تصویب نامه در خصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی

شماره۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ                              ۱۳۹۸/۸/۲۲
تصویب نامه در خصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۸۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و به منظور تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه­ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای در این حوزه، تصویب کرد:

۱ـ اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه می­توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.

۲ـ کانون انجمن­های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، از اجتماع نمایندگان حداقل
پنج انجمن صنفی سراسری همگن تشکیل می­شود.

۳ـ کانون فراگیر سراسری انجمن­های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل (۱۲) نماینده کانون­های انجمن­های صنفی مربوط خواهد بود.

۴ـ در صورت بروز اختلاف­نظر در ثبت انجمن­های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن­های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می­شود:

الف ـ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب ـ نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

پ ـ هفت نفر از نمایندگان تشکل­ها و انجمن های فرهنگی و هنری و رسانه­ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل­های بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می­شوند.

۵ ـ دبیرخانه کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب­نامه تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بدون افزایش ساختار و نیروی انسانی فعلی) تشکیل می­شود.

۶ ـ کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب­نامه موظف است ظرف دو سال، شرایط لازم برای تغییر و انطباق وضعیت تشکل­های صنفی و حرفه­ای و فرهنگی و هنری و رسانه­ای موجود را که براساس قوانین و مقررات مختلف به ثبت رسیده­اند با ضوابط موضوع بند (۷) این تصویب­نامه فراهم کند.

۷ـ دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات، تصمیم­گیری، ابلاغ مصوبات و سایر امور مربوط به کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب­نامه و همچنین ضوابط مربوط به نحوه تأسیس، چگونگی نظارت و نحوه فعالیت تشکل­های موضوع این تصویب­نامه (اعم از کانون­ها، خانه­ها و انجمن­ها) و تأسیس کانون فراگیر سراسری و تعریف و تشخیص مفاهیم مندرج در این تصویب­نامه پس از تصویب در کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب­نامه، با امضای وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری