تصویب نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

شماره216684/
ت41480هـ 21/11/1387
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، به
استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب 1385ـ تصویب نمود:
محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر «
پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد، تعیین می‌گردد.
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 20708/ت30820هـ مورخ 7/4/1384 می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی