تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای « همت آباد» مرکز بخش طاغنکوه در تابعیت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی به شهرشماره216748/ت34246ک 21/
11/1387
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای « همت‌آباد» مرکز بخش طاغنکوه در تابعیت شهرستان
نیشابور در استان خراسان رضوی به شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره
107847/42/4/1 مورخ 20/9/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « همت‌آباد» مرکز بخش طاغنکوه در تابعیت شهرستان نیشابور در استان خراسان
رضوی به شهر تبدیل و به عنوان شهر « همت‌آباد» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی