تصویب نامه درخصوص تغییر نام روستای « قارپوزآباد» از توابع دهستان احمدآباد در استان تهران به روستای « صالحیه»شماره235570/ت41228ک 14/
12/1387
تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای « قارپوزآباد» از توابع دهستان احمدآباد در
استان تهران به روستای « صالحیه»
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 13/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره
101237/42/4/1 مورخ5/8/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
نام روستای « قارپوزآباد» از توابع دهستان احمدآباد بخش مرکزی شهرستان نظرآباد در
استان تهران به روستای « صالحیه» تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/12/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی