشورهای عضو در زمینه موضوعات آماری، پژوهشی و همکاری های تخصصی و آموزشی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی.
     14ـ قبول انجام پژوهش ها، همکاری های تخصصی و فعالیت های انتشاراتی از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو و غیرعضو براساس انعقاد قرارداد یا به صورت حق العملکاری در هر یک از زمینه های مجاز و مرتبط با فعالیتهای تخصصی مرکز.

     فصل چهارم ـ ساختار
     ماده6 ـ ساختار مرکز مرکب است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و مدیرکل.
     ماده7ـ ساختار درونی و شرایط کاری مرکز تابع قوانین و مقررات درون سازمانی آن، اساسنامه و شرایط و ضوابط مندرج در مقررات استخدامی و مالی سازمان خواهد بود.

     فصل پنجم
     ماده8 ـ کمیسیون به عنوان مجمع عمومی مشترک نقش مجمع عمومی مرکز را ایفاء خواهد کرد.
     ماده9ـ مجمع عمومی مشترک به عنوان مجمع عمومی مرکز، موظف است: 
     الف ـ سیاست های کلی مرکز را تعیین و دستورالعملی کلی برای آن ارائه نماید.
     ب ـ برنامه فعالیت های مرکز را بررسی کرده و توصیه های خود را به کنفرانس ارائه دهد.
     ج ـ قوانین و مقررات درون سازمانی حاکم بر فعالیت های داخلی مرکز را بررسی و تصویب نماید.
     دـ اعضاء هیئت مدیره را انتخاب نماید.
     هـ‍ ـ بودجه مرکز را که براساس برنامه آن تهیه می شود، پیش از ارائه به کارگروه (کمیته) دائمی امور مالی بررسی نماید.
     وـ گزارش های مالی نهایی مرکز را پس از حسابرسی کارگروه (کمیته) دائمی امور مالی و ارائه آن به کنفرانس جهت تأیید، بررسی کند.
     ماده10ـ کمیسیون به عنوان «مجمع عمومی مشترک» هر سال یک جلسه عادی در محل اصلی سازمان یا در هر مکان دیگری که مورد موافقت قرار گیرد برگزار خواهد نمود. کمیسیون می تواند جلسات فوق العاده نیز داشته باشد.

     فصل ششم ـ هیئت مدیره
     ماده11ـ الف ـ هیئت مدیره عبارت خواهد بود از: 
     1ـ نه نفر عضو مشتمل بر یک عضو از کشور میزبان که مجمع عمومی مشترک از میان نامزدهای مجرب و ذی صلاح در زمینه فعالیت های مرکز و بنا به پیشنهاد کشورهای عضو آنها را انتخاب می کند. در این انتخاب اصول توزیع عادلانه جغرافیایی در میان کشورها تا حد ممکن رعایت می شود.
     2ـ دبیرکل یا نماینده وی و مدیرکل مرکز که به واسطه سمت های خود عضو هیئت مدیره می باشند.
     ب ـ دبیرکل می تواند بر مبنای نظارت متقابل از مؤسسات تخصصی سازمان که فعالیت آنها در ارتباط با حوزه فعالیت تخصصی مرکز باشد دعوت نماید تا در جلسات هیئت مدیره به عنوان ناظر حضور یابند.
     ج ـ دبیرکل می تواند، از سایر مؤسسات تخصصی بین المللی که فعالیت آنها در ارتباط با فعالیت های تخصصی مرکز باشد دعوت نماید تا در جلسات هیئت مدیره به عنوان ناظر حضور یابند.
     ماده12ـ برای تحقق بند 1ـ الف از ماده (11) فوق الذکر، اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن فقط یک بار مجاز خواهد بود.
     ماده13ـ رئیس هیئت مدیره، توسط هیئت مدیره و از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شود.
     ماده14ـ هیئت مدیره حداقل باید سالی یک بار تشکیل جلسه دهد.
     ماده15ـ هیئت مدیره وظیفه تدوین سیاست های مربوط به برنامه های مرکز و اعمال نظارت بر فعالیت های آن را برعهده داشته و علاوه بر آن ملزم به ایفاء وظایف زیر خواهد بود:
     الف ـ بررسی دقیق برنامه کاری و گزارش فعالیت های مرکز و ارائه نظرات و پیشنهادهای خود به مجمع عمومی مشترک.
     ب ـ بررسی بودجه برنامه کاری و گزارش نهایی حسابرسی مالی مرکز پیش از ارائه آنها به مجمع عمومی مشترک.
     ج ـ مشورت با دبیرخانه مرکزی در مورد اقدامات مرکز برای نیل به اهداف آن.
     دـ تدوین قوانین و مقررات درون سازمانی مرکز پیش از ارائه آنها به مجمع عمومی مشترک جهت تصویب.
     فصل هفتم ـ مدیرکل
     ماده16ـ مدیرکل مرکز، بالاترین مقام اجرایی آن بوده و وظیفه مدیریت عمومی مرکز و اتخاذ اقدامات ضروری برای تحقق اهداف مرکز را برعهده خواهد داشت.
     ماده17ـ مدیرکل، تحت نظارت دبیرکل و در هماهنگی با هیئت مدیره، موظف به انجام وظایف زیر خواهد بود:
     الف ـ مدیریت امور روزمره و فعالیت های مرکز.
     ب ـ اجراء برنامه کاری مرکز با رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات داخلی مرکز.
     ماده18ـ الف ـ انتصاب مدیرکل از میان نامزدهای معرفی شده از سوی کشورهای عضو توسط دبیرکل و با نظر هیئت مدیره و کشور میزبان به مدت چهار سال به این سمت منصوب می گردد و این انتصاب فقط برای یک دوره دیگر قابل تمدید خواهد بود.
     ب ـ دبیرکل می تواند براساس توصیه هیئت مدیره به دوره تصدی مدیرکل و خدمت مدیرکل خاتمه دهد.
     ماده19ـ الف ـ انتصاب معاون مدیرکل و سایر کارکنان مشمول مقررات مرکز باید توسط دبیرکل و براساس پیشنهاد مدیرکل و طبق اصول توزیع عادلانه جغرافیایی و شرایط مندرج در قوانین و مقررات پرسنلی مرتبط صورت گیرد.
     ب ـ در صورت بلاتصدی ماندن سمت مدیرکلی به سبب استعفاء یا از کارافتادگی وی یا به هر دلیل دیگر، وظایف وی تا تعیین مدیرکل جدید از سوی مسؤولین مرکز به معاون وی محول شود.
     در صورتی که سمت معاونت مدیرکل هم بلاتصدی باشد، وظایف مدیرکل تا تعیین مدیرکل جدید یا معاون وی به بالاترین مقام مسؤول در مرکز محول می شود.
     ج ـ مشاوران، کارشناسان و کارکنان محلی توسط مدیرکل و با رعایت محدودیت های بودجه تخصیص یافته و طبق مقررات پرسنلی مرکز منصوب می شوند.
     ماده20ـ مدیرکل مرکز در صورتی که یکی از کارکنان رسمی مرکز را ناکار آمد یا ناتوان از انجام وظایف تشخیص دهد و یا مشخص گردد که مطالبی که توسط وی قبل از انتصاب بیان گردیده (و به انتصاب وی منجرشده) واقعیت نداشته است، می تواند براساس مقررات استخدامی (پرسنلی) مرکز خاتمه خدمت رسمی وی را به دبیرکل پیشنهاد نماید.
     ماده21ـ مدیرکل با اطلاع دبیرکل یا هیئت مدیره از اختیارات ذیل نیز برخوردار خواهد بود:
     الف ـ به عنوان نماینده مرکز، در انعقاد قراردادها یا خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول با هدف پیشبرد اهداف مرکز حضور داشته باشد. در این رابطه، باید طبق « مقررات مالی سـازمان» و شرایط و ضوابط قید شده در توافقنامه دفتر مرکزی عمل شود.
     ب ـ مبادرت به اقدام انضباطی بر طبق اساسنامه مرکز و مقررات سازمان در موارد نقض مقررات و به ویژه در موارد امتناع اعضاء از تبعیت از شرایط اساسنامه و مقررات مرکز.
     ج ـ نظارت بر تمام وظایف کارکنان مرکز از نظر عمل به وظایف و انجام فعالیت های محوله به آنها.
     د ـ برقراری و بهبود روابط حسنه بین مرکز و مؤسسات مختلف مرتبط در کشورهای عضو.
     ماده22ـ مدیرکل وظیفه برگزاری نشست های هیئت مدیره را پس از مشورت با رئیس هیئت مدیره و دبیرکل برعهده خواهد داشت.
     ماده23ـ مدیرکل موظف است گزارش های خود در مورد برنامه ها و فعالیت های مرکز و مسائل بودجه ای و مالی و اداری آن را پس از مشورت با دبیرکل به هیئت مدیره و مجمع عمومی مشترک ارائه نماید.
     ماده24ـ مدیرکل موظف است گزارش های دوره ای در مورد برنامه ها و فعالیت های مرکز را تهیه و به منظور تأیید دبیرکل به وی ارائه نماید. وی همچنین لازم است با دبیرکل در مورد برقراری ارتباط با سایر سازمان های بین المللی مشورت کند.
     فصل هشتم
     ماده25ـ کشورهای عضو موظفند به هر شیوه ممکن مرکز را در نیل به اهداف آن یاری نمایند. برای تحقق این هدف کشورهای عضو موظفند:
     الف ـ در نظر داشته باشند که عضویت آنها در سازمان (کنفرانس اسلامی) به معنای عضویت آنان در مرکز نیز خواهد بود.
     ب ـ کمک ها و سهم خویش در تأمین بودجه مرکز را به طور منظم و بدون وقفه به مرکز پرداخت نمایند.
     ج ـ در زمینه گردآوری، مبادله و انتشار اطلاعات مساعدت و همکاری لازم را مبذول نمایند.
     دـ تمامی مدارک، مستندات و اطلاعات مورد نیاز مرکز را در اختیار آن قرار دهند.
     ه‍ ـ مرکز را تا حدامکان از نظر نیروی انسانی، امکانات آموزشی و پژوهشی تأمین نمایند.
     زـ نشانی مسؤولان اصلی ذی ربط کشور خود را به سازمان ارائه نمایند.
     فصل نهم ـ شخصیت حقوقی
     ماده26 ـ مرکز از شخصیتی حقوقی برخوردار خواهد بود.
     فصل دهم ـ معافیت ها و امتیازات
     ماده27ـ مرکز و کارکنان آن از معافیت ها و امتیازات مندرج در « توافقنامه دفتر مرکزی» برخوردار خواهند بود.
     فصل یازدهم ـ اصلاحات
     ماده28ـ اصلاحات اساسنامه کنونی باید توسط کنفرانس تصویب گردد. مجمع عمومی مشترک می تواند در این خصوص توصیه هایی را ارائه نماید.
     فصل دوازدهم ـ انحلال مرکز
     ماده29ـ انحلال مرکز براساس توصیه مجمع عمومی مشترک و تصویب قطعنامه ای در کنفرانس مبنی بر انحلال آن، ممکن خواهد بود.
     ماده30ـ در صورت انحلال مرکز، کنفرانس کارگروهی (کمیته ای) تشکیل خواهد داد تا بر طبق برنامه ای که با مشورت کشور میزبان تعیین می شود، نسبت به فروش اموال و اداء دیون مرکز اقدام نماید.
     فصل سیزدهم ـ شروط نهایی
     ماده31ـ این اساسنامه از تاریخ تصویب آن توسط کنفرانس معتبر خواهد بود.
     ماده32ـ این اساسنامه به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه تهیه گردیده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه مرکز شامل سـی و دو ماده در جلـسه علـنی روز سه شنبـه مورخ پـنجم خرداد ماه یکـهزار و سیصـد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی