تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتیشماره76254/ت36095ه‍ـ
10/4/1388
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/
1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به‌مهر پیوست
تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در
امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه‌یافته و
محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، « مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می‌شود.
الف ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال
1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز
طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانهـا و بخش‌های محروم کشور ـ مصوب
1386ـ
ب ـ مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ
پ ـ‌ ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1379ـ (تنفیذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه ـ
مصوب 1383ـ).
ت ـ قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص‌های
توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب 1381ـ .
ث ـ بند «4» اصلاحی قانون راجع ‌به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتـی ایران ـ مصوب 1376ـ
.
ج ـ تبصره (3) بند « الف» ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ .
چ ـ تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ .
ح ـ تبصره (2) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ .
خ ـ ماده (24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب
1384ـ .
د ـ مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ .
تبصره 1ـ در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب‌نامه
آمده‌است، حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
تبصره 2ـ تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (6)
تصویب‌نامه شماره 116002/ت 35253ه‍ مورخ 18/9/1385 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون
حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر
توسعه یافته هستند.
2ـ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک
اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات
کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد
داشت.
3‌ـ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده‌است، به شرح
زیر تعیین تکلیف می‌شود.
الف ـ فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893ه‍ مورخ 31/4/1382 در مورد
واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که
بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله
ملاک عمل خواهد بود.
ب ـ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌اشخاص حقیقی
و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق
ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.
پ ـ سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز
طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده
(50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون
مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این
تصویب‌نامه برای شهرستانها و بخش‌ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست
نیامده است، براساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.
4ـ فهرست پیوست این تصویب‌نامه، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در
بند (1) این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد.
5 ـ مفاد این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب‌نامه شماره
12290/ت33051 ه‍ مورخ 24/3/1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این
تصویب‌نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می‌شود.
6 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور
مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی
مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هریک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی
شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای
تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(شهرستانها)
شهرستان کمتر توسعه یافته استان
چاراویماق آذربایجان شرقی
کلیبر آذربایجان شرقی
ورزقان آذربایجان شرقی
اشنویه آذربایجان غربی
بوکان آذربایجان غربی
پلدشت آذربایجان غربی
پیرانشهر آذربایجان غربی
تکاب آذربایجان غربی
چالدران آذربایجان غربی
چایپاره آذربایجان غربی
سردشت آذربایجان غربی
شاهین‌دژ آذربایجان غربی
شوط آذربایجان غربی
بیله سوار اردبیل
گرمی اردبیل
فریدونشهر اصفهان
آبدانان ایلام
دره‌شهر ایلام
دهلران ایلام
شیروان و چرداول ایلام
ملکشاهی ایلام
مهران ایلام
تنگستان بوشهر
جم بوشهر
دیر بوشهر
دیلم بوشهر
کنگان بوشهر
گناوه بوشهر
اردل چهارمحال و بختیاری
کوهرنگ چهارمحال و بختیاری
بشرویه خراسان جنوبی
درمیان خراسان جنوبی
سرایان خراسان جنوبی
سربیشه خراسان جنوبی
فردوس خراسان جنوبی
نهبندان خراسان جنوبی
تایباد خراسان رضوی
تخت جلگه خراسان رضوی
تربت جام خراسان رضوی
جغتای خراسان رضوی
جوین خراسان رضوی
خواف خراسان رضوی
درگز خراسان رضوی
زاوه خراسان رضوی
سرخس خراسان رضوی
کلات خراسان رضوی
جاجرم خراسان شمالی
گرمه خراسان شمالی
مانه و سملقان خراسان شمالی

شهرستان کمتر توسعه یافته استان
امیدیه خوزستان
اندیکا خوزستان
ایذه خوزستان
باغ ملک خوزستان
خرمشهر خوزستان
دشت آزادگان خوزستان
رامشیر خوزستان
شادگان خوزستان
گتوند خوزستان
لالی خوزستان
مسجد سلیمان خوزستان
هفتگل خوزستان
هندیجان خوزستان
هویزه خوزستان
ایجرود زنجان
طارم زنجان
ماه‌نشان زنجان
ایرانشهر سیستان و بلوچستان
چاه‌بهار سیستان و بلوچستان
خاش سیستان و بلوچستان
دلگان سیستان و بلوچستان
زابل سیستان و بلوچستان
زابلی سیستان و بلوچستان
زهک سیستان و بلوچستان
سراوان سیستان و بلوچستان
سرباز سیستان و بلوچستان
سیب و سوران سیستان و بلوچستان
کنارک سیستان و بلوچستان
هیرمند سیستان و بلوچستان
نیک‌شهر سیستان و بلوچستان
خنج فارس
رستم فارس
زرین‌دشت فارس
فراشبند فارس
قیروکارزین فارس
مهر فارس
بانه کردستان
بیجار کردستان
دهگلان کردستان
دیواندره کردستان
سروآباد کردستان
سقز کردستان
مریوان کردستان
جیرفت کرمان
رودبار جنوب کرمان
ریگان کرمان
عنبرآباد کرمان
فهرج کرمان
قلعه گنج کرمان
کوهبنان کرمان

شهرستان کمتر توسعه یافته استان
کهنوج کرمان
منوجان کرمان
پاوه کرمانشاه
ثلاث باباجانی کرمانشاه
جوانرود کرمانشاه
دالاهو کرمانشاه
روانسر کرمانشاه
سرپل ذهاب کرمانشاه
قصرشیرین کرمانشاه
گیلانغرب کرمانشاه
بهمئی کهگیلویه و بویراحمد
دنا کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد
کلاله گلستان
گمیشان گلستان
مراوه تپه گلستان
دلفان لرستان
سوادکوه مازندران
کمیجان مرکزی
ابوموسی هرمزگان
بستک هرمزگان
بشاگرد هرمزگان
پارسیان هرمزگان
جاسک هرمزگان
حاجی‌آباد هرمزگان
خمیر هرمزگان
سیریک هرمزگان
رزن همدان
کبودرآهنگ همدان
ابرکوه یزد
خاتم یزد


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
هوراند آذربایجان شرقی اهر
تیکمه داش آذربایجان شرقی بستان‌آباد
سیه‌رود آذربایجان شرقی جلفا
مهربان آذربایجان شرقی سراب
لیلان آذربایجان شرقی ملکان
ترکمانچای آذربایجان شرقی میانه
کاغذ کنان آذربایجان شرقی میانه
کندوان آذربایجان شرقی میانه
خواجه آذربایجان شرقی هریس
مرکزی آذربایجان شرقی هشترود
نظر کهریزی آذربایجان شرقی هشترود
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
انزل آذربایجان غربی ارومیه
سیلوانه آذربایجان غربی ارومیه
صومای برادوست آذربایجان غربی ارومیه
صفائیه آذربایجان غربی خوی
قطور آذربایجان غربی خوی
کوهسار آذربایجان غربی سلماس
خلیفان آذربایجان غربی مهاباد
مرکزی آذربایجان غربی مهاباد
باروق آذربایجان غربی میاندوآب
مرحمت‌آباد آذربایجان غربی میاندوآب
محمدیار آذربایجان غربی نقده
مرکزی آذربایجان غربی نقده

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
اصلاندوز اردبیل پارس‌آباد
خورش رستم اردبیل خلخال
شاهرود اردبیل خلخال
فیروز اردبیل کوثر
مرکزی اردبیل کوثر
ارشق اردبیل مشگین شهر
مرادلو اردبیل مشگین شهر
عنبران اردبیل نمین
ویلکیج اردبیل نمین
کورائیم اردبیل نیر

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
کویرات اصفهان آران و بیدگل
زواره اصفهان اردستان
جرقویه سفلی اصفهان اصفهان
جرقویه علیا اصفهان اصفهان
چنارود اصفهان چادگان
پادنا اصفهان سمیرم
مرکزی اصفهان سمیرم
بوئین و میاندشت اصفهان فریدن
انارک اصفهان نائین
خوروبیابانک اصفهان نائین
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
چوار ایلام ایلام
زرنه ایلام ایوان
مرکزی ایلام ایوان


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
خارک بوشهر بوشهر
ارم بوشهر دشتستان
بوشکان بوشهر دشتستان
سعدآباد بوشهر دشتستان
شبانکاره بوشهر دشتستان
شنبه وطسوج بوشهر دشتی
کاکی بوشهر دشتی


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
ناغان چهارمحال و بختیاری کیار
خانمیرزا چهارمحال و بختیاری لردگان
فلارد چهارمحال و بختیاری لردگان
مرکزی چهارمحال و بختیاری لردگان
منج چهارمحال و بختیاری لردگان


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
خوسف خراسان جنوبی بیرجند
زهان خراسان جنوبی قائنات
زیرکوه خراسان جنوبی قائنات
سده خراسان جنوبی قائنات
نیمبلوک خراسان جنوبی قائنات
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
انابد خراسان رضوی بردسکن
شهرآباد خراسان رضوی بردسکن
بایک خراسان رضوی تربت حیدریه
جلگه رخ خراسان رضوی تربت حیدریه
کدکن خراسان رضوی تربت حیدریه
گلبهار خراسان رضوی چناران
جنگل خراسان رضوی رشتخوار
سلیمان خراسان رضوی زاوه
خوشاب خراسان رضوی سبزوار
روداب خراسان رضوی سبزوار
ششتمد خراسان رضوی سبزوار
باجگیران خراسان رضوی قوچان
کوهسرخ خراسان رضوی کاشمر
کاخک خراسان رضوی گناباد
احمدآباد خراسان رضوی مشهد
رضویه خراسان رضوی مشهد
سرولایت خراسان رضوی نیشابور
میان جلگه خراسان رضوی نیشابور

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
بام وصفی‌آباد خراسان شمالی اسفراین
رازوجرگلان خراسان شمالی بجنورد
گرمخان خراسان شمالی بجنورد
سرحد خراسان شمالی شیروان
قوشخانه خراسان شمالی شیروان

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
اروندکنار خوزستان آبادان
الوار‌گرمسیری خوزستان اندیمشک
آغا‌جاری خوزستان بهبهان
تشان خوزستان بهبهان
زیدون خوزستان بهبهان
سردشت خوزستان دزفول
شاوور خوزستان شوش
فتح‌المبین خوزستان شوش
شعیبه خوزستان شوشتر
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
افشار زنجان خدابنده
بزینه‌رود زنجان خدابنده
سجاس‌رود زنجان خدابنده
مرکزی زنجان خدابنده
زنجانرود زنجان زنجان
قره‌پشتلو زنجان زنجان
چورزق زنجان طارم
مرکزی زنجان طارم

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
بیارجمند سمنان شاهرود
میامی سمنان شاهرود
شهمیرزاد سمنان مهدی‌شهر


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
کورین سیستان و بلوچستان زاهدان
میرجاوه سیستان و بلوچستان زاهدان
نصرت‌آباد سیستان و بلوچستان زاهدان


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
حسن‌آباد فارس اقلید
سده فارس اقلید
مرکزی فارس اقلید
سرچهان فارس بوانات
مرکزی فارس بوانات
سیمکان فارس جهرم
کردیان فارس جهرم
رستاق فارس داراب
فورگ فارس داراب

بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
مرکزی فارس داراب
بیضا فارس سپیدان
مرکزی فارس سپیدان
همایجان فارس سپیدان
ارژن فارس شیراز
کربال فارس شیراز
ششده و قره بلاغ فارس فسا
شیبکوه فارس فسا
نوبندگان فارس فسا
میمند فارس فیروزآباد
جره و بالاده فارس کازرون
خشت فارس کازرون
کنارتخته و کمارج فارس کازرون
کوهمرد فارس کازرون
اوز فارس لارستان
بنارویه فارس لارستان
بیرم فارس لارستان
جویم فارس لارستان
صحرای باغ فارس لارستان
گراش فارس لارستان
اشکنان فارس لامرد
علامرودشت فارس لامرد
مرکزی فارس لامرد
درودزن فارس مرودشت
کامفیروز فارس مرودشت
دشمن‌زیاری فارس ممسنی
ماهور‌میلانی فارس ممسنی
مرکزی فارس ممسنی
آباده‌طشک فارس نی‌ریز
پشتکوه فارس نی‌ریز
قطرویه فارس نی‌ریز


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
آبگرم قزوین بوئین‌زهرا
آواج قزوین بوئین‌زهرا
شال قزوین بوئین‌زهرا

بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
خرمدشت قزوین تاکستان
رودبار‌الموت قزوین قزوین
رودبار‌شهرستان قزوین قزوین
طارم سفلی قزوین قزوین
کوهین قزوین قزوین


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
کلاترزان کردستان سنندج
چهاردولی کردستان قروه
سریش‌آباد کردستان قروه
مرکزی کردستان کامیاران
موچش کردستان کامیاران


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
ارزوئیه کرمان بافت
رابر کرمان بافت
لاله‌زار کرمان بردسیر
روداب کرمان بم
نرماشیر کرمان بم
راین کرمان کرمان
شهداد کرمان کرمان
گلبافت کرمان کرمان


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
کلیائی کرمانشاه سنقر
فیروزآباد کرمانشاه کرمانشاه
کوزران کرمانشاه کرمانشاه
بیستون کرمانشاه هرسین
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
لوداب کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد
مارگون کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد
مرکزی کهگیلویه و بویراحمد دنا
باشت کهگیلویه و بویراحمد گچساران

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
وشمگیر گلستان آق‌قلا
فندرسک گلستان رامیان
مرکزی گلستان رامیان
داشلی برون گلستان گنبد کاووس
گالیکش گلستان مینو‌دشت
مرکزی گلستان مینو‌دشت

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
رانکوه گیلان املش
مرکزی گیلان املش
پرهسهر گیلان رضوانشهر
خورگام گیلان رودبار
رحمت‌آباد و بلوکات گیلان رودبار
عمارلو گیلان رودبار
رحیم‌آباد گیلان رودسر
دیلمان گیلان سیاهکل
حویق گیلان طوالش
گرکان رود گیلان طوالش
اطاقور گیلان لنگرود
شاندرمن گیلان ماسال
مرکزی گیلان ماسال

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
بشارت لرستان الیگودرز
ززوماهرو لرستان الیگودرز
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
مرکزی لرستان الیگودرز
مرکزی لرستان پلدختر
معمولان لرستان پلدختر
پاپی لرستان خرم‌آباد
چغلوند لرستان خرم‌آباد
زاغه لرستان خرم‌آباد
دوره چگنی لرستان دوره
شاهیوند لرستان دوره
ویسیان لرستان دوره
فیروزآباد لرستان سلسله
مرکزی لرستان سلسله
درب ‌گنبد لرستان کوهدشت
رومشکان لرستان کوهدشت
طرهان لرستان کوهدشت
کونانی لرستان کوهدشت
مرکزی لرستان کوهدشت

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
بند‌پی شرقی مازندران بابل
بند‌پی غربی مازندران بابل
یانه‌سر مازندران بهشهر
چهاردانگه مازندران ساری
دودانگه مازندران ساری
کلباد مازندران گلوگاه
هزارجریب مازندران نکا
بلده مازندران نور
کجور مازندران نوشهر

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
قره‌چای مرکزی خنداب
مرکزی مرکزی خنداب
خرقان مرکزی زرندیه
نوبران مرکزی ساوه
زالیان مرکزی شازند
سربند مرکزی شازند
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
تخت هرمزگان بندرعباس
فین هرمزگان بندرعباس
قلعه قاضی هرمزگان بندرعباس
شیبکوه هرمزگان بندرلنگه
مرکزی هرمزگان بندرلنگه
بیکاه هرمزگان رودان
جغین هرمزگان رودان
رودخانه هرمزگان رودان
مرکزی هرمزگان رودان
شهاب هرمزگان قشم
توکهور هرمزگان میناب
سندرک هرمزگان میناب

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
خزل همدان نهاوند
شراء همدان همدان
فامنین همدان همدان

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
خرانق یزد اردکان
بهاباد یزد بافق
خضرآباد یزد صدوق
دستگردان یزد طبس
دیهوک یزد طبس
مرکزی یزد طبس


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(دهستان‌ها)

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جزیره آذربایجان شرقی اسکو ایلخچی
ورگهان آذربایجان شرقی اهر مرکزی
آذغان آذربایجان شرقی اهر مرکزی
قشلان آذربایجان شرقی اهر مرکزی
اسپران آذربایجان شرقی تبریز مرکزی

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
شجاع آذربایجان شرقی جلفا مرکزی
رازلیق آذربایجان شرقی سراب مرکزی
صائین آذربایجان شرقی سراب مرکزی
رودقات آذربایجان شرقی شبستر صوفیان
سرای ‌جوی جنوبی آذربایجان شرقی مراغه سراجو
قوری چای غربی آذربایجان شرقی مراغه سراجو
سرای‌جوی شرقی آذربایجان شرقی مراغه سراجو
هرزندات شرقی آذربایجان شرقی مرند مرکزی
یکانات آذربایجان شرقی مرند یامچی
گاودل شرقی آذربایجان شرقی ملکان مرکزی
اوچ تپه شرقی آذربایجان شرقی میانه مرکزی
کله بوز شرقی آذربایجان شرقی میانه مرکزی
کله بوز غربی آذربایجان شرقی میانه مرکزی
گرمه جنوبی آذربایجان شرقی میانه مرکزی
باروق آذربایجان شرقی هریس مرکزی
بدوستان شرقی آذربایجان شرقی هریس مرکزی
خانمرود آذربایجان شرقی هریس مرکزی
باراندوز آذربایجان غربی ارومیه مرکزی
دول آذربایجان غربی ارومیه مرکزی
رهال آذربایجان غربی خوی مرکزی
دیزج آذربایجان غربی خوی مرکزی
کره سنی آذربایجان غربی سلماس مرکزی
چایبارسار شمالی آذربایجان غربی ماکو بازرگان
قره‌سو آذربایجان غربی ماکو مرکزی
چایبار سار جنوبی آذربایجان غربی ماکو مرکزی
مرحمت‌آباد جنوبی آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی
مکریان شمالی آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی
ارشق شرقی اردبیل اردبیل مرکزی
فولادلوی جنوبی اردبیل اردبیل هیر
هیر اردبیل اردبیل هیر
خانندبیل غربی اردبیل خلخال مرکزی
سنجبد شرقی اردبیل خلخال مرکزی
دولت‌آباد اردبیل نمین مرکزی
ویلکیج شمالی اردبیل نمین مرکزی
گرده اردبیل نمین مرکزی
دورسونخواجه اردبیل نیر مرکزی
همبرات اصفهان اردستان مرکزی
برزاوند اصفهان اردستان مرکزی
علیا اصفهان اردستان مرکزی
کچو اصفهان اردستان مرکزی
امامزاده عبدالعزیز (ع) اصفهان اصفهان جلگه
تودشک اصفهان اصفهان کوهپایه
جبل اصفهان اصفهان کوهپایه
زفره اصفهان اصفهان کوهپایه
سیستان اصفهان اصفهان کوهپایه

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
برخوارشرقی اصفهان برخوار حبیب‌آباد
کاوه‌آهنگر اصفهان چادگان مرکزی
پشتکوه اصفهان خوانسار مرکزی
مورچه خورت اصفهان شاهین شهرومیمه مرکزی
خرم دشت اصفهان کاشان مرکزی
بافران اصفهان نائین مرکزی
بهارستان اصفهان نائین مرکزی
لای سیاه اصفهان نائین مرکزی
اشن اصفهان نجف آباد مهردشت
کرکس اصفهان نطنز مرکزی
میش خاص ایلام ایلام مرکزی
انگالی بوشهر بوشهر مرکزی
بالاطالقان تهران ساوجبلاغ طالقان
پائین طالقان تهران ساوجبلاغ طالقان
اخترآباد تهران شهریار ملارد
دوبلوک تهران فیروزکوه ارجمند
قزقانچای تهران فیروزکوه ارجمند
پشتکوه تهران فیروزکوه مرکزی
پلنگ‌آباد تهران کرج اشتهارد
باقران خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
فشارود خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
کاهشنگ خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
شاخن خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
شاخنات خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
پیشکوه خراسان جنوبی قائنات مرکزی
مهیار خراسان جنوبی قائنات مرکزی
قائن خراسان جنوبی قائنات مرکزی
جزین خراسان رضوی بجستان مرکزی
بجستان خراسان رضوی بجستان مرکزی
کوهپایه خراسان رضوی بردسکن مرکزی
بالاولایت خراسان رضوی تربت حیدریه مرکزی
بقمج خراسان رضوی چناران مرکزی
چناران خراسان رضوی چناران مرکزی
رادکان خراسان رضوی چناران مرکزی
تکاب خراسان رضوی درگز مرکزی
رشتخوار خراسان رضوی رشتخوار مرکزی
بالابند خراسان رضوی فریمان مرکزی
سنگ بست خراسان رضوی فریمان مرکزی
سودلانه خراسان رضوی قوچان مرکزی
شیرین دره خراسان رضوی قوچان مرکزی
پس کلوت خراسان رضوی گناباد مرکزی
درزآب خراسان رضوی مشهد مرکزی
کارده خراسان رضوی مشهد مرکزی
بینالود خراسان رضوی نیشابور مرکزی
میلانو خراسان شمالی اسفراین مرکزی

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
آذری خراسان شمالی اسفراین مرکزی
زرق آباد خراسان شمالی اسفراین مرکزی
آلاداغ خراسان شمالی بجنورد مرکزی
سیوکانلو خراسان شمالی شیروان مرکزی
گلیان خراسان شمالی شیروان مرکزی
سنگر خراسان شمالی فاروج مرکزی
فاروج خراسان شمالی فاروج مرکزی
کرخه خوزستان اهواز حمیدیه
غیزانیه خوزستان اهواز مرکزی
اسماعیلیه خوزستان اهواز مرکزی
سویسه خوزستان اهواز مرکزی
کوت عبد‌الله خوزستان اهواز مرکزی
مشرحات خوزستان اهواز مرکزی
بهمنشیر جنوبی خوزستان آبادان مرکزی
بهمنشیر شمالی خوزستان آبادان مرکزی
شلاهی خوزستان آبادان مرکزی
جراحی خوزستان بندرماهشهر مرکزی
ابوالفارس خوزستان رامهرمز مرکزی
حومه غربی خوزستان رامهرمز مرکزی
بن معلی خوزستان شوش مرکزی
حسین‌آباد خوزستان شوش مرکزی
شهید مدرس خوزستان شوشتر مرکزی
دولت آباد زنجان ابهر مرکزی
ایجرودبالا زنجان ایجرود مرکزی
گلابر زنجان ایجرود مرکزی
خرارود زنجان خدابنده مرکزی
سهرورد زنجان خدابنده مرکزی
کرسف زنجان خدابنده مرکزی
بناب زنجان زنجان مرکزی
تهم زنجان زنجان مرکزی
قهاب رستاق سمنان دامغان امیرآباد
طرود سمنان شاهرود مرکزی
ایوانکی سمنان گرمسار ایوانکی
حرمک سیستان و بلوچستان زاهدان مرکزی
خبریز فارس ارسنجان مرکزی
علی‌آباد ملک فارس ارسنجان مرکزی
ابوالوردی فارس پاسارگاد پاسارگاد
مادرسلیمان فارس پاسارگاد پاسارگاد
سرپنیران فارس پاسارگاد مرکزی
کمین فارس پاسارگاد مرکزی
راهگان فارس جهرم خفر
کوهک فارس جهرم مرکزی
خرمی فارس خرم بید مرکزی
قشلاق فارس خرم بید مرکزی
شهیدآباد فارس خرم بید مشهد مرغاب

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
رحمت آباد فارس شیراز زرقان
فرمشکان فارس شیراز کوار
سیاخ دارنگون فارس شیراز مرکزی
جنگل فارس فسا مرکزی
جایدشت فارس فیروزآباد مرکزی
درزوسایبان فارس لارستان مرکزی
رحمت فارس مرودشت سیدان
رامجردیک فارس مرودشت مرکزی
محمدآباد فارس مرودشت مرکزی
رستاق فارس نی ریز مرکزی
هرگان فارس نی ریز مرکزی
کوهپایه شرقی قزوین آبیک مرکزی
کوهپایه غربی قزوین آبیک مرکزی
دشتابی شرقی قزوین بوئین زهرا دشتابی
دشتابی غربی قزوین بوئین زهرا دشتابی
ابراهیم آباد قزوین بوئین زهرا رامند


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
(دهستان‌ها)

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
رامند جنوبی قزوین بوئین زهرا رامند
دودانگه سفلی قزوین تاکستان ضیاء آباد
قاقازان غربی قزوین تاکستان مرکزی
قمرود قم قم مرکزی
سیاه منصور کردستان بیجار مرکزی
نجف‌آباد کردستان بیجار مرکزی
آرندان کردستان سنندج مرکزی
حسین‌آباد جنوبی کردستان سنندج مرکزی
ژاورودشرقی کردستان سنندج مرکزی
سراب قامیش کردستان سنندج مرکزی
نران کردستان سنندج مرکزی
دلبران کردستان قروه مرکزی
دشتاب کرمان بافت مرکزی
خبر کرمان بافت مرکزی
دهسرد کرمان بافت مرکزی
فتح آباد کرمان بافت مرکزی
کیسکان کرمان بافت مرکزی
گوغر کرمان بافت مرکزی
کوه پنج کرمان بردسیر مرکزی
دهبکری کرمان بم مرکزی
حرجند کرمان راور کوهساران
راویز کرمان رفسنجان کشکوئیه
خنامان کرمان رفسنجان مرکزی

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جرجافک کرمان زرند مرکزی
حتکن کرمان زرند مرکزی
سربنان کرمان زرند مرکزی
چهارگنبد کرمان سیرجان مرکزی
خبر کرمان شهربابک دهج
مدوارات کرمان شهربابک مرکزی
رمشک کرمان قلعه گنج چاه دادخدا
معزیه کرمان کرمان چترود
تکاب کرمان کرمان شهداد
درختنگان کرمان کرمان مرکزی
منصوری کرمانشاه اسلام‌آبادغرب حمیل
حومه شمالی کرمانشاه اسلام‌آبادغرب مرکزی
باوله کرمانشاه سنقر مرکزی
گاورود کرمانشاه سنقر مرکزی
حر کرمانشاه صحنه دینور
پشت دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
دورود فرامان کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
میان دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
قره سو کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
خزل غربی کرمانشاه کنگاور مرکزی
قزوینه کرمانشاه کنگاور مرکزی
چشمه کبود کرمانشاه هرسین مرکزی
دشت روم کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
سپیدار کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
کاکان کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
بی‌بی حکیمه کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
لیشتر کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
بویراحمد گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
چشمه ساران گلستان آزادشهر چشمه ساران
کتول گلستان علی‌آباد مرکزی
حیران گیلان آستارا مرکزی
خوشابر گیلان رضوانشهر مرکزی
توتکی گیلان سیاهکل مرکزی
خرارود گیلان سیاهکل مرکزی
چوبر گیلان شفت احمد سرگوراب
جیرده گیلان شفت مرکزی
گوراب زرمیخ گیلان صومعه سرا میرزاکوچک جنگلی
کوهستانی طالش گیلان طوالش مرکزی
آلیان گیلان فومن سردار جنگل
سردارجنگل گیلان فومن سردار جنگل
لیل گیلان لاهیجان مرکزی
جاپلق غربی لرستان ازنا جاپلق

دهستان
کمتر توسعه‌یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
دره صیدی لرستان بروجرد مرکزی
کاکاشرف لرستان خرم‌آباد مرکزی
ازنا لرستان خرم‌آباد مرکزی
ده پیرشمالی لرستان خرم‌آباد مرکزی
رباط لرستان خرم‌آباد مرکزی
کرگاه غربی لرستان خرم‌آباد مرکزی
سیلاخور لرستان دورود سیلاخور
بالالاریجان مازندران آمل لاریجان
لاریجان سفلی مازندران آمل لاریجان
چلاو مازندران آمل مرکزی
درازکلا مازندران بابل بابل کنار
بابل کنار مازندران بابل بابل کنار
پنج هزاره مازندران بهشهر مرکزی
دوهزار مازندران تنکابن خرم‌آباد
سه هزار مازندران تنکابن خرم‌آباد
گلیجان مازندران تنکابن مرکزی
بیرون بشم مازندران چالوس کلاردشت
کوهستان مازندران چالوس کلاردشت
جنت رودبار مازندران رامسر مرکزی
اشکور مازندران رامسر مرکزی
پی رجه مازندران نکا مرکزی
رودبار مرکزی تفرش مرکزی
چهار چشمه مرکزی خمین کمره
آشناخور مرکزی خمین مرکزی
شاهسونکندی مرکزی ساوه مرکزی
کریان هرمزگان میناب مرکزی
گوربند هرمزگان میناب مرکزی
کلیائی همدان اسدآباد آجین
چهاردولی همدان اسدآباد مرکزی
دیمکاران همدان بهار صالح‌آباد
قلقل رود همدان تویسرکان قلقل رود
کمال رود همدان تویسرکان قلقل رود
ترک غربی همدان ملایر جوکار
کمازان سفلی همدان ملایر زند
کمازان علیا همدان ملایر زند
کمازان وسطی همدان ملایر زند
سامن همدان ملایر سامن
عقدا یزد اردکان عقدا
سبزدشت یزد بافق مرکزی
سخورید یزد تفت نیر