تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ـ مصوب1367ـ برای سالهای 1386 و 1387شماره76229/ت40996هـ
10/4/1388
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و
دورافتاده و مناطق جنگی ـ مصوب1367ـ برای سالهای 1386 و 1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 102754 مورخ 6/7/1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ـ
مصوب1367ـ شامل دهستانها و روستاها به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهـر «
پیوست تصـویب‌نامه هیئت ‌وزیران» اسـت. برای سالهای 1386 و 1387 تعیین می‌گردد.
2ـ درصد و میزان پرداخت فوق‌العاده مربوط طبق جدول پیوست شماره(2) تصویب‌نامه
شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/1384 خواهدبود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودیجدول پیوست شماره (2) تصویبنامه شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/1384
موضوع درصد پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری براساس حقوق مبنای گروه مربوط در
سالهای 1386 و 1387
سطح شغل

گروه شغلی و درصد پرداخت خدماتی ـ کمک تکنسین و همتراز تکنسین و کاردانی و
همتراز کارشناس ـ مدیریت ـ سرپرستی و همتراز
ضریب محرومیت گروه شغلی درصد پرداخت گروه شغلی درصد پرداخت گروه شغلی درصد پرداخت
9 9ـ3 25 12ـ6 30 16ـ 8 40
8 9ـ3 20 12ـ6 25 16ـ 8 35
7 9ـ3 15 12ـ6 20 16ـ 8 30
6 9ـ3 10 12ـ6 15 16ـ 8 25
5 9ـ3 7 12ـ6 10 16ـ 8 20
ارقام مذکور در ارتباط با افراد غیربومی تا 5% قابل افزایش استفهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جزیره 6 آذربایجان شرقی اسکو ایلخچی
ورگهان 8 آذربایجان شرقی اهر مرکزی
آذغان 7 آذربایجان شرقی اهر مرکزی
قشلاق 7 آذربایجان شرقی اهر مرکزی
چهاردانگه 8 آذربایجان شرقی اهر هوراند
دودانگه 8 آذربایجان شرقی اهر هوراند
دیکله 7 آذربایجان شرقی اهر هوراند
عباس شرقی 7 آذربایجان شرقی بستان‌آباد تیکمه داش
عباس غربی 6 آذربایجان شرقی بستان‌آباد تیکمه داش
سهندآباد 7 آذربایجان شرقی بستان‌آباد تیکمه داش
اسپران 6 آذربایجان شرقی تبریز مرکزی
دیزمار غربی 7 آذربایجان شرقی جلفا سیه‌رود
نوجه مهر 7 آذربایجان شرقی جلفا سیه‌رود

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
شجاع 7 آذربایجان شرقی جلفا مرکزی
چاراویماق شرقی 7 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان
چاراویماق جنوب شرقی 8 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان
چاراویماق جنوب غربی 8 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
چاراویماق مرکزی 7 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
قوری چای شرقی 8 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
ورقه 7 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی
رازلیق 6 آذربایجان شرقی سراب مرکزی
صائین 6 آذربایجان شرقی سراب مرکزی
آلان براغوش 6 آذربایجان شرقی سراب مهربان
اردلان 6 آذربایجان شرقی سراب مهربان
شربیان 6 آذربایجان شرقی سراب مهربان
رودقات 6 آذربایجان شرقی شبستر صوفیان
قشلاق 8 آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد
آبش احمد 8 آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد
سیدان 8 آذربایجان شرقی کلیبر آبش احمد
بسطاملو 8 آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
دیزمار شرقی 8 آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
کیوان 8 آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
گرمادوز 8 آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
منجوان شرقی 8 آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
منجوان غربی 8 آذربایجان شرقی کلیبر خداآفرین
پیغان چایی 7 آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
مولان 8 آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
میشه پاره 8 آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
ییلاق 8 آذربایجان شرقی کلیبر مرکزی
سراجوی جنوبی 6 آذربایجان شرقی مراغه سراجو
قوری چای غربی 7 آذربایجان شرقی مراغه سراجو
سراجوی شرقی 6 آذربایجان شرقی مراغه سراجو
هرزندات شرقی 6 آذربایجان شرقی مرند مرکزی
یکانات 6 آذربایجان شرقی مرند یامچی
لیلان جنوبی 6 آذربایجان شرقی ملکان لیلان
لیلان شمالی 6 آذربایجان شرقی ملکان لیلان
گاودول شرقی 6 آذربایجان شرقی ملکان مرکزی
اوچ تپه غربی 7 آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
بروانان شرقی 6 آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
بروانان غربی 7 آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
بروانان مرکزی 6 آذربایجان شرقی میانه ترکمانچای
قافلانکوه شرقی 6 آذربایجان شرقی میانه کاغذکنان
کاغذکنان شمالی 7 آذربایجان شرقی میانه کاغذکنان
کاغذکنان مرکزی 6 آذربایجان شرقی میانه کاغذکنان
تیرچائی 6 آذربایجان شرقی میانه کندوان
کندوان 7 آذربایجان شرقی میانه کندوان
گرمه شمالی 7 آذربایجان شرقی میانه کندوان
اوچ تپه شرقی 6 آذربایجان شرقی میانه مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کله بوز شرقی 7 آذربایجان شرقی میانه مرکزی
کله بوز غربی 7 آذربایجان شرقی میانه مرکزی
گرمه جنوبی 7 آذربایجان شرقی میانه مرکزی
بدوستان غربی 6 آذربایجان شرقی هریس خواجه
مواضع‌خان شرقی 6 آذربایجان شرقی هریس خواجه
مواضع‌خان شمالی 6 آذربایجان شرقی هریس خواجه
باروق 6 آذربایجان شرقی هریس مرکزی
بدوستان شرقی 6 آذربایجان شرقی هریس مرکزی
خانمرود 6 آذربایجان شرقی هریس مرکزی
سلوک 6 آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
علی‌آباد 6 آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
چاراویماق شمال شرقی 7 آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
کوهسار 6 آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
قرانقو 6 آذربایجان شرقی هشترود مرکزی
آلمالو 7 آذربایجان شرقی هشترود نظرکهریزی
نظرکهریزی 7 آذربایجان شرقی هشترود نظرکهریزی
ارزیل 8 آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا
جوشین 8 آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا
دیزمار مرکزی 8 آذربایجان شرقی ورزقان خاروانا
ازومدل شمالی 7 آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
بکرآباد 7 آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
ازومدل جنوبی 7 آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
سینا 7 آذربایجان شرقی ورزقان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
انزل جنوبی 6 آذربایجان غربی ارومیه انزل
انزل شمالی 6 آذربایجان غربی ارومیه انزل
دشت 8 آذربایجان غربی ارومیه سیلوانه
مرگور 8 آذربایجان غربی ارومیه سیلوانه
ترگور 8 آذربایجان غربی ارومیه سیلوانه
برادوست 7 آذربایجان غربی ارومیه صومای برادوست
صومای جنوبی 8 آذربایجان غربی ارومیه صومای برادوست
صومای شمالی 8 آذربایجان غربی ارومیه صومای برادوست
باراندوز 6 آذربایجان غربی ارومیه مرکزی
دول 6 آذربایجان غربی ارومیه مرکزی
اشنویه شمالی 6 آذربایجان غربی اشنویه مرکزی
دشت بیل 8 آذربایجان غربی اشنویه مرکزی
اشنویه جنوبی 8 آذربایجان غربی اشنویه نالوس
هق 8 آذربایجان غربی اشنویه نالوس
آختاچی شرقی 6 آذربایجان غربی بوکان سیمینه
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
آختاچی محالی 7 آذربایجان غربی بوکان سیمینه
آختاچی 6 آذربایجان غربی بوکان مرکزی
ایل تیمور 7 آذربایجان غربی بوکان مرکزی
ایل گورک 8 آذربایجان غربی بوکان مرکزی
بهی فیض‌اله بیگی 7 آذربایجان غربی بوکان مرکزی
گچلرات شرقی 7 آذربایجان غربی پلدشت ارس
گچلرات غربی 7 آذربایجان غربی پلدشت ارس
چایباسار شرقی 7 آذربایجان غربی پلدشت مرکزی
زنگبار 7 آذربایجان غربی پلدشت مرکزی
لاهیجان شرقی 7 آذربایجان غربی پیرانشهر لاجان
لاهیجان غربی 7 آذربایجان غربی پیرانشهر لاجان
پیران 7 آذربایجان غربی پیرانشهر مرکزی
لاهیجان 7 آذربایجان غربی پیرانشهر مرکزی
منگور غربی 8 آذربایجان غربی پیرانشهر مرکزی
احمدآباد 7 آذربایجان غربی تکاب تخت سلیمان
چمن 7 آذربایجان غربی تکاب تخت سلیمان
ساروق 7 آذربایجان غربی تکاب تخت سلیمان
افشار 7 آذربایجان غربی تکاب مرکزی
انصار 7 آذربایجان غربی تکاب مرکزی
کرفتو 7 آذربایجان غربی تکاب مرکزی
آواجیق جنوبی 8 آذربایجان غربی چالدران دشتک
آواجیق شمالی 8 آذربایجان غربی چالدران دشتک
ببه جیک 7 آذربایجان غربی چالدران مرکزی
چالدران جنوبی 7 آذربایجان غربی چالدران مرکزی
چالدران شمالی 7 آذربایجان غربی چالدران مرکزی
حاجیلار جنوبی 6 آذربایجان غربی چایپاره حاجیلار
حاجیلار شمالی 6 آذربایجان غربی چایپاره حاجیلار
قره ضیاءالدین 6 آذربایجان غربی چایپاره مرکزی
چورس 6 آذربایجان غربی چایپاره مرکزی
الند 9 آذربایجان غربی خوی صفائیه
سکمن‌آباد 7 آذربایجان غربی خوی صفائیه
زری 6 آذربایجان غربی خوی قطور
قطور 8 آذربایجان غربی خوی قطور
رهال 6 آذربایجان غربی خوی مرکزی
دیزج 6 آذربایجان غربی خوی مرکزی
باسک کولسه 8 آذربایجان غربی سردشت مرکزی
گورک سردشت 8 آذربایجان غربی سردشت مرکزی
آلان 9 آذربایجان غربی سردشت مرکزی
بریاجی 8 آذربایجان غربی سردشت مرکزی
گورک نعلین 9 آذربایجان غربی سردشت وزینه
ملکاری 8 آذربایجان غربی سردشت وزینه
شپیران 9 آذربایجان غربی سلماس کوهسار
چهریق 8 آذربایجان غربی سلماس کوهسار
شناتال 9 آذربایجان غربی سلماس کوهسار
کره سنی 7 آذربایجان غربی سلماس مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کشاور 6 آذربایجان غربی شاهین دژ کشاورز
چهاردولی 7 آذربایجان غربی شاهین دژ کشاورز
هولاسو 6 آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی
صفاخانه 7 آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی
محمودآباد 6 آذربایجان غربی شاهین دژ مرکزی
چشمه سرا 6 آذربایجان غربی شوط قره قویون
قره قویون جنوبی 6 آذربایجان غربی شوط قره قریون
یولاگلدی 6 آذربایجان غربی شوط مرکزی
قره قویون شمالی 6 آذربایجان غربی شوط مرکزی
چایباسار شمالی 8 آذربایجان غربی ماکو بازرگان
قره سو 8 آذربایجان غربی ماکو مرکزی
چایباسار جنوبی 6 آذربایجان غربی ماکو مرکزی
منگور شرقی 8 آذربایجان غربی مهاباد خلیفان
کانی بازار 8 آذربایجان غربی مهاباد خلیفان
آختاچی غربی 7 آذربایجان غربی مهاباد مرکزی
مکریان شرقی 6 آذربایجان غربی مهاباد مرکزی
مکریان غربی 6 آذربایجان غربی مهاباد مرکزی
آجرلوی شرقی 7 آذربایجان غربی میاندوآب باروق
آجرلوی غربی 7 آذربایجان غربی میاندوآب باروق
باروق 7 آذربایجان غربی میاندوآب باروق
مرحمت‌آباد شمالی 6 آذربایجان غربی میاندوآب مرحمت‌آباد
مرحمت‌آباد میانی 6 آذربایجان غربی میاندوآب مرحمت‌آباد
مرحمت‌آباد جنوبی 6 آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی
مکریان شمالی 6 آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی
المهدی 6 آذربایجان غربی نقده محمدیار
حسنلو 6 آذربایجان غربی نقده محمدیار
بیگم قلعه 6 آذربایجان غربی نقده مرکزی
سلدوز 6 آذربایجان غربی نقده مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ارشق شرقی 6 اردبیل اردبیل مرکزی
فولادلوی جنوبی 6 اردبیل اردبیل هیر
هیر 6 اردبیل اردبیل هیر
قشلاق شرقی 7 اردبیل بیله‌سوار قشلاق دشت
قشلاق جنوبی 7 اردبیل بیله‌سوار قشلاق دشت
انجیرلو 6 اردبیل بیله‌سوار مرکزی
گوگ تپه 6 اردبیل بیله‌سوار مرکزی
اصلاندوز 6 اردبیل پارس‌آباد اصلاندوز
قشلاق غربی 6 اردبیل پارس‌آباد اصلاندوز
خورش رستم جنوبی 7 اردبیل خلخال خورش رستم
خورش رستم شمالی 7 اردبیل خلخال خورش رستم
شال 7 اردبیل خلخال شاهرود
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
شاهرود 6 اردبیل خلخال شاهرود
پلنگا 7 اردبیل خلخال شاهرود
خانندبیل غربی 6 اردبیل خلخال مرکزی
سنجبد شرقی 6 اردبیل خلخال مرکزی
زرج‌آباد 6 اردبیل کوثر فیروز
سنجبد جنوبی 6 اردبیل کوثر فیروز
سنجبد شمالی 6 اردبیل کوثر مرکزی
سنجبد غربی 6 اردبیل کوثر مرکزی
انگوت شرقی 8 اردبیل گرمی انگوت
انگوت غربی 8 اردبیل گرمی انگوت
پائین برزند 7 اردبیل گرمی انگوت
اجارود شمالی 6 اردبیل گرمی مرکزی
اجارود غربی 6 اردبیل گرمی مرکزی
اجارود مرکزی 6 اردبیل گرمی مرکزی
انی 6 اردبیل گرمی مرکزی
آزادلو 8 اردبیل گرمی موران
اجارود شرقی 8 اردبیل گرمی موران
ارشق مرکزی 7 اردبیل مشگین‌شهر ارشق
ارشق شمالی 7 اردبیل مشگین‌شهر ارشق
ارشق غربی 7 اردبیل مشگین‌شهر مرادلو
صلوات 7 اردبیل مشگین‌شهر مرادلو
یافت 6 اردبیل مشگین‌شهر مرادلو
عنبران 6 اردبیل نمین عنبران
میناباد 6 اردبیل نمین عنبران
دولت‌آباد 6 اردبیل نمین مرکزی
ویلکیج شمالی 6 اردبیل نمین مرکزی
گرده 6 اردبیل نمین مرکزی
ویلکیج جنوبی 6 اردبیل نمین ویلکیج
ویلکیج مرکزی 6 اردبیل نمین ویلکیج
مهماندوست 6 اردبیل نیر کورائیم
یورتچی شرقی 7 اردبیل نیر کورائیم
یورتچی غربی 7 اردبیل نیر کورائیم
دورسونخواجه 6 اردبیل نیر مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ریگستان 6 اصفهان اردستان زواره
سفلی 6 اصفهان اردستان زواره
همبرات 6 اصفهان اردستان مرکزی
برزاوند 6 اصفهان اردستان مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
علیا 6 اصفهان اردستان مرکزی
کچو 6 اصفهان اردستان مرکزی
جرقویه سفلی 6 اصفهان اصفهان جرقویه سفلی
جرقویه وسطی 6 اصفهان اصفهان جرقویه سفلی
جرقویه علیا 6 اصفهان اصفهان جرقویه علیا
رامشه 6 اصفهان اصفهان جرقویه علیا
امامزاده عبدالعزیز(ع) 6 اصفهان اصفهان جلگه
تودشک 6 اصفهان اصفهان کوهپایه
جبل 6 اصفهان اصفهان کوهپایه
زفره 6 اصفهان اصفهان کوهپایه
سیستان 6 اصفهان اصفهان کوهپایه
کویرات 6 اصفهان آران و بیدگل کویرات
کویر 6 اصفهان آران و بیدگل کویرات
برخوار شرقی 6 اصفهان برخوار حبیب‌آباد
چناررود جنوبی 6 اصفهان چادگان چنارود
چناررود شمالی 6 اصفهان چادگان چنارود
کاوه آهنگر 6 اصفهان چادگان مرکزی
پشتکوه 6 اصفهان خوانسار مرکزی
پادناسفلی 6 اصفهان سمیرم پادنا
پادنا علیا 7 اصفهان سمیرم پادنا
پادنا وسطی 6 اصفهان سمیرم پادنا
حنا 6 اصفهان سمیرم مرکزی
ونک 6 اصفهان سمیرم مرکزی
وردشت 6 اصفهان سمیرم مرکزی
مورچه خورت 6 اصفهان شاهین شهر و میمه مرکزی
کرچمبو جنوبی 6 اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
کرچمبو شمالی 6 اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
ییلاق 7 اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
سردسیر 6 اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
گرجی 6 اصفهان فریدن بوئین و میاندشت
عشایر 8 اصفهان فریدونشهر مرکزی
برف انبار 6 اصفهان فریدونشهر مرکزی
چشمه لنگان 7 اصفهان فریدونشهر مرکزی
پشتکوه موگوئی 8 اصفهان فریدونشهر مرکزی
پیشکوه موگوئی 8 اصفهان فریدونشهر مرکزی
خرم دشت 6 اصفهان کاشان مرکزی
چوپانان 6 اصفهان نائین انارک
بیابانک 7 اصفهان نائین خوروبیابانک
جندق 7 اصفهان نائین خوروبیابانک
نخلستان 7 اصفهان نائین خوروبیابانک
بافران 6 اصفهان نائین مرکزی
بهارستان 6 اصفهان نائین مرکزی
لای سیاه 6 اصفهان نائین مرکزی
اشن 6 اصفهان نجف‌آباد مهردشت
کرکس 6 اصفهان نطنز مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ارکوازی 6 ایلام ایلام چوار
بولی 7 ایلام ایلام چوار
میش خاص 6 ایلام ایلام مرکزی
زرنه 6 ایلام ایوان زرنه
کلان 6 ایلام ایوان زرنه
سراب 6 ایلام ایوان مرکزی
نبوت 6 ایلام ایوان مرکزی
چم‌کبود 6 ایلام آبدانان سراب باغ
سراب‌باغ 7 ایلام آبدانان سراب باغ
آب انار 8 ایلام آبدانان کلات
مورموری 8 ایلام آبدانان کلات
جابر انصار 6 ایلام آبدانان مرکزی
ماسبی 7 ایلام آبدانان مرکزی
دوستان 6 ایلام دره‌شهر بدره
هندمینی 6 ایلام دره‌شهر بدره
کولکنی 6 ایلام دره‌شهر ماژین
ماژین 6 ایلام دره‌شهر ماژین
ارمو 6 ایلام دره‌شهر مرکزی
زرین‌دشت 6 ایلام دره‌شهر مرکزی
سیدناصرالدین 7 ایلام دهلران زرین‌آباد
سیدابراهیم 7 ایلام دهلران زرین‌آباد
اناران 6 ایلام دهلران مرکزی
دشت عباس 6 ایلام دهلران موسیان
ابوغویر 7 ایلام دهلران موسیان
نهرعنبر 6 ایلام دهلران موسیان
زنگوان 6 ایلام شیروان و چرداول شیروان
کارزان 6 ایلام شیروان و چرداول شیروان
لومار 6 ایلام شیروان و چرداول شیروان
شباب 6 ایلام شیروان و چرداول مرکزی
آسمان‌آباد 6 ایلام شیروان و چرداول مرکزی
بیجنوند 7 ایلام شیروان و چرداول مرکزی
هلیلان 7 ایلام شیروان و چرداول هلیلان
زردلان 7 ایلام شیروان و چرداول هلیلان
هجداندشت 7 ایلام مهران صالح‌آباد
محسن‌آب 7 ایلام مهران مرکزی
چمزی 7 ایلام ملکشاهی مرکزی
شوهان 7 ایلام ملکشاهی مرکزی
کبیرکوه 7 ایلام ملکشاهی گچی
گچی 7 ایلام ملکشاهی گچی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
انگالی 6 بوشهر بوشهر مرکزی
بوالخیر 8 بوشهر تنگستان دلوار
دلوار 7 بوشهر تنگستان دلوار
اهرم 6 بوشهر تنگستان مرکزی
باغک 6 بوشهر تنگستان مرکزی
انارستان 7 بوشهر جم ریز
تشان 7 بوشهر جم ریز
ریز 7 بوشهر جم ریز
جم 6 بوشهر جم مرکزی
کوری 6 بوشهر جم مرکزی
ارم 8 بوشهر دشتستان ارم
دهرود 8 بوشهر دشتستان ارم
بوشکان 8 بوشهر دشتستان بوشکان
پشتکوه 8 بوشهر دشتستان بوشکان
زیرراه 6 بوشهر دشتستان سعدآباد
وحدتیه 6 بوشهر دشتستان سعدآباد
درواهی 6 بوشهر دشتستان شبانکاره
شبانکاره 6 بوشهر دشتستان شبانکاره
شنبه 7 بوشهر دشتی شنبه و طسوج
طسوج 7 بوشهر دشتی شنبه و طسوج
چغاپور 6 بوشهر دشتی کاکی
کبکان 7 بوشهر دشتی کاکی
کاکی 6 بوشهر دشتی کاکی
آبکش 7 بوشهر دیر بردخون
بردخون 7 بوشهر دیر بردخون
آبدان 7 بوشهر دیر مرکزی
حومه 7 بوشهر دیر مرکزی
لیراوی جنوبی 7 بوشهر دیلم امام حسن(ع)
لیراوی میانی 7 بوشهر دیلم امام حسن(ع)
حومه 7 بوشهر دیلم مرکزی
لیراوی شمالی 7 بوشهر دیلم مرکزی
عسلویه 6 بوشهر کنگان عسلویه
نای‌بند 7 بوشهر کنگان عسلویه
طاهری 7 بوشهر کنگان مرکزی
حومه 7 بوشهر کنگان مرکزی
رودحله 6 بوشهر گناوه ریگ
حیات داود 7 بوشهر گناوه مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بالاطالقان 6 تهران ساوجبلاغ طالقان
پائین طالقان 6 تهران ساوجبلاغ طالقان
اخترآباد 6 تهران شهریار ملارد
دوبلوک 6 تهران فیروزکوه ارجمند
قزقانچای 6 تهران فیروزکوه ارجمند
پشتکوه 6 تهران فیروزکوه مرکزی
پلنگ‌آباد 6 تهران کرج اشتهارد
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
دیناران 7 چهارمحال و بختیاری اردل مرکزی
پشتکوه 6 چهارمحال و بختیاری اردل مرکزی
میانکوه 8 چهارمحال و بختیاری اردل میانکوه
شلیل 8 چهارمحال و بختیاری اردل میانکوه
بازفت 9 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ بازفت
دوآب 8 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ بازفت
میان کوه موگوئی 9 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ مرکزی
دشت زرین 6 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ مرکزی
شوراب تنگزی 7 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ مرکزی
مشایخ 7 چهارمحال و بختیاری کیار ناغان
ناغان 6 چهارمحال و بختیاری کیار ناغان
جوانمردی 6 چهارمحال و بختیاری لردگان خانمیرزا
خانمیرزا 6 چهارمحال و بختیاری لردگان خانمیرزا
فلارد 6 چهارمحال و بختیاری لردگان فلارد
پشتکوه 6 چهارمحال و بختیاری لردگان فلارد
ارمند 6 چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
ریگ 6 چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
سردشت 7 چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
میلاس 6 چهارمحال و بختیاری لردگان مرکزی
بارز 8 چهارمحال و بختیاری لردگان منج
منج 6 چهارمحال و بختیاری لردگان منج
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
براکوه 7 خراسان جنوبی بیرجند خوسف
جلگه ماژان 7 خراسان جنوبی بیرجند خوسف
قلعه زری 8 خراسان جنوبی بیرجند خوسف
خوسف 7 خراسان جنوبی بیرجند خوسف
باقران 6 خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
فشارود 6 خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
کاهشنگ 6 خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
شاخن 6 خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
شاخنات 6 خراسان جنوبی بیرجند مرکزی
فخرود 7 خراسان جنوبی درمیان قهستان
قهستان 8 خراسان جنوبی درمیان قهستان
طبس مسینا 8 خراسان جنوبی درمیان گزیک
گزیک 8 خراسان جنوبی درمیان گزیک
درمیان 7 خراسان جنوبی درمیان مرکزی
میاندشت 7 خراسان جنوبی درمیان مرکزی
دوکوهه 7 خراسان جنوبی سرایان سه قلعه
سه قلعه 7 خراسان جنوبی سرایان سه قلعه
مصعبی 6 خراسان جنوبی سرایان آیسک
آیسک 6 خراسان جنوبی سرایان آیسک
مومن‌آباد 8 خراسان جنوبی سربیشه مرکزی
درح 9 خراسان جنوبی سربیشه مرکزی
مود 6 خراسان جنوبی سربیشه مود
نهارجان 7 خراسان جنوبی سربیشه مود
ارسک 6 خراسان جنوبی بشرویه ارسک
رقه 7 خراسان جنوبی بشرویه ارسک
علی جمال 7 خراسان جنوبی بشرویه مرکزی
کرند 7 خراسان جنوبی بشرویه مرکزی
حومه 6 خراسان جنوبی فردوس مرکزی
افین 6 خراسان جنوبی قائنات زهان
زهان 6 خراسان جنوبی قائنات زهان
زیرکوه 7 خراسان جنوبی قائنات زیرکوه
شاسکوه 6 خراسان جنوبی قائنات زیرکوه
پترگان 8 خراسان جنوبی قائنات زیرکوه
آفریز 6 خراسان جنوبی قائنات سده
پسکوه 6 خراسان جنوبی قائنات سده
سده 6 خراسان جنوبی قائنات سده
پیشکوه 6 خراسان جنوبی قائنات مرکزی
مهیار 6 خراسان جنوبی قائنات مرکزی
قائن 6 خراسان جنوبی قائنات مرکزی
کرغند 6 خراسان جنوبی قائنات نیمبلوک
نیمبلوک 6 خراسان جنوبی قائنات نیمبلوک
شوسف 8 خراسان جنوبی نهبندان شوسف
عربخانه 8 خراسان جنوبی نهبندان شوسف
میغان 9 خراسان جنوبی نهبندان مرکزی
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بندان 9 خراسان جنوبی نهبندان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جزین 6 خراسان رضوی بجستان مرکزی
بجستان 6 خراسان رضوی بجستان مرکزی
درونه 6 خراسان رضوی بردسکن انابد
صحرا 6 خراسان رضوی بردسکن انابد
جلگه 6 خراسان رضوی بردسکن شهرآباد
شهرآباد 6 خراسان رضوی بردسکن شهرآباد
کوهپایه 6 خراسان رضوی بردسکن مرکزی
باخرز 8 خراسان رضوی تایباد باخرز
بالاولایت 8 خراسان رضوی تایباد باخرز
پائین ولایت 8 خراسان رضوی تایباد مرکزی
کرات 8 خراسان رضوی تایباد مرکزی
دشت تایباد 8 خراسان رضوی تایباد میان ولایت
کوهسنگی 8 خراسان رضوی تایباد میان ولایت
طاغنکوه جنوبی 6 خراسان رضوی تخت جلگه طاغنکوه
طاغنکوه شمالی 6 خراسان رضوی تخت جلگه طاغنکوه
تخت جلگه 6 خراسان رضوی تخت جلگه مرکزی
فیروزه 6 خراسان رضوی تخت جلگه مرکزی
دشت جام 7 خراسان رضوی تربت جام بوژگان
هریرود 8 خراسان رضوی تربت جام بوژگان
زام 8 خراسان رضوی تربت جام پائین جام
گل بانو 8 خراسان رضوی تربت جام پائین جام
باغ کشمیر 7 خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
قلعه حمام 7 خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
جنت‌آباد 8 خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
صالح آباد 8 خراسان رضوی تربت جام صالح آباد
جامرود 7 خراسان رضوی تربت جام مرکزی
جلگه موسی‌آباد 7 خراسان رضوی تربت جام مرکزی
میان جام 7 خراسان رضوی تربت جام مرکزی
بالاجام 6 خراسان رضوی تربت جام نصرآباد
کاریزان 6 خراسان رضوی تربت جام نصرآباد
بایک 6 خراسان رضوی تربت حیدریه بایک
بالارخ 6 خراسان رضوی تربت حیدریه جلگه رخ
پائین رخ 6 خراسان رضوی تربت حیدریه جلگه رخ
میان رخ 6 خراسان رضوی تربت حیدریه جلگه رخ
رقیچه 7 خراسان رضوی تربت حیدریه کدکن
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کدکن 7 خراسان رضوی تربت حیدریه کدکن
بالاولایت 6 خراسان رضوی تربت حیدریه مرکزی
جغتای 6 خراسان رضوی جغتای مرکزی
دستوران 7 خراسان رضوی جغتای مرکزی
پائین جوین 7 خراسان رضوی جغتای هلالی
میان جوین 6 خراسان رضوی جغتای هلالی
حکم‌ آباد 6 خراسان رضوی جوین عطاملک
زرین 6 خراسان رضوی جوین عطاملک
پیراکوه 6 خراسان رضوی جوین مرکزی
بالاجوین 6 خراسان رضوی جوین مرکزی
گلمکان 6 خراسان رضوی چناران گلبهار
بیزکی 6 خراسان رضوی چناران گلبهار
بقمج 6 خراسان رضوی چناران مرکزی
چناران 6 خراسان رضوی چناران مرکزی
رادکان 6 خراسان رضوی چناران مرکزی
کیبر 8 خراسان رضوی خواف جلگه زوزن
زوزن 7 خراسان رضوی خواف جلگه زوزن
بالاخواف 6 خراسان رضوی خواف سلامی
سلامی 6 خراسان رضوی خواف سلامی
بستان 8 خراسان رضوی خواف سنگان
پائین خواف 8 خراسان رضوی خواف سنگان
میان خواف 6 خراسان رضوی خواف مرکزی
نشتیفان 8 خراسان رضوی خواف مرکزی
قره باشلو 6 خراسان رضوی درگز چاپشلو
میانکوه 7 خراسان رضوی درگز چاپشلو
زنگلانلو 6 خراسان رضوی درگز لطف‌آباد
دیباج 6 خراسان رضوی درگز لطف‌آباد
تکاب 6 خراسان رضوی درگز مرکزی
درونگر 8 خراسان رضوی درگز نوخندان
شهرستانه 8 خراسان رضوی درگز نوخندان
شعبه 7 خراسان رضوی رشتخوار جنگل
جنگل 7 خراسان رضوی رشتخوار جنگل
رشتخوار 6 خراسان رضوی رشتخوار مرکزی
ساق 7 خراسان رضوی زاوه سلیمان
سلیمان 7 خراسان رضوی زاوه سلیمان
صفائیه 6 خراسان رضوی زاوه مرکزی
سلطان‌آباد 6 خراسان رضوی سبزوار خوشاب
طبس 6 خراسان رضوی سبزوار خوشاب
دره یام 7 خراسان رضوی سبزوار خوشاب
رباط جز 6 خراسان رضوی سبزوار خوشاب
خواشد 7 خراسان رضوی سبزوار روداب
کوه همائی 7 خراسان رضوی سبزوار روداب
فروغن 6 خراسان رضوی سبزوار روداب
بیهق 6 خراسان رضوی سبزوار ششتمد
تکاب کوه میش 7 خراسان رضوی سبزوار ششتمد
ربع شامات 7 خراسان رضوی سبزوار ششتمد
شامکان 7 خراسان رضوی سبزوار ششتمد
گل بی‌بی 6 خراسان رضوی سرخس مرزداران
مرزداران 6 خراسان رضوی سرخس مرزداران
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
پل خاتون 7 خراسان رضوی سرخس مرزداران
تجن 7 خراسان رضوی سرخس مرکزی
خانگیران 6 خراسان رضوی سرخس مرکزی
سرخس 6 خراسان رضوی سرخس مرکزی
بالابند 6 خراسان رضوی فریمان مرکزی
سنگ بست 6 خراسان رضوی فریمان مرکزی
دولتخانه 7 خراسان رضوی قوچان باجگیران
سودلانه 6 خراسان رضوی قوچان مرکزی
شیرین دره 6 خراسان رضوی قوچان مرکزی
بررود 6 خراسان رضوی کاشمر کوهسرخ
برکوه 7 خراسان رضوی کاشمر کوهسرخ
تکاب 7 خراسان رضوی کاشمر کوهسرخ
پساکوه 7 خراسان رضوی کلات زاوین
زاوین 7 خراسان رضوی کلات زاوین
هزارمسجد 8 خراسان رضوی کلات مرکزی
کبودگنبد 7 خراسان رضوی کلات مرکزی
زیبد 6 خراسان رضوی گناباد کاخک
کاخک 6 خراسان رضوی گناباد کاخک
پس کلوت 6 خراسان رضوی گناباد مرکزی
پیوه ژن 6 خراسان رضوی مشهد احمدآباد
سرجام 6 خراسان رضوی مشهد احمدآباد
آبروان 6 خراسان رضوی مشهد رضویه
میامی 6 خراسان رضوی مشهد رضویه
پائین ولایت 6 خراسان رضوی مشهد رضویه
درزآب 6 خراسان رضوی مشهد مرکزی
کارده 6 خراسان رضوی مشهد مرکزی
برزنون 6 خراسان رضوی نیشابور سرولایت
سرولایت 6 خراسان رضوی نیشابور سرولایت
بینالود 6 خراسان رضوی نیشابور مرکزی
عشق‌آباد 6 خراسان رضوی نیشابور میان جلگه
بلهرات 7 خراسان رضوی نیشابور میان جلگه
غزالی 6 خراسان رضوی نیشابور میان جلگه
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بام 6 خراسان شمالی اسفراین بام وصفی‌آباد
صفی آباد 6 خراسان شمالی اسفراین بام وصفی‌آباد
میلانو 6 خراسان شمالی اسفراین مرکزی
آذری 6 خراسان شمالی اسفراین مرکزی
زرق‌آباد 6 خراسان شمالی اسفراین مرکزی
راز 7 خراسان شمالی بجنورد رازوجرگلان
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جرگلان 8 خراسان شمالی بجنورد رازوجرگلان
غلامان 8 خراسان شمالی بجنورد رازوجرگلان
گرمخان 7 خراسان شمالی بجنورد گرمخان
گیفان 8 خراسان شمالی بجنورد گرمخان
آلاداغ 7 خراسان شمالی بجنورد مرکزی
چهارده سنخواست 7 خراسان شمالی جاجرم جلگه سنخواست
دربند 7 خراسان شمالی جاجرم جلگه سنخواست
شوقان 7 خراسان شمالی جاجرم جلگه شوقان
طبر 7 خراسان شمالی جاجرم جلگه شوقان
میان دشت 7 خراسان شمالی جاجرم مرکزی
تکمران 7 خراسان شمالی شیروان سرحد
جیرستان 8 خراسان شمالی شیروان سرحد
قوشخانه بالا 8 خراسان شمالی شیروان قوشخانه
قوشخانه پائین 8 خراسان شمالی شیروان قوشخانه
سیوکانلو 7 خراسان شمالی شیروان مرکزی
گلیان 6 خراسان شمالی شیروان مرکزی
سنگر 6 خراسان شمالی فاروج مرکزی
فاروج 6 خراسان شمالی فاروج مرکزی
بالادشت 7 خراسان شمالی گرمه مرکزی
گلستان 7 خراسان شمالی گرمه مرکزی
آلمه 7 خراسان شمالی مانه و سملقان سملقان
قاضی 7 خراسان شمالی مانه و سملقان سملقان
شیرین سو 7 خراسان شمالی مانه و سملقان مانه
اترک 7 خراسان شمالی مانه و سملقان مانه
حومه 7 خراسان شمالی مانه و سملقان مرکزی
جیرانسو 7 خراسان شمالی مانه و سملقان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جولکی 6 خوزستان امیدیه جایزان
جایزان 6 خوزستان امیدیه جایزان
آسیاب 6 خوزستان امیدیه مرکزی
چاه سالم 6 خوزستان امیدیه مرکزی
آبژدان 7 خوزستان اندیکا آبژدان
کوشک 7 خوزستان اندیکا آبژدان
چلو 8 خوزستان اندیکا چلو
للروکتک 9 خوزستان اندیکا چلو
شلال و دشتگل 7 خوزستان اندیکا مرکزی
قلعه خواجه 7 خوزستان اندیکا مرکزی
حسینیه 6 خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری
قیلاب 7 خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری
مازو 8 خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کرخه 6 خوزستان اهواز حمیدیه
غیزانیه 6 خوزستان اهواز مرکزی
اسماعیلیه 6 خوزستان اهواز مرکزی
سویسه 6 خوزستان اهواز مرکزی
کوت عبدالله 6 خوزستان اهواز مرکزی
مشرحات 6 خوزستان اهواز مرکزی
دنباله رودجنوبی 7 خوزستان ایذه دهدز
دهذر 7 خوزستان ایذه دهدز
دنباله رودشمالی 7 خوزستان ایذه دهدز
سوسن شرقی 8 خوزستان ایذه سوسن
سوسن غربی 8 خوزستان ایذه سوسن
پیان 7 خوزستان ایذه مرکزی
مرغا 7 خوزستان ایذه مرکزی
هلایجان 6 خوزستان ایذه مرکزی
حومه شرقی 6 خوزستان ایذه مرکزی
حومه غربی 6 خوزستان ایذه مرکزی
مینوبار 6 خوزستان آبادان اروندکنار
نصار 6 خوزستان آبادان اروندکنار
نوآباد 6 خوزستان آبادان اروندکنار
بهمنشیرجنوبی 6 خوزستان آبادان مرکزی
بهمنشیر شمالی 6 خوزستان آبادان مرکزی
شلاهی 6 خوزستان آبادان مرکزی
صیدون جنوبی 7 خوزستان باغ ملک صیدون
صیدون شمالی 7 خوزستان باغ ملک صیدون
قلعه تل 7 خوزستان باغ ملک مرکزی
هپرو 7 خوزستان باغ ملک مرکزی
منگشت 6 خوزستان باغ ملک مرکزی
رود زرد 7 خوزستان باغ ملک مرکزی
میداود 6 خوزستان باغ ملک میداود
سرله 7 خوزستان باغ ملک میداود
جراحی 7 خوزستان بندرماهشهر مرکزی
تشان شرقی 6 خوزستان بهبهان تشان
تشان غربی 6 خوزستان بهبهان تشان
درونک 7 خوزستان بهبهان زیدون
سردشت 7 خوزستان بهبهان زیدون
حومه شرقی 6 خوزستان خرمشهر مرکزی
حومه غربی 6 خوزستان خرمشهر مرکزی
غرب کارون 7 خوزستان خرمشهر مرکزی
جزیره مینو 7 خوزستان خرمشهر مینو
احمد فداله 9 خوزستان دزفول سردشت
امامزاده سیدمحمود (ع) 9 خوزستان دزفول سردشت
دره کاید 9 خوزستان دزفول سردشت
سردشت 7 خوزستان دزفول سردشت
سیدولی‌الدین 7 خوزستان دزفول سردشت
شهی 7 خوزستان دزفول سردشت
ماهور برنجی 6 خوزستان دزفول سردشت
بستان 7 خوزستان دشت آزادگان بستان
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سعیدیه 7 خوزستان دشت آزادگان بستان
الله اکبر 7 خوزستان دشت آزادگان مرکزی
حومه غربی 6 خوزستان دشت آزادگان مرکزی
حومه شرقی 6 خوزستان دشت آزادگان مرکزی
عبدلیه شرقی 6 خوزستان رامشیر مرکزی
عبدلیه غربی 6 خوزستان رامشیر مرکزی
مشراگه 6 خوزستان رامشیر مشراگه
آزاده 6 خوزستان رامشیر مشراگه
ابوالفارس 7 خوزستان رامهرمز مرکزی
حومه غربی 6 خوزستان رامهرمز مرکزی
آبشار 8 خوزستان شادگان مرکزی
بوزی 8 خوزستان شادگان مرکزی
جفال 8 خوزستان شادگان مرکزی
حسینی 8 خوزستان شادگان مرکزی
خنافره 6 خوزستان شادگان مرکزی
دارخوین 6 خوزستان شادگان مرکزی
سیدعباس 6 خوزستان شوش شاوور
شاوور 6 خوزستان شوش شاوور
آهودشت 6 خوزستان شوش شاوور
سرخه 6 خوزستان شوش فتح‌المبین
چنانه 6 خوزستان شوش فتح‌المبین
بن معلی 6 خوزستان شوش مرکزی
حسین‌آباد 6 خوزستان شوش مرکزی
شعیبیه شرقی 6 خوزستان شوشتر شعیبیه
شعیبیه غربی 6 خوزستان شوشتر شعیبیه
شهید مدرس 6 خوزستان شوشتر مرکزی
عقیلی جنوبی 6 خوزستان گتوند عقیلی
عقیلی شمالی 6 خوزستان گتوند عقیلی
کیارس 6 خوزستان گتوند مرکزی
جنت مکان 6 خوزستان گتوند مرکزی
جاستون شهه 9 خوزستان لالی حتی
حتی 9 خوزستان لالی حتی
دشت لالی 7 خوزستان لالی مرکزی
سادات 8 خوزستان لالی مرکزی
تل بزان 7 خوزستان مسجد سلیمان گلگیر
تمبی گلگیر 6 خوزستان مسجد سلیمان گلگیر
جهانگیری شمالی 6 خوزستان مسجد سلیمان مرکزی
جهانگیری 6 خوزستان مسجد سلیمان مرکزی
رغیوه 6 خوزستان هفتگل رغیوه
گزین 7 خوزستان هفتگل رغیوه
حومه 6 خوزستان هفتگل مرکزی
چم خلف عیسی 7 خوزستان هندیجان چم خلف عیسی
سورین 6 خوزستان هندیجان چم خلف عیسی
هندیجان شرقی 7 خوزستان هندیجان مرکزی
هندیجان غربی 7 خوزستان هندیجان مرکزی
هویزه جنوبی 6 خوزستان هویزه مرکزی
هویزه شمالی 6 خوزستان هویزه مرکزی
بنی صالح 7 خوزستان هویزه نیسان
نیسان 7 خوزستان هویزه نیسان
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
دولت‌آباد 6 زنجان ابهر مرکزی
ایجرود پائین 6 زنجان ایجرود حلب
ایجرود بالا 6 زنجان ایجرود مرکزی
گلابر 6 زنجان ایجرود مرکزی
قشلاقات افشار 7 زنجان خدابنده افشار
شیوانات 7 زنجان خدابنده افشار
بزینه رود 7 زنجان خدابنده بزینه رود
زرینه رود 7 زنجان خدابنده بزینه رود
آقبلاغ 6 زنجان خدابنده سجاس رود
سجاس رود 6 زنجان خدابنده سجاس رود
خرارود 6 زنجان خدابنده مرکزی
سهرورد 6 زنجان خدابنده مرکزی
کرسف 6 زنجان خدابنده مرکزی
چایپاره بالا 6 زنجان زنجان زنجانرود
چایپاره پائین 7 زنجان زنجان زنجانرود
زنجانرود پائین 6 زنجان زنجان زنجانرود
غنی بیگلو 7 زنجان زنجان زنجانرود
قره پشتلوی بالا 6 زنجان زنجان قره پشتلو
قره پشتلوی پائین 6 زنجان زنجان قره پشتلو
بناب 6 زنجان زنجان مرکزی
تهم 6 زنجان زنجان مرکزی
چورزق 7 زنجان طارم چورزق
دستجرده 6 زنجان طارم چورزق
آب‌بر 6 زنجان طارم مرکزی
درام 7 زنجان طارم مرکزی
گیلوان 6 زنجان طارم مرکزی
انگوران 6 زنجان ماه نشان انگوران
قلعه جوق 7 زنجان ماه نشان انگوران
اوریاد 7 زنجان ماه نشان مرکزی
قزل گچیلو 7 زنجان ماه نشان مرکزی
ماهنشان 6 زنجان ماه نشان مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
قهاب رستاق 6 سمنان دامغان امیرآباد
بیارجمند 7 سمنان شاهرود بیارجمند
خوارتوران 8 سمنان شاهرود بیارجمند
طرود 8 سمنان شاهرود مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
رضوان 6 سمنان شاهرود میامی
فرومد 6 سمنان شاهرود میامی
کلاته‌های شرقی 6 سمنان شاهرود میامی
میامی 6 سمنان شاهرود میامی
نردین 6 سمنان شاهرود میامی
ایوانکی 6 سمنان گرمسار ایوانکی
پشتکوه 7 سمنان مهدی شهر شهمیرزاد
چاشم 6 سمنان مهدی شهر شهمیرزاد
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بزمان 8 سیستان و بلوچستان ایرانشهر بزمان
آب رئیس 8 سیستان و بلوچستان ایرانشهر بزمان
بمپور شرقی 7 سیستان و بلوچستان ایرانشهر بمپور
بمپور غربی 7 سیستان و بلوچستان ایرانشهر بمپور
ابتر 7 سیستان و بلوچستان ایرانشهر مرکزی
دامن 7 سیستان و بلوچستان ایرانشهر مرکزی
پلان 8 سیستان و بلوچستان چاه بهار پلان
تلنگ 8 سیستان و بلوچستان چاه بهار پلان
باهو کلات 9 سیستان و بلوچستان چاه بهار دشتیاری
سند میرثوبان 9 سیستان و بلوچستان چاه بهار دشتیاری
نگور 7 سیستان و بلوچستان چاه بهار دشتیاری
کمبل سلیمان 7 سیستان و بلوچستان چاه بهار مرکزی
پیر سهراب 7 سیستان و بلوچستان چاه بهار مرکزی
ایرندگان 8 سیستان و بلوچستان خاش ایرندگان
کهنوک 8 سیستان و بلوچستان خاش ایرندگان
اسماعیل‌آباد 6 سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
پشتکوه 8 سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
سنگان 7 سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
کارواندر 7 سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
کوه سفید 7 سیستان و بلوچستان خاش مرکزی
تفتان جنوبی 8 سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
اسکل‌آباد 7 سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
گوهرکوه 8 سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
نازیل 7 سیستان و بلوچستان خاش نوک آباد
چاه علی 9 سیستان و بلوچستان دلگان جلگه چاه هاشم
جلگه چاه هاشم 9 سیستان و بلوچستان دلگان جلگه چاه هاشم
گنبدعلوی 9 سیستان و بلوچستان دلگان مرکزی
دلگان 9 سیستان و بلوچستان دلگان مرکزی
هودیان 9 سیستان و بلوچستان دلگان پشت آب
ادیمی 6 سیستان و بلوچستان زابل پشت آب

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بزی 6 سیستان و بلوچستان زابل پشت آب
سفیدابه 8 سیستان و بلوچستان زابل پشت آب
قائم‌آباد 6 سیستان و بلوچستان زابل پشت آب
تیمورآباد 6 سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
کوه خواجه 6 سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
محمدآباد 6 سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
لوتک 8 سیستان و بلوچستان زابل شیب آب
بنجار 6 سیستان و بلوچستان زابل مرکزی
آشار 8 سیستان و بلوچستان زابلی آشار
ایرافشان 8 سیستان و بلوچستان زابلی آشار
بیرک 7 سیستان و بلوچستان زابلی مرکزی
زابلی 8 سیستان و بلوچستان زابلی مرکزی
شورو 7 سیستان و بلوچستان زاهدان کورین
کورین 7 سیستان و بلوچستان زاهدان کورین
حرمک 7 سیستان و بلوچستان زاهدان مرکزی
تمین 8 سیستان و بلوچستان زاهدان میرجاوه
لادیز 8 سیستان و بلوچستان زاهدان میرجاوه
دومک 7 سیستان و بلوچستان زاهدان نصرت‌آباد
نصرت آباد 7 سیستان و بلوچستان زاهدان نصرت‌آباد
جزینک 8 سیستان و بلوچستان زهک جزینک
خمک 7 سیستان و بلوچستان زهک جزینک
زهک 8 سیستان و بلوچستان زهک مرکزی
خواجه احمد 8 سیستان و بلوچستان زهک مرکزی
بم پشت 9 سیستان و بلوچستان سراوان بم پشت
کشتگان 9 سیستان و بلوچستان سراوان بم پشت
کوهک اسفندک 9 سیستان و بلوچستان سراوان بم پشت
کله گان 9 سیستان و بلوچستان سراوان جالق
ناهوک 8 سیستان و بلوچستان سراوان جالق
جالق 9 سیستان و بلوچستان سراوان جالق
گشت 7 سیستان و بلوچستان سراوان مرکزی
پارود 8 سیستان و بلوچستان سرباز پارود
مورتان 9 سیستان و بلوچستان سرباز پارود
زردبن 8 سیستان و بلوچستان سرباز پیشین
پیشین 8 سیستان و بلوچستان سرباز پیشین
سرباز 7 سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
مینان 7 سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
سرکور 8 سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
کیشکور 8 سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
نسکند 8 سیستان و بلوچستان سرباز سرباز
راسک و فیروزآباد 8 سیستان و بلوچستان سرباز مرکزی
جکیگور 8 سیستان و بلوچستان سرباز مرکزی
پسکوه 8 سیستان و بلوچستان سیب و سوران مرکزی
سیب وسوران 7 سیستان و بلوچستان سیب و سوران مرکزی
کنت 8 سیستان و بلوچستان سیب و سوران هیدوچ
هیدوچ 8 سیستان و بلوچستان سیب و سوران هیدوچ
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
زرآباد شرقی 9 سیستان و بلوچستان کنارک زرآباد
زرآباد غربی 9 سیستان و بلوچستان کنارک زرآباد
جهلیان 7 سیستان و بلوچستان کنارک مرکزی
کهیر 9 سیستان و بلوچستان کنارک مرکزی
اکبرآباد 7 سیستان و بلوچستان هیرمند قرقری
قرقری 7 سیستان و بلوچستان هیرمند قرقری
جهان آباد 7 سیستان و بلوچستان هیرمند مرکزی
دوست محمد 7 سیستان و بلوچستان هیرمند مرکزی
مارگان 7 سیستان و بلوچستان هیرمند مرکزی
بنت 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر بنت
توتان و مهمدان 9 سیستان و بلوچستان نیک شهر بنت
دستگرد 9 سیستان و بلوچستان نیک شهر بنت
فنوج 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر فنوج
گتیج 9 سیستان و بلوچستان نیک شهر فنوج
مسکوتان 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر فنوج
هلونچگان 7 سیستان و بلوچستان نیک شهر قصرقند
ساربوک 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر قصرقند
چانف 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر لاشار
لاشار جنوبی 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر لاشار
لاشار شمالی 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر لاشار
چاهان 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
مهبان 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
مخت 8 سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
هیچان 7 سیستان و بلوچستان نیک شهر مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
خبریز 6 فارس ارسنجان مرکزی
علی آبادملک 6 فارس ارسنجان مرکزی
احمدآباد 6 فارس اقلید حسن آباد
بکان 7 فارس اقلید حسن آباد
حسن آباد 6 فارس اقلید حسن آباد
اَسپاس 6 فارس اقلید سده
دژکرد 7 فارس اقلید سده
سده 6 فارس اقلید سده
خسروشیرین 7 فارس اقلید مرکزی
خنجشت 6 فارس اقلید مرکزی
شهرمیان 6 فارس اقلید مرکزی
باغ صفا 6 فارس بوانات سرچهان
توجردی 7 فارس بوانات سرچهان
سرچهان 6 فارس بوانات سرچهان
سروستان 6 فارس بوانات مرکزی

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سیمکان 6 فارس بوانات مرکزی
باغستان 6 فارس بوانات مرکزی
مزایجان 6 فارس بوانات مرکزی
ابوالوردی 6 فارس پاسارگاد پاسارگاد
مادر سلیمان 6 فارس پاسارگاد پاسارگاد
سرپنیران 6 فارس پاسارگاد مرکزی
کمین 6 فارس پاسارگاد مرکزی
راهگان 6 فارس جهرم خفر
پشت پر 6 فارس جهرم سیمکان
پل به پائین 6 فارس جهرم سیمکان
پل به بالا 6 فارس جهرم سیمکان
قطب آباد 6 فارس جهرم کردیان
علویه 6 فارس جهرم کردیان
کوهک 6 فارس جهرم مرکزی
خرمی 6 فارس خرم بید مرکزی
قشلاق 6 فارس خرم بید مرکزی
شهیدآباد 6 فارس خرم بید مشهد مرغاب
باغان 7 فارس خنج محمله
محمله 7 فارس خنج محمله
تنگ نارک 6 فارس خنج مرکزی
سیف آباد 7 فارس خنج مرکزی
رستاق 7 فارس داراب رستاق
کوهستان 7 فارس داراب رستاق
آبشور 7 فارس داراب فورگ
فورگ 7 فارس داراب فورگ
بالش 6 فارس داراب مرکزی
بختاجرد 6 فارس داراب مرکزی
پاسخن 6 فارس داراب مرکزی
فسارود 6 فارس داراب مرکزی
قریه الخیر 6 فارس داراب مرکزی
قلعه بیابان 6 فارس داراب مرکزی
نصروان 6 فارس داراب مرکزی
هشیوار 6 فارس داراب مرکزی
رستم سه 7 فارس رستم سورنا
پشتکوه رستم 8 فارس رستم سورنا
رستم دو 7 فارس رستم مرکزی
رستم یک 6 فارس رستم مرکزی
ایزدخواست شرقی 6 فارس زرین دشت ایزدخواست
ایزدخواست غربی 6 فارس زرین دشت ایزدخواست
دبیران 6 فارس زرین دشت مرکزی
زیرآب 6 فارس زرین دشت مرکزی
خسویه 6 فارس زرین دشت مرکزی
بانش 6 فارس سپیدان بیضا
کوشک هزار 6 فارس سپیدان بیضا
بیضا 6 فارس سپیدان بیضا
کمهر 6 فارس سپیدان مرکزی
خفری 6 فارس سپیدان مرکزی
شش پیر 6 فارس سپیدان همایجان
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
همایجان 6 فارس سپیدان همایجان
سرناباد 6 فارس سپیدان همایجان
دشت ارژن 7 فارس شیراز ارژن
قره چمن 6 فارس شیراز ارژن
کوهمره سرخی 6 فارس شیراز ارژن
رحمت آباد 6 فارس شیراز زرقان
کربال 6 فارس شیراز کربال
خیرآباد 6 فارس شیراز کربال
دهقانان 6 فارس شیراز کربال
سفلی 6 فارس شیراز کربال
فرمشکان 6 فارس شیراز کوار
سیاخ دارنگون 6 فارس شیراز مرکزی
دژگاه 9 فارس فراشبند دهرم
دهرم 8 فارس فراشبند دهرم
آویز 7 فارس فراشبند مرکزی
نوجین 7 فارس فراشبند مرکزی
ششده 6 فارس فسا ششده وقره‌ بلاغ
قره بلاغ 6 فارس فسا ششده وقره ‌بلاغ
فدشکوئیه 6 فارس فسا شیبکوه
میانده 6 فارس فسا شیبکوه
جنگل 6 فارس فسا مرکزی
نوبندگان 6 فارس فسا نوبندگان
جایدشت 6 فارس فیروزآباد مرکزی
خواجه‌ای 6 فارس فیروزآباد میمند
دادنجان 7 فارس فیروزآباد میمند
پرزیتون 6 فارس فیروزآباد میمند
افزر 7 فارس قیروکارزین افزر
زاخروئیه 7 فارس قیروکارزین افزر
فتح آباد 6 فارس قیروکارزین مرکزی
مبارک آباد 6 فارس قیرو کارزین مرکزی
هنگام 8 فارس قیرو کارزین مرکزی
جره 6 فارس کازرون جره وبالاده
دادین 7 فارس کازرون جره وبالاده
فامور 7 فارس کازرون جره وبالاده
امامزاده محمد 7 فارس کازرون خشت
بورکی 7 فارس کازرون خشت
کمارج 7 فارس کازرون کنار تخته و کمارج
کوهمره 7 فارس کازرون کوهمره
دشت برم 6 فارس کازرون کوهمره
بیدشهر 6 فارس لارستان اوز
فیشور 6 فارس لارستان اوز
بنارویه 6 فارس لارستان بنارویه
ده فیش 6 فارس لارستان بنارویه
بیرم 7 فارس لارستان بیرم
بالاده 7 فارس لارستان بیرم
جویم 6 فارس لارستان جویم
هرم 6 فارس لارستان جویم
صحرای باغ 7 فارس لارستان صحرای باغ

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
عمادده 7 فارس لارستان صحرای باغ
ارد 6 فارس لارستان گراش
فداغ 7 فارس لارستان گراش
درزوسایبان 7 فارس لارستان مرکزی
اشکنان 7 فارس لامرد اشکنان
کال 7 فارس لامرد اشکنان
خیرگو 7 فارس لامرد علامرودشت
علامرودشت 7 فارس لامرد علامرودشت
چاه ورز 6 فارس لامرد مرکزی
حومه 6 فارس لامرد مرکزی
سیگار 6 فارس لامرد مرکزی
ابرج 6 فارس مردوشت درودزن
درودزن 6 فارس مردوشت درودزن
رامجرددو 6 فارس مردوشت درودزن
رحمت 6 فارس مردوشت سیدان
خرم مکان 6 فارس مردوشت کامفیروز
کامفیروز جنوبی 6 فارس مردوشت کامفیروز
کامفیروز شمالی 6 فارس مردوشت کامفیروز
رامجردیک 6 فارس مرودشت مرکزی
محمدآباد 6 فارس مرودشت مرکزی
دشمن زیاری 7 فارس ممسنی دشمن زیاری
مشایخ 7 فارس ممسنی دشمن زیاری
ماهور 8 فارس ممسنی ماهورمیلاتی
میشان 8 فارس ممسنی ماهورمیلاتی
فهلیان 6 فارس ممسنی مرکزی
جوزار 6 فارس ممسنی مرکزی
بکش دو 6 فارس ممسنی مرکزی
بکش یک 6 فارس ممسنی مرکزی
جاویدماهوری 6 فارس ممسنی مرکزی
اسیر 7 فارس مهر اسیر
دشت لاله 7 فارس مهر اسیر
گله‌دار 7 فارس مهر گله‌دار
فال 7 فارس مهر گله‌دار
ارودان 7 فارس مهر مرکزی
مهر 7 فارس مهر مرکزی
خوزی 6 فارس مهر وراوی
وراوی 7 فارس مهر وراوی
حنا 6 فارس نی‌ریز آباده طشک
آباده طشک 6 فارس نی‌ریز آباده طشک
بختگان 6 فارس نی‌ریز آباده طشک
دهچاه 7 فارس نی‌ریز پشتکوه
مشکان 7 فارس نی‌ریز پشتکوه
ریزآب 7 فارس نی‌ریز قطرویه
قطرویه 7 فارس نی‌ریز قطرویه
رستاق 6 فارس نی‌ریز مرکزی
هرگان 6 فارس نی‌ریز مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کوهپایه شرقی 6 قزوین آبیک مرکزی
کوهپایه غربی 6 قزوین آبیک مرکزی
خرقان شرقی 7 قزوین بوئین زهرا آبگرم
آبگرم 6 قزوین بوئین زهرا آبگرم
حصارولیعصر 7 قزوین بوئین زهرا آوج
خرقان غربی 6 قزوین بوئین زهرا آوج
شهیدآباد 6 قزوین بوئین زهرا آوج
دشتابی شرقی 6 قزوین بوئین زهرا دشتابی
دشتابی غربی 6 قزوین بوئین زهرا دشتابی
ابراهیم آباد 6 قزوین بوئین زهرا رامند
رامند جنوبی 6 قزوین بوئین زهرا رامند
زین آباد 6 قزوین بوئین‌زهرا شال
قلعه هاشم 6 قزوین بوئین‌زهرا شال
افشاریه 6 قزوین تاکستان خرمدشت
رامندشمالی 6 قزوین تاکستان خرمدشت
دودانگه سفلی 6 قزوین تاکستان ضیاء آباد
قاقازان غربی 6 قزوین تاکستان مرکزی
الموت بالا 7 قزوین قزوین رودبارالموت
الموت پائین 8 قزوین قزوین رودبارالموت
معلم کلایه 7 قزوین قزوین رودبارالموت
رودبار شهرستان 7 قزوین قزوین رودبارشهرستان
رودبار محمدزمانی 6 قزوین قزوین رودبارشهرستان
دستجرد 7 قزوین قزوین رودبارشهرستان
چوقور 8 قزوین قزوین طارم سفلی
خندان 6 قزوین قزوین طارم سفلی
کوهگیر 6 قزوین قزوین طارم سفلی
نیارک 6 قزوین قزوین طارم سفلی
ایلات قاقازان شرقی 6 قزوین قزوین کوهین
ایلات قاقازان غربی 6 قزوین قزوین کوهین
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
قمرود 6 قم قم مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بله‌که 8 کردستان بانه آلوت
پشت آربابا 8 کردستان بانه آلوت
شوی 6 کردستان بانه مرکزی
کانی‌سور 8 کردستان بانه نمشیر
نمه‌شیر 8 کردستان بانه نمشیر
بوالحسن 8 کردستان بانه نمشیر
بوئین 8 کردستان بانه ننور
ننور 8 کردستان بانه ننور
بابارشانی 7 کردستان بیجار چنگ الماس
پیرتاج 7 کردستان بیجار چنگ الماس
خسروآباد 6 کردستان بیجار چنگ الماس
گرگین 7 کردستان بیجار کرانی
طغامین 7 کردستان بیجار کرانی
کرانی 6 کردستان بیجار کرانی
سیاه‌‌منصور
6 کردستان بیجار مرکزی
نجف‌آباد 6 کردستان بیجار مرکزی
ئیلاق جنوبی 6 کردستان دهگلان بلبان‌آباد
سیس 6 کردستان دهگلان بلبان‌آباد
حومه دهگلان 6 کردستان دهگلان مرکزی
قوری‌چای 6 کردستان دهگلان مرکزی
ئیلاق‌شمالی 6 کردستان دهگلان مرکزی
حسین‌آباد شمالی 6 کردستان دیواندره سارال
سارال 8 کردستان دیواندره سارال
کوله 6 کردستان دیواندره سارال
اوباتو 8 کردستان دیواندره کرفتو
کانی‌شیرین 7 کردستان دیواندره کرفتو
زرینه 7 کردستان دیواندره کرفتو
چهل‌چشمه 8 کردستان دیواندره مرکزی
حومه 6 کردستان دیواندره مرکزی
قراتوره 7 کردستان دیواندره مرکزی
اورامان‌تخت 8 کردستان سروآباد اورامان
شالیار 8 کردستان سروآباد اورامان
رزآب 7 کردستان سروآباد مرکزی
ژریژه 8 کردستان سروآباد مرکزی
بیساران 7 کردستان سروآباد مرکزی
پایگلان 7 کردستان سروآباد مرکزی
کوسالان 8 کردستان سروآباد مرکزی
دزلی 8 کردستان سروآباد مرکزی
امام 7 کردستان سقز زیویه
تیلکوه 7 کردستان سقز زیویه
خورخوره 8 کردستان سقز زیویه
صاحب 7 کردستان سقز زیویه
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
گل‌تپه 7 کردستان سقز زیویه
چهل‌چشمه غربی 8 کردستان سقز سرشیو
ذوالفقار 8 کردستان سقز سرشیو
ترجان 6 کردستان سقز مرکزی
تموغه 6 کردستان سقز مرکزی
سرا 6 کردستان سقز مرکزی
میرده 8 کردستان سقز مرکزی
ژاورود غربی 7 کردستان سنندج کلاترزان
کلاترزان 8 کردستان سنندج کلاترزان
نگل 7 کردستان سنندج کلاترزان
آرندان 6 کردستان سنندج مرکزی
حسین‌آباد جنوبی 6 کردستان سنندج مرکزی
ژاورود شرقی 6 کردستان سنندج مرکزی
سراب قامیش 6 کردستان سنندج مرکزی
نران 6 کردستان سنندج مرکزی
چهاردولی غربی 6 کردستان قروه چهاردولی
چهاردولی شرقی 6 کردستان قروه چهاردولی
لک 7 کردستان قروه سریش‌آباد
یالغوزآغاج 6 کردستان قروه سریش‌آباد
قصلان 7 کردستان قروه سریش‌آباد
دلبران 6 کردستان قروه مرکزی
بیلوار 6 کردستان کامیاران مرکزی
شاهو 6 کردستان کامیاران مرکزی
ژاورود 7 کردستان کامیاران مرکزی
امیرآباد 6 کردستان کامیاران موچش
سورسور 6 کردستان کامیاران موچش
عوالان 7 کردستان کامیاران موچش
گاورود 7 کردستان کامیاران موچش
خاوومیرآباد 8 کردستان مریوان خاوومیرآباد
سرشیو 8 کردستان مریوان سرشیو
گلچیدر 8 کردستان مریوان سرشیو
زریوار 7 کردستان مریوان مرکزی
سرکل 7 کردستان مریوان مرکزی
کوماسی 7 کردستان مریوان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
ارزوئیه 6 کرمان بافت ارزوئیه
صوغان 7 کرمان بافت ارزوئیه
وکیل‌آباد 7 کرمان بافت ارزوئیه
رابر 6 کرمان بافت رابر

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سیه‌بنوئیه 6 کرمان بافت رابر
جواران 6 کرمان بافت رابر
هنزا 6 کرمان بافت رابر
دشتاب 6 کرمان بافت مرکزی
خبر 7 کرمان بافت مرکزی
دهسرد 6 کرمان بافت مرکزی
فتح‌آباد 6 کرمان بافت مرکزی
کیسکان 6 کرمان بافت مرکزی
گوغر 6 کرمان بافت مرکزی
لاله‌زار 6 کرمان بردسیر لاله‌زار
قلعه عسکر 6 کرمان بردسیر لاله‌زار
کوه پنج 6 کرمان بردسیر مرکزی
روداب غربی 6 کرمان بم روداب
روداب شرقی 6 کرمان بم روداب
دهبکری 6 کرمان بم مرکزی
پشت‌رود 7 کرمان بم نرماشیر
عزیزآباد 7 کرمان بم نرماشیر
رضوان 6 کرمان جیرفت جبالبارز
سغدر 6 کرمان جیرفت جبالبارز
مسکون 6 کرمان جیرفت جبالبارز
دلفارد 6 کرمان جیرفت ساردوئیه
ساردوئیه 6 کرمان جیرفت ساردوئیه
گور 7 کرمان جیرفت ساردوئیه
اسفندقه 7 کرمان جیرفت مرکزی
اسلام‌آباد 6 کرمان جیرفت مرکزی
حرجند 7 کرمان راور کوهساران
راویز 6 کرمان رفسنجان کشکوئیه
خنامان 6 کرمان رفسنجان مرکزی
جازموریان 8 کرمان رودبارجنوب جازموریان
کوهستان 8 کرمان رودبارجنوب جازموریان
رودبار 7 کرمان رودبارجنوب مرکزی
نهضت‌آباد 8 کرمان رودبارجنوب مرکزی
گنبکی 8 کرمان ریگان گنبکی
ناصریه 8 کرمان ریگان گنبکی
ریگان 8 کرمان ریگان مرکزی
گاوکان 9 کرمان ریگان مرکزی
جرجافک 6 کرمان زرند مرکزی
حتکن 6 کرمان زرند مرکزی
سربنان 6 کرمان زرند مرکزی
چهارگنبد 6 کرمان سیرجان مرکزی
خبر 6 کرمان شهربابک دهج
مدوارات 6 کرمان شهربابک مرکزی
حسین‌آباد 6 کرمان عنبرآباد اسماعیلی
اسماعیلی 6 کرمان عنبرآباد اسماعیلی
گنج‌آباد 6 کرمان عنبرآباد اسماعیلی
گرمسار 6 کرمان عنبرآباد جبالبارزجنوبی
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
مردهک 7 کرمان عنبرآباد جبالبارزجنوبی
نرگسان 8 کرمان عنبرآباد جبالبارزجنوبی
جهادآباد 6 کرمان عنبرآباد مرکزی
علی‌آباد 6 کرمان عنبرآباد مرکزی
امجز 7 کرمان عنبرآباد مرکزی
محمدآباد 6 کرمان عنبرآباد مرکزی
برج‌اکرم 7 کرمان فهرج مرکزی
فهرج 7 کرمان فهرج مرکزی
چاهدگال 8 کرمان فهرج نگین‌کویر
نگین‌کویر 8 کرمان فهرج نگین‌کویر
چاه دادخدا 9 کرمان قلعه‌گنج چاه دادخدا
رمشک 9 کرمان قلعه گنج چاه دادخدا
مارز 9 کرمان قلعه گنج چاه دادخدا
سرخ قعله 7 کرمان قلعه گنج مرکزی
قلعه گنج 7 کرمان قلعه گنج مرکزی
معزیه 6 کرمان کرمان چترود
حسین‌آباد گروه 7 کرمان کرمان راین
راین 6 کرمان کرمان راین
تکاب 7 کرمان کرمان شهداد
سیرچ 6 کرمان کرمان شهداد
اندوهجرد 7 کرمان کرمان شهداد
کشیت 7 کرمان کرمان گلباف
جوشان 6 کرمان کرمان گلباف
درختنگان 6 کرمان کرمان مرکزی
حور 7 کرمان کهنوج فاریاب
گلاشکرد 7 کرمان کهنوج فاریاب
مهروئیه 7 کرمان کهنوج فاریاب
حومه 6 کرمان کهنوج مرکزی
زه 7 کرمان کهنوج مرکزی
طغرالجرد 6 کرمان کوهبنان طغرالجرد
شعبجره 6 کرمان کوهبنان طغرالجرد
جور 6 کرمان کوهبنان مرکزی
خرم‌دشت 6 کرمان کوهبنان مرکزی
بجگان 7 کرمان منوجان آسمینون
ده‌کهان 7 کرمان منوجان آسمینون
نودژ 7 کرمان منوجان آسمینون
گشمیران 8 کرمان منوجان مرکزی
نورآباد 7 کرمان منوجان مرکزی
قلعه 7 کرمان منوجان مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
منصوری 6 کرمانشاه اسلام‌آبادغرب حمیل

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
حومه شمالی 6 کرمانشاه اسلام‌آبادغرب مرکزی
شیوه سر 7 کرمانشاه پاوه باینگان
ماکوان 8 کرمانشاه پاوه باینگان
شمشیر 6 کرمانشاه پاوه مرکزی
هولی 6 کرمانشاه پاوه مرکزی
سیروان 8 کرمانشاه پاوه نوسود
ازگله 7 کرمانشاه ثلاث ‌باباجانی ازگله
جیگران 7 کرمانشاه ثلاث‌ باباجانی ازگله
سرقلعه 7 کرمانشاه ثلاث ‌باباجانی ازگله
دشت حر 7 کرمانشاه ثلاث باباجانی مرکزی
زمکان 7 کرمانشاه ثلاث باباجانی مرکزی
خانه‌شور 7 کرمانشاه ثلاث باباجانی مرکزی
شروینه 6 کرمانشاه جوانرود کلاشی
کلاشی 8 کرمانشاه جوانرود کلاشی
بازان 6 کرمانشاه جوانرود مرکزی
پلنگانه 6 کرمانشاه جوانرود مرکزی
قلخانی 7 کرمانشاه دالاهو گهواره
گورانی 7 کرمانشاه دالاهو گهواره
بان‌زرده 7 کرمانشاه دالاهو مرکزی
بیونیج 7 کرمانشاه دالاهو مرکزی
حومه کرند 6 کرمانشاه دالاهو مرکزی
قوری قلعه 7 کرمانشاه روانسر شاهو
منصور آقایی 7 کرمانشاه روانسر شاهو
بدر 6 کرمانشاه روانسر مرکزی
حسن‌آباد 6 کرمانشاه روانسر مرکزی
زالوآب 6 کرمانشاه روانسر مرکزی
دولت‌آباد 6 کرمانشاه روانسر مرکزی
بشیوه پاطاق 7 کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
حومه سرپل 6 کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
قلعه شاهین 6 کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
پشت تنگ 6 کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
دشت ذهاب 7 کرمانشاه سرپل ذهاب مرکزی
سطر 6 کرمانشاه سنقر کلیائی
آگاهان 6 کرمانشاه سنقر کلیائی
کیونانات 7 کرمانشاه سنقر کلیائی
باوله 6 کرمانشاه سنقر مرکزی
گاورود 6 کرمانشاه سنقر مرکزی
حر 6 کرمانشاه صحنه دینور
سومار 8 کرمانشاه قصرشیرین سومار
الوند 8 کرمانشاه قصرشیرین مرکزی
فتح‌آباد 8 کرمانشاه قصرشیرین مرکزی
نصرآباد 8 کرمانشاه قصرشیرین مرکزی
جلالوند 7 کرمانشاه کرمانشاه فیروزآباد
سرفیروزآباد 6 کرمانشاه کرمانشاه فیروزآباد
عثمانوند 7 کرمانشاه کرمانشاه فیروزآباد
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سنجابی 6 کرمانشاه کرمانشاه کوزران
هفت آشیان 6 کرمانشاه کرمانشاه کوزران
پشت دربند 6 کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
دورود فرامان 6 کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
میان دربند 6 کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
قره سو 6 کرمانشاه کرمانشاه مرکزی
خزل غربی 6 کرمانشاه کنگاور مرکزی
قزوینه 6 کرمانشاه کنگاور مرکزی
حیدریه 7 کرمانشاه گیلانغرب گوار
گوآور 7 کرمانشاه گیلانغرب گوار
چله 7 کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
حومه 7 کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
دیره 7 کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
ویژنان 7 کرمانشاه گیلانغرب مرکزی
چم چمال 6 کرمانشاه هرسین بیستون
شیزر 6 کرمانشاه هرسین بیستون
چشمه کبود 6 کرمانشاه هرسین مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بهمئی گرمسیری شمالی 8 کهگیلویه و بویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیری
سرآسیاب یوسفی 8 کهگیلویه و بویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیری
بهمئی گرمسیری جنوبی 6 کهگیلویه و بویراحمد بهمئی مرکزی
کفش کنان 6 کهگیلویه و بویراحمد بهمئی مرکزی
چین 8 کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد لوداب
لوداب 8 کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد لوداب
زیلائی 8 کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مارگون
مارگون 7 کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مارگون
دشت روم 6 کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
سپیدار 6 کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
کاکان 6 کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد مرکزی
پاتاوه 6 کهگیلویه و بویراحمد دنا پاتاوه
سادات محمودی 7 کهگیلویه و بویراحمد دنا پاتاوه
کبکیان 7 کهگیلویه و بویراحمد دنا کبکیان
چنار 7 کهگیلویه و بویراحمد دنا کبکیان
توت نده 6 کهگیلویه و بویراحمد دنا مرکزی
دنا 6 کهگیلویه و بویراحمد دنا مرکزی
طیبی سرحدی شرقی 8 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چاروسا
طیبی سرحدی غربی 8 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چاروسا
الغچین 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چرام
چرام 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه چرام

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
آجم 8 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه دیشموک
بهمئی سرحدی شرقی 8 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه دیشموک
بهمئی سرحدی غربی 8 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه دیشموک
پشته زیلائی 8 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه سرفاریاب
سرفاریاب 7 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه سرفاریاب
عالی طیب 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه لنده
طیبی گرمسیری شمالی 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه لنده
طیبی گرمسیری جنوبی 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
دشمن زیاری 7 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
دهدشت شرقی 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
دهدشت غربی 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
راک 6 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه مرکزی
کوه مره خامی 6 کهگیلویه و بویراحمد گچساران باشت
بابوئی 6 کهگیلویه و بویراحمد گچساران باشت
بی بی حکیمه 6 کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
لیشتر 6 کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
بویراحمد گرمسیری 6 کهگیلویه و بویراحمد گچساران مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
چشمه ساران 6 گلستان آزادشهر چشمه ساران
مزرعه جنوبی 6 گلستان آق قلا وشمگیر
مزرعه شمالی 6 گلستان آق قلا وشمگیر
فندرسک جنوبی 6 گلستان رامیان فندرسک
فندرسک شمالی 6 گلستان رامیان فندرسک
قلعه میران 6 گلستان رامیان مرکزی
دلند 6 گلستان رامیان مرکزی
کتول 6 گلستان علی آباد مرکزی
عرب داغ 7 گلستان کلاله پیشکمر
زاوه کوه 7 گلستان کلاله پیشکمر
آق سو 6 گلستان کلاله مرکزی
تمران 7 گلستان کلاله مرکزی
کنگور 6 گلستان کلاله مرکزی
جعفربای شرقی 7 گلستان گمیشان گلدشت
قزل آلان 7 گلستان گمیشان گلدشت
جعفربای غربی 7 گلستان گمیشان مرکزی
نفتلیجه 7 گلستان گمیشان مرکزی
اترک 8 گلستان گنبدکاووس داشلی برون
کرند 8 گلستان گنبدکاووس داشلی برون
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
شلمی 8 گلستان مراوه تپه گلیداغ
گلیداغ 8 گلستان مراوه تپه گلیداغ
پالیزان 7 گلستان مراوه تپه مرکزی
مراوه تپه 7 گلستان مراوه تپه مرکزی
قراولان 6 گلستان مینودشت گالیکش
ینقاق 6 گلستان مینودشت گالیکش
نیلکوه 6 گلستان مینودشت گالیکش
چهل چای 6 گلستان مینودشت مرکزی
کوهسارات 7 گلستان مینودشت مرکزی
قلعه قافه 8 گلستان مینودشت مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
سمام 8 گیلان املش رانکوه
کجید 8 گیلان املش رانکوه
شبخوس لات 7 گیلان املش رانکوه
املش جنوبی 6 گیلان املش مرکزی
املش شمالی 6 گیلان املش مرکزی
حیران 7 گیلان آستارا مرکزی
ییلاقی ارده 7 گیلان رضوانشهر پره سر
خوشابر 6 گیلان رضوانشهر مرکزی
خورگام 7 گیلان رودبار خورگام
دلفک 7 گیلان رودبار خورگام
بلوکات 6 گیلان رودبار رحمت‌آباد و بلوکات
دشتویل 6 گیلان رودبار رحمت‌آباد و بلوکات
رحمت آباد 6 گیلان رودبار رحمت‌آباد و بلوکات
جیرنده 6 گیلان رودبار عمارلو
کلیشم 7 گیلان رودبار عمارلو
اشکورسفلی 7 گیلان رودسر رحیم آباد
اشکورعلیا و سیارستاق 8 گیلان رودسر رحیم آباد
رحیم آباد 6 گیلان رودسر رحیم آباد
شوئیل 8 گیلان رودسر رحیم آباد
پیرکوه 7 گیلان سیاهکل دیلمان
دیلمان 6 گیلان سیاهکل دیلمان
توتکی 6 گیلان سیاهکل مرکزی
خرارود 6 گیلان سیاهکل مرکزی
چوبر 6 گیلان شفت احمدسر گوراب
جیرده 6 گیلان شفت مرکزی
گوراب زرمیخ 6 گیلان صومعه سرا میرزاکوچک جنگلی
چوبر 6 گیلان طوالش حویق
حویق 6 گیلان طوالش حویق
خطبه سرا 6 گیلان طوالش گرکان رود

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
لیسار 6 گیلان طوالش گرکان رود
کوهستانی طالش 6 گیلان طوالش مرکزی
آلیان 6 گیلان فومن سردار جنگل
سردار جنگل 6 گیلان فومن سردار جنگل
لیل 6 گیلان لاهیجان مرکزی
اطاقور 6 گیلان لنگرود اطاقور
لات لیل 6 گیلان لنگرود اطاقور
شاندرمن 6 گیلان ماسال شاندرمن
شیخ نشین 6 گیلان ماسال شاندرمن
حومه 6 گیلان ماسال مرکزی
ماسال 6 گیلان ماسال مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرار ندارند، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
جاپلق غربی 6 لرستان ازنا جاپلق
پیشکوه ذلقی 8 لرستان الیگودرز بشارت
ذلقی شرقی 9 لرستان الیگودرز بشارت
ذلقی غربی 9 لرستان الیگودرز بشارت
ززشرقی 8 لرستان الیگودرز ززوماهرو
ززغربی 8 لرستان الیگودرز ززوماهرو
ماهرو 8 لرستان الیگودرز ززوماهرو
بربرودغربی 6 لرستان الیگودرز مرکزی
پاچه لک شرقی 6 لرستان الیگودرز مرکزی
خمه 6 لرستان الیگودرز مرکزی
بربرودشرقی 6 لرستان الیگودرز مرکزی
فرسش 7 لرستان الیگودرز مرکزی
دره صیدی 6 لرستان بروجرد مرکزی
جلوگیر 7 لرستان پلدختر مرکزی
ملاوی 6 لرستان پلدختر مرکزی
جایدر 6 لرستان پلدختر مرکزی
میانکوه غربی 7 لرستان پلدختر مرکزی
افرینه 6 لرستان پلدختر معمولان
معمولان 6 لرستان پلدختر معمولان
میانکوه شرقی 8 لرستان پلدختر معمولان
تنگ هفت 8 لرستان خرم آباد پاپی
چم سنگر 7 لرستان خرم آباد پاپی
سپیددشت 7 لرستان خرم آباد پاپی
کشور 8 لرستان خرم آباد پاپی
گریت 7 لرستان خرم آباد پاپی
بیرانوند جنوبی 6 لرستان خرم آباد چغلوندی
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بیرانوند شمالی 6 لرستان خرم آباد چغلوندی
رازان 6 لرستان خرم آباد زاغه
زاغه 6 لرستان خرم‌آباد زاغه
قائد‌رحمت 6 لرستان خرم‌آباد زاغه
کاکاشرف 6 لرستان خرم‌آباد مرکزی
ازنا 6 لرستان خرم‌آباد مرکزی
ده‌پیر شمالی 6 لرستان خرم‌آباد مرکزی
رباط 6 لرستان خرم‌آباد مرکزی
کرگاه شرقی 6 لرستان خرم‌آباد مرکزی
کرگاه غربی 6 لرستان خرم‌آباد مرکزی
کاکاوند شرقی 6 لرستان دلفان کاکاوند
ایتیوند جنوبی 7 لرستان دلفان کاکاوند
ایتیوند شمالی 6 لرستان دلفان کاکاوند
کاکاوند غربی 7 لرستان دلفان کاکاوند
خاوه جنوبی 6 لرستان دلفان مرکزی
خاوه شمالی 6 لرستان دلفان مرکزی
میربگ شمالی 6 لرستان دلفان مرکزی
نورآباد 6 لرستان دلفان مرکزی
میربگ جنوبی 7 لرستان دلفان مرکزی
نورعلی 6 لرستان دلفان مرکزی
تشکن 6 لرستان دوره دوره چگنی
دوره 6 لرستان دوره دوره چگنی
کشکان جنوبی 6 لرستان دوره شاهیوند
کشکان شمالی 7 لرستان دوره شاهیوند
شوراب 6 لرستان دوره ویسیان
ویسیان 6 لرستان دوره ویسیان
سیلاخور 6 لرستان دورود سیلاخور
قلائی 6 لرستان سلسله فیروزآباد
فیروزآباد 6 لرستان سلسله فیروزآباد
دواب 6 لرستان سلسله مرکزی
قلعه مظفری 6 لرستان سلسله مرکزی
هنام 6 لرستان سلسله مرکزی
یوسف وند 6 لرستان سلسله مرکزی
بلوران 7 لرستان کوهدشت درب گنبد
درب گنبد 7 لرستان کوهدشت درب گنبد
رومشکان غربی 7 لرستان کوهدشت رومشکان
رومشکان شرقی 6 لرستان کوهدشت رومشکان
طرهان 6 لرستان کوهدشت طرهان
طرهان غربی 6 لرستان کوهدشت طرهان
زیرتنگ 6 لرستان کوهدشت کونانی
کونانی 6 لرستان کوهدشت کونانی
کوه دشت شمالی 6 لرستان کوهدشت مرکزی
کوهدشت جنوبی 6 لرستان کوهدشت مرکزی
گل گل 6 لرستان کوهدشت مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب 5 می‌باشند.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بالالاریجان 6 مازندران آمل لاریجان
لاریجان سفلی 6 مازندران آمل لاریجان
چلاو 6 مازندران آمل مرکزی
درازکلا 6 مازندران بابل بابل کنار
بابل کنار 6 مازندران بابل بابل کنار
سجادرود 6 مازندران بابل بند‌پی شرقی
فیروزجاه 6 مازندران بابل بندپی شرقی
خوش رود 6 مازندران بابل بند پی غربی
شهیداباد 6 مازندران بابل بندپی غربی
پنج هزاره 6 مازندران بهشهر مرکزی
شهدا 7 مازندران بهشهر یانه‌سر
عشر‌ستاق 7 مازندران بهشهر یانه‌سر
دوهزار 6 مازندران تنکابن خرم‌آباد
سه‌هزار 8 مازندران تنکابن خرم‌آباد
گلیجان 6 مازندران تنکابن مرکزی
بیرون بشم 6 مازندران چالوس کلاردشت
کوهستان 6 مازندران چالوس کلاردشت
جنت‌رودبار 7 مازندران رامسر مرکزی
اشکور 8 مازندران رامسر مرکزی
پشتکوه 8 مازندران ساری چهاردانگه
چهاردانگه 7 مازندران ساری چهاردانگه
گرماب 7 مازندران ساری چهاردانگه
بنافت 8 مازندران ساری دودانگه
فریم 7 مازندران ساری دودانگه
لفور 6 مازندران سوادکوه شیرگاه
شرق و غرب شیرگاه 6 مازندران سوادکوه شیرگاه
راستوپی 6 مازندران سوادکوه مرکزی
سرخکلا 6 مازندران سوادکوه مرکزی
کسلیان 6 مازندران سوادکوه مرکزی
ولوپی 6 مازندران سوادکوه مرکزی
پی‌رجه 7 مازندران نکا مرکزی
استخر‌پشت 7 مازندران نکا هزارجریب
زارم رود 7 مازندران نکا هزار‌جریب
شیخ فضل‌الله نوری 6 مازندران نور بلده
اوزرود 6 مازندران نور بلده
تتارستاق 6 مازندران نور بلده
پنجک رستاق 6 مازندران نوشهر کجور
توابع کجور 6 مازندران نوشهر کجور
زانوس رستاق 6 مازندران نوشهر کجور
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب 5 می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
رودبار 6 مرکزی تفرش مرکزی
چهارچشمه 6 مرکزی خمین کمره
آشناخور 6 مرکزی خمین مرکزی
سنگ‌سفید 6 مرکزی خنداب قره‌چای
اناج 6 مرکزی خنداب قره‌چای
جاورسیان 6 مرکزی خنداب قره‌چای
خنداب 6 مرکزی خنداب مرکزی
دهچال 6 مرکزی خنداب مرکزی
الویر 6 مرکزی زرندیه خرقان
دوزج 6 مرکزی زرندیه خرقان
علیشار 6 مرکزی رزندیه خرقان
شاهسو‌نکندی 6 مرکزی ساوه مرکزی
آق‌کهریز 6 مرکزی ساوه نوبران
بیات 6 مرکزی ساوه نوبران
کوهپایه 6 مرکزی ساوه نوبران
زالیان 7 مرکزی شازند زالیان
پل‌دوآب 6 مرکزی شازند زالیان
نهرمیان 6 مرکزی شازند زالیان
هندودر 6 مرکزی شازند سربند
مالمیر 7 مرکزی شازند سربند
اسفندان 6 مرکزی کمیجان مرکزی
خنجین 6 مرکزی کمیجان مرکزی
خسروبیک 6 مرکزی کمیجان میلاجرد
میلاجرد 6 مرکزی کمیجان میلاجرد
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
تنب 8 هرمزگان ابوموسی تنب
سیری 9 هرمزگان ابوموسی مرکزی
جناح 7 هرمزگان بستک جناح
فرامرزان 7 هرمزگان بستک جناح
کوخرد 6 هرمزگان بستک کوخرد
هرنگ 6 هرمزگان بستک کوخرد
ده‌تل 8 هرمزگان بستک مرکزی
فتویه 7 هرمزگان بستک مرکزی
گوده 8 هرمزگان بستک مرکزی
پارمون 9 هرمزگان بشاگرد گافروپارمون
گافر 9 هرمزگان بشاگرد گافروپارمون
درآبسر 9 هرمزگان بشاگرد گوهران

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
گوهران 9 هرمزگان بشاگرد گوهران
جکدان 8 هرمزگان بشاگرد مرکزی
سردشت 8 هرمزگان بشاگرد مرکزی
تخت 6 هرمزگان بندرعباس تخت
شمیل 6 هرمزگان بندرعباس تخت
سیاهو 7 هرمزگان بندرعباس فین
گهره 6 هرمزگان بندرعباس فین
فین 6 هرمزگان بندرعباس فین
سرخون 6 هرمزگان بندرعباس قلعه‌قاضی
قلعه‌قاضی 6 هرمزگان بندرعباس قلعه‌قاضی
بندرچارک 7 هرمزگان بندرلنگه شیبکوه
مقام 7 هرمزگان بندرلنگه شیبکوه
حومه 6 هرمزگان بندرلنگه مرکزی
دژگان 6 هرمزگان بندرلنگه مرکزی
مغویه 6 هرمزگان بندرلنگه مرکزی
مهران 7 هرمزگان بندرلنگه مرکزی
بهدشت 7 هرمزگان پارسیان کوشکنار
کوشکنار 7 هرمزگان پارسیان کوشکنار
مهرگان 7 هرمزگان پارسیان مرکزی
بوچیر 7 هرمزگان پارسیان مرکزی
پی‌وشک 9 هرمزگان جاسک لیردف
سورک 9 هرمزگان جاسک لیردف
جاسک 7 هرمزگان جاسک مرکزی
کنگان 7 هرمزگان جاسک مرکزی
گابریک 9 هرمزگان جاسک مرکزی
احمدی 8 هرمزگان حاجی‌آباد احمدی
کوه‌شاه 7 هرمزگان حاجی‌آباد احمدی
آشکارا 7 هرمزگان حاجی‌آباد فارغان
فارغان 7 هرمزگان حاجی‌آباد فارغان
درآگاه 7 هرمزگان حاجی‌آباد مرکزی
طارم 7 هرمزگان حاجی‌آباد مرکزی
رودبار 7 هرمزگان خمیر رویدر
رویدر 7 هرمزگان خمیر رویدر
کهورستان 7 هرمزگان خمیر مرکزی
خمیر 7 هرمزگان خمیر مرکزی
برنطین 7 هرمزگان رودان بیکاه
بیکاه 7 هرمزگان رودان بیکاه
جغین‌جنوبی 7 هرمزگان رودان جغین
جغین‌شمالی 7 هرمزگان رودان جغین
رودخانه 7 هرمزگان رودان رودخانه
رودخانه‌بر 8 هرمزگان رودان رودخانه
مسافرآباد 7 هرمزگان رودان رودخانه
راهدار 7 هرمزگان رودان مرکزی
فاریاب 6 هرمزگان رودان مرکزی
آّب‌نما 6 هرمزگان رودان مرکزی
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
بمانی 7 هرمزگان سیریک بمانی
شاهمردی 7 هرمزگان سیریک بمانی
سیریک 7 هرمزگان سیریک مرکزی
بیابان 7 هرمزگان سیریک مرکزی
دولاب 7 هرمزگان قشم شهاب
هنگام 8 هرمزگان قشم شهاب
سوزا 8 هرمزگان قشم شهاب
صلخ 8 هرمزگان قشم شهاب
لارک 8 هرمزگان قشم شهاب
چراغ‌آباد 6 هرمزگان میناب توکهور
توکهور 6 هرمزگان میناب توکهور
بندر 8 هرمزگان میناب سندرک
درپهن 8 هرمزگان میناب سندرک
سندرک 7 هرمزگان میناب سندرک
کریان 6 هرمزگان میناب مرکزی
گوربند 6 هرمزگان میناب مرکزی
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کلیائی 6 همدان اسدآباد آجین
چهاردولی 6 همدان اسدآباد مرکزی
دیمکاران 6 همدان بهار صالح‌آباد
قلقل‌رود 6 همدان تویسرکان قلقل‌رود
کمال‌رود 6 همدان تویسرکان قلقل‌رود
بغراطی 6 همدان رزن سردرود
سرد رودعلیا 6 همدان رزن سردرود
سرد رودسفلی 6 همدان رزن سردرود
درجزین‌سفلی 6 همدان رزن قروه‌در‌جزین
در‌جزین‌علیا 7 همدان رزن قروه‌در‌جزین
خرقان 6 همدان رزن مرکزی
رزن 6 همدان رزن مرکزی
شیرین‌سو 7 همدان کبودرآهنگ شیرین‌سو
مهربان‌علیا 7 همدان کبودرآهنگ شیرین‌سو
علی‌صدر 6 همدان کبودرآهنگ گل‌تپه
گل‌تپه 6 همدان کبودرآهنگ گل‌تپه
مهربان‌سفلی 7 همدان کبودرآهنگ گل‌تپه
سرداران 6 همدان کبودرآهنگ مرکزی
کوهین 6 همدان کبودرآهنگ مرکزی
ترک‌غربی 6 همدان ملایر جو‌کار
کمازان‌سفلی 6 همدان ملایر زند
کمازان‌علیا 6 همدان ملایر زند

دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
کمازان‌وسطی 6 همدان ملایر زند
سامن 6 همدان ملایر سامن
خزل‌شرقی 6 همدان نهاوند خزل
سلکی 6 همدان نهاوند خزل
جیحون‌دشت 6 همدان همدان شراء
چاه‌دشت 6 همدان همدان شراء
شوردشت 6 همدان همدان شراء
خرم‌دشت 6 همدان همدان فامنین
پیشخور 6 همدان همدان فامنین
مفتح 6 همدان همدان فامنین
٭سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب 5 می‌باشند.


فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
برای پرداخت فوق‌العاده قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده و جنگی
در سال 1386 و 1387
مناطق کمتر توسعه یافته به محدودة جغرافیایی دهستانها و روستاهای فهرست حاضر اطلاق
می‌گردد.
دهستان
کمتر توسعه‌یافته ضریب دهستان تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان بخش
اسفندار 6 یزد ابرکوه بهمن
مهرآباد 6 یزد ابرکوه بهمن
تیرجرد 6 یزد ابرکوه مرکزی
فراغه 6 یزد ابرکوه مرکزی
رباطات 6 یزد اردکان خرانق
زرین 7 یزد اردکان خرانق
عقدا 6 یزد اردکان عقدا
اسفیچ 6 یزد بافق بهاباد
بنستان 6 یزد بافق بهاباد
جلگه 6 یزد بافق بهاباد
سبزدشت 6 یزد بافق مرکزی
سخوید 6 یزد تفت نیر
چاهک 6 یزد خاتم مرکزی
فتح‌آباد 6 یزد خاتم مرکزی
ایثار 6 یزد خاتم مروست
هرابرجان 6 یزد خاتم مروست
کذاب 6 یزد صدوق خضرآباد
ندوشن 6 یزد صدوق خضرآباد
دستگردان 7 یزد طبس دستگردان
کوه‌یخاب 8 یزد طبس دستگردان
دیهوک 7 یزد طبس دیهوک
کویر 7 یزد طبس دیهوک
پیرحاجات 7 یزد طبس مرکزی
گلشن 6 یزد طبس مرکزی
منتظریه 7 یزد طبس مرکزی
نخلستان 7 یزد طبس مرکزی
٭ سایر روستاهائی که در تابعیت دهستانهای فوق قرارندارد، دارای ضریب 5 می‌باشند.
توضیح: ضرایب براساس طبقات 5 تا 9 تعیین شده و ضریب 5 به معنی محرومیت کمتر و ضریب
9 به معنی محرومیت بیشتر می‌باشد.