ماده واحده « اختصاص و پیش بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان ها و گویش های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاههای مرکز استانهای ذیربطشماره2950/88/
دش 20/4/
1388
ماده واحده « اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و
گویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاههای مرکز استانهای ذیربط
(مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ماده واحده ـ « در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و به منظور صیانت از اجزاء
ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیان‌های مقوّم این فرهنگ به وزارتین
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی
اجازه داده می‌شود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های
بومی و محلی کشور مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاه‌های مرکز استانهای
ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس شود.
تبصره1ـ تهیه متون و تربیت مدرسان موردنیاز طبق برنامه‌ای خواهدبود که به تصویب
کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
تبصره2ـ تشخیص زبان‌ها و گویش‌های مشمول این ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و
ادبیات فارسی خواهدبود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد