تصویب نامه درخصوص اضافه شدن وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد

شماره۱۰۴۸۲۸/ت۵۷۱۳۷هـ                              ۱۳۹۸/۸/۲۱
تصویب نامه درخصوص اضافه شدن وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۰۴۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری