آیین‎نامه خرید خدمات مشاوره

شماره193542/ت 42986ک             1/10/1388

آیین‎نامه خرید خدمات مشاوره

معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 30576/100 مورخ 31/3/1388 معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور و به استناد بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت جزء «ج» بند (1) تصویب‎نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1/10/1386 آیین‎نامه خرید خدمات مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‎نامه خرید خدمات مشاوره

فصل اول ـ کلیات
ماده 1ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بند (ه‍) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‎شوند:
1ـ انتخاب مشاوران صلاحیتدار و توانمند
2ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره
3ـ تضمین کیفیت خدمات مشاوره
ب ـ کاربرد: تمام دستگاه‎های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات باید مقررات این آیین‎نامه را برای خرید خدمات مشاوره در معاملات بزرگ رعایت کنند. خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط بر اساس ماده (24) این آیین‎نامه خواهد بود.
ماده 2 ـ تعاریف و عبارت‎های اختصاری
الف ـ اصـطلاحاتی که در این آییـن‎نامه به کار رفته است، به شرح زیر تعریف می‎شوند:
1ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات ـ1383ـ
2ـ معاونت: معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور
3ـ کارفرما: دستگاه‎های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون
تبصره ـ به استـناد ماده (53) قانون محاسبـات عمومی ـ مصوب 1366 ـ و تبصره‎های آن، اعمال اختیارات و وظایفی که برای کارفرما در این آیین‎نامه منظور شده است، توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون صورت خواهد گرفت که به نماینده یا نمایندگان مجاز وی قابل تفویض می‎باشد.
4 ـ هیئت انتخاب مشاور: هیئتی مرکب از کارفرما یا نماینده وی، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی کارفرما و یک یا سه کارشناس متخصص در زمینه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب کارفرما.
تبصره 1ـ در معاملات بالای ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط از نهاد صنفی مربوط که توسط کارفرما مشخص می‎گردد، یک نفر نماینده بعنوان یکی از اعضای هیئت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت. کارفرما از نهاد یاد شده به صورت کتبی برای معرفی نماینده و شرکت در جلسه دعوت بعمل می‎آورد. عدم حضور نماینده مانع از تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد شد.
تبصره 2ـ در هرحالت، تعداد اعضای هیئت باید فرد باشد.
5 ـ مشاوره: هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‎ای یا خدمات مهندسی مشاور، از جمله:
الف ـ طراحی مفهومی، پایه تفصیلی و اجرایی
ب ـ مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح
پ ـ مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‎ای.
ت ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی.
ث ـ مطالعات منطقه‎ای و آمایش سرزمین.
ج ـ تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی.
چ ـ برنامه‎ریزی و کنترل پروژه.
ح ـ مهندسی ارزش.
خ ـ برنامه‎ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی.
د ـ پایش و ارزشیابی طرح‎ها.
ذ ـ خدمات مدیریتی.
ر ـ مدیریت طرح.
ز ـ کنترل مهندسی.
ژ ـ مطالعات اقتصادی.
س ـ امکان‎سنجی، طراحی و مدیریت سیستمها.
ش ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی.
ص ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهره‎برداری.
ض ـ مطالعات آماری.
ط ـ نقشه‎برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی.
ظ ـ ویژه‎سازی، نصب، راه‎اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‎های نرم‎افزاری.
ع ـ برنامه‎ریزی، امکان‎سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده‎سازی، ارزیابی و ممیزی نظامهای فناوری اطلاعات.
غ ـ معماری اطلاعات، برنامه‎نویسی، پیاده‎سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرم‎افزارهای سفارشی.
ف ـ طراحی شبکه‎های رایانه‎ای.
ق ـ خدمات برنامه‎ریزی فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل تهیه طرح‎های جامع فناوری اطلاعات و رتباطات، برنامه‎ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدوین معماری سازمانی.
ک ـ خدمات جنبی و مکمل خدمات مشاوره.
گ ـ خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینه‎های اداری، مالی، آموزشی، حقوقی، پژوهشی، فنی و بازرگانی.
تبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوری و زمینه‎های تخصصی، نیازی به افزودن یا تغییر موارد یاد شده باشد، کارفرما پیشنهاد خود را به معاونت ارائه می‎کند و معاونت در صورت تایید، موضوع را ابلاغ می‎نماید.
6 ـ مشاور: شخصی حقیقی یا حقوقی که دارای گواهی‎نامه صلاحیت برای انجام کار مشاوره است. در کارهایی که معاونت گواهی‎نامه ارائه نمی‎دهد، طبق دستورالعملی که توسط معاونت تهیه می‎شود، شخص صلاحیتدار به طور مشخص بیان می‎گردد.
7 ـ خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثنای موارد جزء (5) بند (الف) ماده (2) که توسط مشاوران حقیقی یا حقوقی صلاحیتدار انجام می‎شود.
8 ـ کار پژوهشی: فعالیت‎های نظام‎یافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیده‎های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی، توسعه‎ای یا کاربردی انجام شود.
9 ـ طرح / پروژه: تبیین یک سلسله فعالیت‎های سامانه‎وار و دارای هدف، منابع، مهلت و برنامه زمانی معین که معمولاً از طریق تحصیل خدمات مدیریت، مشاوره، پیمانکاری، تامین کالا و خدمات اجرا می‎شود.
10 ـ دعوتنامه: فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلکس، دورنگار، پست الکترونیک یا نظایر آن، با رعایت ماده (22) قانون، به نشانی مشاوران ارسال می‎شود.
11ـ فراخوان مشاوره: سندی که در ابتدای فرآیند خرید خدمات مشاوره برای دعوت به همکاری از مشاوران ارائه می‎شود.
12ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) : کاربرگهایی که به منظور ارزیابی کیفی بین مشاوران فهرست بلند (موضوع ماده (7)) توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‎شود.
13 ـ درخواست پیشنهاد (RFP) : کاربرگهایی که به منظور ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها، به طور یکسان بین مشاوران برگزیده (فهرست کوتاه) توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‎شود.
14 ـ فهرست بلند: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که از طریق یکی از دو روش بیان شده در بند (الف) ماده (7) بدست می‎آید.
15ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که در ارزیابی کیفی مشاوران فهرست بلند، حایز حداقل امتیاز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشند.
16ـ مدت اعتبار پیشنهادها: مدتی که پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد، پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می‎باشد و فرایند خرید خدمات مشاوره باید تجدید شود.
17 ـ برنامـه زمانی انتخاب مشاور: سـندی که در آن، زمان و مهـلت برگزاری مراحل مختلف خرید خدمات مشاوره، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‎شود. 
18 ـ مطالعات توجیهی: پس از انجام مطالعات پیدایش (برای تعیین طرح یا پروژه)، مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی ـ تاریخی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل با گردآوری اطلاعات و آمار، بررسی و تحلیل نیازها، بررسی‎های فنی و ارائه راه‎حل‎های مختلف برای تامین نیاز و ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل آن به طرح یا پروژه منجر به تعیین گزینه‎های مطلوب طرح یا پروژه (درصورت موجه بودن) و در نهایت تعیین گزینه برتر با توجه به مبانی فنی، سودآوری مالی، اقتصادی و ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و ایمنی می‎شود. توسط این مطالعات، تایید یا رد طرح یا پروژه و یا تعیین حدود و زمان اجرای گزینه برتر مشخص می‎شود.
19 ـ طراحی تفصیلی: خدماتی که در صورت اعلام موجه بودن طرح یا پروژه توسط مطالعات توجیهی، با انجام محاسبات فنی ـ مهندسی به مدارک لازم برای عملیات اجرایی، نصب و راه‎اندازی (شامل تعیین مشخصات و جزییات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک) یک طرح یا پروژه منجر شود.
20ـ ارزشیابی عملکرد: فرایندی که در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور در مقاطع یا دوره‎های زمانی خاص تعیین می‎شود.
21 ـ گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده (بر اساس قانون تجارت) شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند.
22 ـ کارهای مشروط: آن بخش از کارهای مشاوره که به لحاظ حوزه کار، مقدار، مدت و چگونگی انجام کار، قابل پیش‎بینی نبوده و تغییرات قرارداد در این‎گونه کارها وابسته به شرایط کار باشد.
23 ـ مدیر طرح: شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام طرح را از طرف کارفرما به عهده می‎گیرد.
24ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل: اشخاصی که کارفرما در انجام فرآیند خرید خدمات مشاوره از کمک آنها استفاده می‎نماید و با سایر عوامل ذی‎نفع پروژه منافع مشترک ندارند.
25ـ پیشنهادهای مالی نامتناسب: پیشنهادهای مالی خارج از اعتدال (بسیار گران یا بسیار ارزان) که شاخص آنها در درخواست پیشنهاد توسط کارفرما تعیین می‎شود.
26ـ شرح خدمات همسان: شرح خدماتی که توسط معاونت ابلاغ شده تا به عنوان راهنمای تهیه شرح تفصیلی خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود.
27ـ شرح تفصیلی خـدمات: مجموعه ریز خدمات، فعالیت‎ها و تکالیفی که برای انجام دادن خدمات مشاوره در یک پروژه، مورد استفاده قرار می‎گیرد.
28ـ طراحی پایه: خدماتی که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات اصلی و معماری کلی طرح یا پروژه را تعیین می‎نماید. 
29ـ حوزه کار: دامنه، شرایط و وضعیت فنی کار که ممکن است بسته به عوامل اثرگذار ناشی از طبیعت و یا جامعه انسانی تغییر یافته و به طور دقیق از ابتدا قابل پیش‎بینی نباشد.
30 ـ شرح کلی خدمات: شرح نیاز و خدمات کلی مورد نیاز کارفرما که مبنای تهیه شرح تفصیلی خدمات قرار می‎گیرد.
31ـ حوادث قهری: به موارد جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‎ها و اعتصاب‎های عمومی، شیوع بیماری‎های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‎های غیرعادی، آتش‎سوزی‎های دامنه‎دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل حوادث قهری گفته می‎شود.
32ـ مسابقه: مسابقه طراحی معماری و شهرسازی که طبق اهداف، ضوابط و معیارهای نشریه شماره (240) معاونت با عنوان «راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران» انجام می‎شود.
33ـ متن قرارداد همسان: موافقتنامه و شرایط عمومی قرارداد که به صورت همسان از طرف معاونت ابلاع شده است.
34ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‎های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند. (فهرست دستگاه‎های مرکزی مورد تایید معاونت، از طریق بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‎رسانی مناقصات قابل دستیابی است.)
35 ـ کارهای حوزه فناوری اطلاعات: خدمات مشاوره مشمول ضوابط شورای عالی انفورماتیک کشور.
ب ـ معادل‎ها و عبارت‎های اختصاری در این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد:
1 ـ طرح / پروژه:
Project
2ـ گزارش شناخت:
ITC= Information to Consultants
3ـ فراخوان/ دعوتنامه:
LOI = Letter Of Invitation
4ـ ارزیابی کیفی:
PQ = Pre – qualification
5 ـ استعلام ارزیابی کیفی:
RFQ = Request For Qualification
6 ـ درخواست پیشنهاد:
RFP = Request For Proposal
7 ـ پیشنهاد فنی:
TP = Technical Proposal
8 ـ پیشنهاد مالی:
FP = Financial Proposal
9 ـ انتخاب بر اساس کیفیت:
QBS = Quality Based se‎lection
10 ـ انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت:
QCBS = Quality and Cost Based se‎lection
11ـ انتخاب بر اساس بودجه ثابت:
SFB = se‎lection under a Fixed Budget
12ـ انتخاب بر اساس روش تک گزینه‎ای:
SSS = Single Source se‎lection
13ـ هیئت انتخاب مشاور:
EC = Evaluation Committee
14ـ پیمانکار عمومی:
GC = General Contractor
15ـ شرایط عمومی قرارداد:
GCC = General Condition of Contract
16ـ طراحی و ساخت توأم:
DB = Design and Build
17ـ خدمات مهندسی ـ تامین کالا ـ ساخت:
EPC = Engineering and procurement and Construction
18ـ خدمات مهندسی ـ ساخت:
EPC = Engineering and Construction
19 ـ مبلغ مشروط:
Psovisional Sum
سایر اصطلاحاتی که در این آیین‎نامه به کار رفته است به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین‎نامه‎های آن، قانون محاسبات عمومی کشور، آیین‎نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، نظام فنی و اجرایی کشور و ضوابط آن و سایر قوانین تعریف و تفسیر می‎شود.
فصل دوم ـ اصول ضوابط خرید خدمات مشاوره
ماده 3 ـ مسئولیت‎ها و نقش‎ها
الف ـ به طور کلی، وظایف و مسئولیت‎های کارفرما در خرید خدمات مشاوره شامل موارد زیر و ارزیابی شکلی مربوط است:
1ـ اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره (موضوع ماده (4)).
2ـ تصمیم‎گیری درباره تجدید یا لغو فرآیند خرید خدمات مشاوره.
3ـ مستندسازی خرید خدمات مشاوره.
4ـ انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره به روش تک‎گزینه‎ای.
5 ـ انعقاد قرارداد مشاوره.
6 ـ بررسی کفایت و تایید گزارش شناخت.
7ـ امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران.
8 ـ تهیه فهرست کوتاه و گزارش ارزیابی کیفی.
9ـ تایید مفاد درخواست پیشنهاد (RFP).
10ـ گشایش پاکت‎های ارزیابی فنی.
11ـ امتیازدهی و ارزیابی فنی پیشنهادها.
12ـ تعیین مشاور منتخب.
13ـ اطلاع‎رسانی خرید خدمات مشاوره. 
تبصره ـ چنانچه کارفرما احساس نیاز نماید، برای انجام وظایف می‎تواند به تشخیص خود از کمیته‎ای مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل با پرداخت حق‎الزحمه استعلام نماید. نظر کمیته یاد شده پس از تایید وی اجرایی خواهد بود.
ب ـ در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، کارفرما می‎تواند مسئولیت‎های اجـزای (3)، (7) و (8) بند (الف) این ماده و اجزای (1) تا (6) بند (الف) ماده (4) را به مدیر طرح واگذار کند.
پ ـ مسئولیت‎های هیئت انتخاب مشاور در فرایند خرید خدمات مشاوره بجز روش‎های تک‎گزینه‎ای و مسابقه، شامل موارد زیر و ارزیابی شکلی مربوط است:
1ـ گشایش پاکت‎های قیمت
2ـ ارزیابی مالی پیشنهادها برای تعیین مشاور منتخب.
تبصره ـ در روش‎های انتخاب بر مبنای تعرفه و بودجه ثابت، ارزیابی مالی پیشنهادها فقط شامل کنترل امضا و مهر مشاور در تمامی اسناد درخواست پیشنهاد می‎باشد و قرارداد با مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد بر طبق بخش مالی اسناد درخواست پیشنهاد که کارفرما ارائه کرده است، منعقد می‎شود.
3ـ تایید وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره (پس از انجام هریک از فرآیندهای اجزای (4) یا (5) بند (ت) ماده (7) توسط کارفرما و وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره).
4ـ رد پیشنهادهای مالی نامتناسب بر اساس روش اعلام شده کارفرما در درخواست پیشنهاد.
ت ـ مسئولیت‎های معاونت در خرید خدمات مشاوره عبارتند از:
1ـ تهیه و ارائه فهرست مشاوران صلاحیتدار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و ظرفیت آزاد.
2ـ ابلاغ متن قرارداد همسان.
3 ـ ابلاغ فهرست خدمات یا شرح خدمات همسان.
4 ـ ابلاغ مبانی تعیین حق‎الزحمه خرید خدمات مشاور.
5 ـ نظارت بر ارجاع کار از طریق بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‎رسانی مناقصات.
6 ـ تفسیر و تبیین این آیین‎نامه و تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‎ها و راهنمای لازم برای اجرای آن.
ث ـ مسئولیت‎های انجام مراحل خرید خدمات مشاوره به روش مسابقه طبق نشریه شماره (240) معاونت تعیین می‎شود.
ماده 4 ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره
الف ـ کارفـرما قبل از شروع فرآینـد خرید خدمات مشاوره باید اقدام‎های زیر را انجام دهد:
1ـ تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده (5)).
2ـ تهیه شرح کلی خدمات (موضوع ماه (6)).
3ـ تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره.
4 ـ برآورد حق‎الزحمه خدمات مشاوره.
5 ـ تعیین روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (16)).
6 ـ تهیه مفاد فراخوان مشاوره حسب مورد (موضوع بند (ب) ماده (7)).
7ـ تعیین هیئت انتخاب مشلاور (حسب روش خرید خدمات مشاوره).
8 ـ تهیه معیارها و استعلام ارزیابی کیفی مشاوران حسب مورد (موضوع ماده (13)).
9ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد (موضوع ماده (18)).
ب ـ کارفرما باید قبل از شروع فرایند انتخاب مشاور، نسبت به تهیه مقدمات لازم برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی مطالعات، نقشه‎ها و مدارک مربوط به مراحل قبلی اقدام و از تامین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند.
ماده 5 ـ گزارش شناخت:
الف ـ تهیه گزارش شناخت در موارد زیر برعهده کارفرما است:
1ـ عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی طرح.
2ـ سازمان کارفرمایی.
3ـ اسناد فنـی و نقشه‎ها و مدارک طراحی به نحوی که وضعیت طرح را به طور اجـمال برای مشاور از نظر شـرایط کار تبییـن کند. (در صورتی که در مطالعات قبلی تهیه شده باشد).
4ـ فهرست مهمترین مقررات، بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوط.
ب ـ چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحی مستلزم رعایت قوانین و مقررات خاصی نظیر حقوق دولتی خاص (مربوط به مقررات بیمه، عوارض، مالیات و نظایر آن) حفاظت ویژه یا ملاحظات زیست محیطی خاصی باشد، در گزارش شناخت باید موارد با ذکر قوانین و مقررات مربوط تشریح شوند.
ماده 6 ـ شرح کلی خدمات
الف ـ شرح کلی خدمات حداقل شامل موارد زیر می باشد:
1ـ هدف و محدوده طرح.
2ـ اطلاعات پایه (به منظور ارائه شرح تفصیلی خدمات یا متدولوژی).
3ـ مبانی، اصول، معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما.
4ـ خروجی‎ها و نتایج مورد نیاز شامل اطلاعات، نقشه‎ها یا گزارش‎هایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا پایان کار به کارفرما تحویل دهد.
5 ـ خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط شخص ثالثی انجام شود.
6 ـ وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی (حسب مورد).
ب ـ معاونت با دریافت نظر کارفرمایان نسبت به تهیه و ابلاغ شرح خدمات همسان برای کارهای مشاوره برنامه‎ریزی می‎کند. در صورت نبودن شرح خدمات همسان، کارفرما می‎تواند شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا در ابتدا به عنوان یک امتیاز فنی از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصیلی خدمات تلفیق شده خود را به منظور استعلام قیمت از مشاوران به آنها ابلاغ نماید.
تبصره ـ کارفرما مجاز است تهیه یک یا چند مورد از موارد مندرج در بند (الف) ماده (5) و بند (الف) ماده (6) را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل واگذار نماید.
ماده 7 ـ تهیه فهرست بلند
 الف ـ کارفرما می‎تواند به روش‎های زیر فهرست بلند مشاوران را تهیه کند:
1ـ فراخوان مشاوران دارای صلاحیت طبق ماده (9) از طریق انتشار آگهی در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار کشور و درج آن در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات.
2ـ مراجعه به فهرست مشاوران دارای صلاحیت طبق ماده (9) و انتخاب دوازده مشاور.
ب ـ آگهی فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زیر می‎باشد:
1ـ نام و نشانی کارفرما.
2ـ موضوع خدمات مشاوره.
3ـ درخواست گواهی‎نامه صلاحیت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن.
4ـ اعلام انجام ارزیابی کیفی (حسب مورد)
5 ـ رشته یا زمینه تخصصی مشاور.
6 ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد.
7 ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم.
پ ـ فهرست مشاوران دارای صلاحیت معاونت از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‎رسانی مناقصات در دسترس عموم می‎باشد.
ت ـ شرایط خاص در تهیه فهرست بلند:
1ـ در موار خاص با تشخیص و مسئولیت کارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء (2) بند (الف) به پنج مشاور تقلیل می‎یابد.
2ـ انتشار آگهی برای کارهایی که برآورد حق‎الزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوری اطلاعات بیش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنین برای سایر کارهای مشاوره با برآورد حق‎الزحمه مشاوره بیش از بیست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروری است.
3ـ در مورد کارهای موضوع جزء (2) بند (ت) این ماده، کارفرما با مجوز بالاترین مقام دستگاه مرکزی خود می‎تواند با رعایت سایر مفاد این آیین‎نامه بدون انتشار آگهی نسبت به تهیه فهرست بلند اقدام نماید.
4 ـ در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهی و عدم تکمیل حداقل سه متقاضی برای فهرست بلند، کارفرما فرآیند انتشار آگهی را یک بار تکرار یا مطابق جزء (2) بند (الف) اقدام می‎نماید و در هر صورت به تعداد متقاضیان این فرآیند کفایت می‎شود.
5 ـ در مورد جزء (2) بند (الف) در صورت عدم کفایت تعداد فهرست مشاوران دارای صلاحیت، کارفرما فهرست بلند را از تعداد موجود مشاوران دارای صلاحیت در پایه‎های بالاتر یا پایین‎تر همان رشته تشکیل می‎دهد و به این ترتیب، به تعداد موجود مشاوران برای فهرست بلند کفایت می‎شود.
6 ـ در شرایطی که پس از انجام هریک از فرآیندهای اجزای (4) یا (5) بند (ت) این ماده فقط یک متقاضی خدمات مشاوره اعلام آمادگی نموده باشد، پس از تایید هیئت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تک‎گزینه‎ای انجام می‎شود.
7ـ در روش تک‎گزینه‎ای، موضوع بند (ث) ماده (16) تهیه فهرست بلند و به تبع آن جزء (2) بند (ت) این ماده موضوعیت ندارد.
ماده 8 ـ همزمانی خدمات مشاوره
الف ـ ارجاع همزمان فعالیت‎های جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی، در صورتی که دارای صلاحیت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در این صورت ارجاع کار خدمات جنبی با استفاده از روش تک‎گزینه‎ای خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مشاور اصلی فاقد صلاحیت لازم برای انجام خدمات جبنی باشد، ارجاع خدمات جنبی به صورت تک‎گزینه‎ای به مشاور خدمات جنبی دارای صلاحیت که به عنوان همکار و انجام‎دهنده این خدمات توسط مشاور اصلی به کارفرما معرفی می‎شود، مجاز است.
ب ـ ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجاز نیست:
1ـ مدیریت طرح با هریک از خدمات مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی.
2ـ مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با هریک از خدمات طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی.
3ـ قرارداد مستقل خدمات مهندسی ارزش با هریک از خدماات طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی.
تبصره ـ خدمات مهندسی ارزش می‎تواند جزئی از شرح خدمات در هرگونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.
پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی پروژه برای مشاوری که خدمات مدیریت طرح، مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، بازرسی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی یا نظارت عالیه یا کارگاهی در طرحی را بر عهده گرفته است، در قراردادهای تامین کالا (p) و پیمانکاری (C) همان طرح ممنوع است.
تبصره ـ برای کارهای خدمات مشاوره خارج از حوزه فناوری اطلاعات، همزمانی طراحی با کارهایی که قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری (DB & EPC & EC) و پیمانکاری عمومی (GC) ارجاع می‎شود، از مصادیق کارهای پیمانکاری بوده و در قالب این آیین‎نامه قرار نمی‎گیرد.
ماده 9 ـ تشخیص صلاحیت و موازین کلی
الف ـ ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (2) مجاز است و میزان ظرفیت کاری مجاز بنا بر خود اظهاری مشاوران می‎باشد.
ب ـ به منـظور تحقق اصل رقابـت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجـع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337 ـ تمام مشاوران استعلام شده باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
تبصره 1ـ فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکت‎‎های وابسته و نظایر آن انجام می‎شود باید حسب حوزه کار به صورت انتخاب بر اساس روش کیفیت و قیمت یا روش کیفیت برگزار شود.
تبصره2ـ صندوق‎های بازنشستگی و تعاونی‎های کارکنان که اعضای آنها در چارچوب ماده (3) عهده‎دار مسئولیت تصمیم‎گیری در فرآیند خرید خدمات مشاوره می‎باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‎های ذیربط خود نخواهند بود. تعاونی‎های کارکنان که اعضای آن جزء مراجع تصمیم‎گیری موضوع ماده یاد شده نمی‎باشند مجاز به شرکت در فرآیند خرید خدمات مشاوره حسب حوزه کار بر اساس روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواهند بود.
پ ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه می‎کنند، با نظر کارفرما مجاز است. در این صورت امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می‎شود. معاونت، دستورالعمل نحوه مشارکت و همکاری گروه مشارکت را تهیه و ابلاغ می‎نماید.
ت ـ چنانچه مشاور در فرایند ارزیابی و انتخاب از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده نموده باشد و یا پس از گشایش هریک از پاکت‎های فنی و یا مالی از پیشنهاد خود انصراف دهد و یا از مبادله قرارداد استنکاف ورزد، مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‎شود از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونی
مقرر خواهد شد.
ث ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند:
1ـ اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور.
2ـ انـجام مطالعات توجیـهی پیـش از ارجاع مـطالعات تفصیـلی و اجـرایـی (حسب مورد).
3 ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما.
4 ـ تنظیم دقیق شرح خدمات.
5 ـ رعایت اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره.
6 ـ استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره (در صورت وجود).
7ـ تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحـت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوششهای بیمه‎ای و یا سایر روش‎ها برای تضمین خدمات.
تبصره ـ معاونت موظف است در چارچوب بند (پ) ماده (25) نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی میزان تحقق و دستیابی به اصول تصریح شده در اجزای این بند اقدام و به دستگاه‎های اجرایی ابلاع کند.
ماده 10ـ انعقاد قراردادهای مشاوره
الف ـ قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود.
در صورت توافق مشاور منتخب و کارفرما این مدت برای یک بار قابل تمدید است.
ب ـ تغییر در موضوع، قیمت و شرایط قراردادهای مشاوره بعد از تعیین مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.
پ ـ تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع قراردادهای خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانین و مقررات مربوط می‎باشد.
تبصره ـ در کارهایی که انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت یا به روش بودجه ثابت انجام می‎شود و حوزه کار مشخص دارند، کارفرما می‎تواند تغییرات (کاهش و یا افزایش) خدمات مشاوره را با اعلام در درخواست پیشنهاد، در متن قرارداد به بیست و پنج درصد (25%) محدود نماید.
ت ـ کارفرما می‎تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوی با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکی به درصدی از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار نباشد و قرارداد را با قیمت مقطوع منعقد کند.
ماده 11ـ مستند سازی و اطلاع رسانی
الف ـ کارفرما موظف است فرایند انتخاب مشاوران را مستندسازی کند.
ب ـ مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر است:
1ـ فراخوان مشاوره.
2ـ فهرست بلند مشاوران (نام مشاور منتخب در روش تک گزینه‎ای).
3ـ استعلام ارزیابی کیفی بجز روش تک گزینه‎ای.
4ـ گزارش ارزیابی کیفی مشاوران بجز روش تک‎گزینه‎ای.
5 ـ اسناد درخواست پیشنهاد (موضوع ماده (18)).
6 ـ صورتجلسه پایانی طبق ماده (23).
7ـ خلاصه قرارداد که شامل موضوع، شماره، تاریخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات است.
8 ـ اسناد و مدارک اخذ شده از مشاوران در طول فرآیند خرید خدمات مشاوره.
9ـ اسناد قراردادی که شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن است.
پ ـ کارفرما باید تمامی مراحل خرید خدمات مشاوره را به صورت مکتوب مستندسازی نموده و مستندهای متناظر با اجزای (1) تا (7) بند (ب) این ماده را از طریق بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‎رسانی مناقصات منتشر کند.
تبصره 1 ـ کارفرما به تشخیص خود می‎تواند مدارک و مستندات استعلام از مشاوران برای ارزیابی کیفی را در چارچوب مشخص فقط به صورت الکترونیکی (بدون نسخه کاغذی) اخذ نماید.
تبصره 2ـ در صورت لغو فرآیند خرید خدمات مشاوره، کارفرما باید اعلامیه و خلاصه ادله مربوط را در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‎رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره 3ـ در پایان فرآیند خرید خدمات مشاوره باید پاکت‎های مالی ناگشوده به ارسال‎کنندگان پیشنهاد مسترد و رسید دریافت گردد و رسید دریافت شده به صورت مکتوب مستند و بایگانی شود.
ت ـ معاونت فهرست مشاوران صلاحیتدار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و نتایج ارزشیابی دوره‎ای در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‎رسانی مناقصات منتشر می‎نماید.
ث ـ مهلت اطلاع‎رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‎رسانی مناقصات برای هریک اجزای (1) تا (7) بند (ب) و تبصره (2) بند (پ) این ماده در دستورالعمل معاونت تعیین می‎شود.
فصل سوم ـ ارزیابی کیفی مشاوران
ماده12ـ ارزیابی کیفی مشاوران
ارزیابی کیفی مشاوران باید به ترتیب زیر انجام شود:
الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه فهرست بلند، برای تمام روش ها بجز روش تک گزینه ای و روش مسابقه، توسط کارفرما و طی مراحل زیر انجام می شود:
1ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها.
2ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول
3ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی (طبق ماده 13))
4ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافتی پاسخ آن
5 ـ انطباق مدارک دریافتی با مدارک درخواستی و امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی
6 ـ تعیین سه تا شش مشاور حایز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند (تهیه فهرست کوتاه)
7ـ مستندسازی و تهیه گزارش ارزیابی کیفی مشاوران
8 ـ اطلاع رسانی گزارش ارزیابی کیفی مشاوران
ب ـ ارزیابی کیفی مشاوران بر اساس معیارهایی که توسط کارفرما تعیین می شود انجام و سه تا شش مشاور بعنوان فهرست کوتاه انتخاب می شوند. این معیارها می تواند شامل تجربه (سابقه اجرایی)، ارزیابی کارفرمایان قبلی و ساختار سازمانی باشد که مجموع امتیازها معادل یکصد خواهد بود.
پ ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت یک سال از تاریخ گزارش ارزیابی کیفی معتبر است.
ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران باید در مهلت مقرر در استعلام ارزیابی کیفی انجام شود.
ث ـ در صورتی که تعداد مشاوران صلاحیت دار فهرست کوتاه کافی نباشد، کارفرما می تواند به تشخیص خود حداقل فهرست کوتاه را با دعوت از مشاورانی که در پایه پایین تر تشخیص صلاحیت شده اند، تکمیل کند. همچنین در صورت احراز شرایط هر یک از اجزای (4) یا (5) بند (ت) ماده (7) به تعداد موجود مشاوران کفایت می شود.
ج ـ در صورت انصراف متقاضیان پس از مرحله ارزیابی کیفی از فهرست کوتاه با نظر کارفرما و با هر تعداد باقیمانده در فهرست کوتاه، فرآیند انتخاب مشاور ادامه خواهد یافت.
ماده13ـ استعلام ارزیابی کیفی مشاوران
الف ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) حداقل شامل اطلاعات زیر می باشد:
1ـ نام و نشانی کارفرما
2ـ موضوع خدمات مشاوره
3ـ درخواست مدارک صلاحیت و گواهی نامه های لازم
4ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره (حسب مورد)
5 ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها
6 ـ درخواست مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها (حسب مورد)
7ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها
8 ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) برای دعوت به ارائه پیشنهاد
9ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلام ها
10ـ نام و نشانی مدیر طرح (حسب مورد)
11ـ مهلت بررسی استعلامها
ب ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی و تحویل آن از آخرین روز توزیع استعلام ها محاسبه می شود که این مدت برای ارزیابی کیفی یک هفته می باشد.
پ ـ استعلام ارزیابی کیفی باید به طور یکسان بین همه مشاوران فهرست بلند مشاوران توزیع شود.
ماده14ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران
الف ـ بررسی و امتیازدهی استعلام های ارزیابی کیفی مشاوران نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد.
ب ـ کارفرما موظف است نحوه و فرآیند امتیازدهی به معیارهای تعیین شده در ارزیابی کیفی مشاوران (موضوع ماده (12)) را مشخص و در اسناد استعلام ارزیابی کیفی، اطلاع رسانی و آن را مستند نماید.
ماده15ـ گزارش ارزیابی کیفی مشاوران 
الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی، گزارش ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر توسط کارفرما تهیه می شود:
1ـ فهرست استعلام های تکمیل شده توسط مشاوران
2ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی
3ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران
4ـ نام و مشـخصات مشاورانی که برای درخواسـت پیشنهاد بـرگزیده شـده اند (فهرست کوتاه)
5 ـ متن دعوتنامه برای دریافت
6 ـ محل و زمان تشکیل جلسه
ب ـ کافرما باید گزارش ارزیابی کیفی مشاوران را در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.
پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند، گزارش ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند انتخاب مشاور تجدید می شود.
فصل چهارم ـ ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور
ماده16ـ روش های انتخاب مشاوران
الف ـ روشهای انتخاب مشاوران عبارتند از:
1ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت
2ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت
3ـ روش بودجه ثابت
4ـ روش انتخاب تک گزینه ای
5 ـ روش مسابقه
6 ـ روش انتخاب براساس تعرفه
ب ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت: در روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) مشاور منتخب طی فرآیند رقابت کیفی، فنی و مالی انتخاب می شود. در این روش، پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران فهرست کوتاه طبق بند (ب) ماده (22) تراز شده و کمترین قـیمت تراز شده ملاک انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با قیمت درج شده در پاکت قیمت مشاور منتخب، انجام می پذیرد. این روش را فقط می توان برای خدمات 
مشاوره ای که حوزه کار مشخص دارند، استفاده نمود.
پ ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت: در روش انتخاب بر اساس کیفیت، مشاور منتخب طی فرآیند رقابت کیفی و فنی انتخاب می شود. این روش در کارهای پیچیده و دارای حوزه کار نامشخص یا کارهایی که آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و یا بلند مدت داشته باشد کاربرد دارد.
ت ـ روش بودجه ثابت: در این روش قیمت مربوط به هزینه خدمات مشاور توسط مراجع صلاحیتدار تعیین و محدود به مبلغ معینی می شود. این روش برای کارهای ساده، تکراری و دقیقاً قابل شرح که بودجه آن ثابت باشد کاربرد دارد. در این روش کارفرما باید محدود، کار، شرح تفصیلی خدمات و مبلغ مورد نیاز را برای مشاوران در اسناد درخواست پیشنهاد، مشخص نماید. این روش برای کارهایی که مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نمی باشد.
تبصره ـ بودجه مندرج در موافقتنامه های مبادله شده بین دستگاه های اجرایی و معاونت و یا بین دستگاه های اجرایی با واحدهای زیرمجموعه خود به صورت برآورد بوده و الزاماً به معنی مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نمی باشد.
ث ـ روش انتخاب تک گزینه ای: انتخاب تک گزینه ای روشی است که در آن مشاور بدون وابستگی به فرآیند ارزیابی کیفی، فنی و مالی انتخاب می شود. با این وجود، مذاکره فنی و مالی توسط کارفرما برای تنظیم قرارداد انجام می پذیرد. استفاده از این روش صرفاً در موارد زیر مجاز است:
1ـ ارجاع خدمات تکمیلی یا توسعه ای مشاور پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلی به مشاوری که خدمات همان پروژه را قبلاً انجام داده است
2ـ ارجاع خدمات نظارتی پروژه به مشاوری که خدمات طراحی تفصیلی همان پروژه را قبلاً انجام داده است
3ـ ارجاع خدمات جنبی مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند (الف) ماده (8) و تبصره آن
4ـ تهیه و تدوین ضوابط، استاندارها و معیارها تا سقف پنج برابر سقف نصاب معاملات متوسط
5 ـ بروز حوادث قهری (شرایط فورس ماژور)
6 ـ عدم امکان خرید خدمات مشاور با استفاده از سایر روش های انتخاب مشاور حداکثر تا بیست برابر سقف نصاب معاملات متوسط بر اساس گزارش توجیهی کارفرما با تایید بالاترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما
7ـ وجود شرایطی که در فرآیند تهیه فهرست بلند فقط یک متقاضی خدمات مشاوره اعلام آمادگی نموده باشد
8 ـ در کارهای پژوهشی که مشمول حق تالیف یا ثبت اختراع باشد با تایید بالاترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما
9ـ ارجاع خدمات مشاوره حقوقی برای قراردادها
10ـ ارجاع خدمات نگهداری یا پشتیبانی نرم افزاری به مشاوری که قبلاً همان نرم افزار را طراحی یا ارائه کرده است
ج ـ روش مسابقه: این روش طبق اهداف، ضوابط و معیارهای نشریه شماره (240) معاونت با عنوان «راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران» انجام می شود و فرآیندهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی مشاوران در این روش مطابق نشریه یادشده می باشد.
چ ـ روش انتخاب بر اساس تعرفه: برای این روش در اسناد درخواست پیشنهاد، نحوه و میزان حق الزحمه مشاور کاملاً بر اساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت تعیین می شود. لذا انتخاب مشاور طی فرآیند رقابت کیفی و فنی انجام می پذیرد.
ح ـ در صورتی که از منابع مالی بین المللی استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشریفات یا روش های دیگری برای انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعایت آنها مجاز است.
ماده17ـ فرآیندهای خرید خدمات مشاوره
الف ـ فرآیند خرید خدمات مشاوره بعد از اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره موضوع ماده (4) با توجه به روش انتخاب، انجام می شود.
تبصره ـ در صورتی که پس از ارائه پاکت های پیشنهاد فنی و یا مالی (حسب روش انتخاب مشاور)، مشاوری انصراف دهد، کارفرما می تواند با تعداد باقیمانده مشاوران فرآیند انتخاب مشاور را ادامه دهد.
ب ـ فرآیند انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) به شرح زیر است:
1ـ تهیه فهرست بلند طبق ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران صلاحیتدار طبق ماده (12) (تهیه فهرست کوتاه)
3ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران فهرست کوتاه طبق ماده (18)
4ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها طبق ماده (21) 
6 ـ ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس قیمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب (طبق بند (ب) ماده (22)
7ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده (10) بر اساس قیمت پیشنهادی مشاور (ارائه شده در پاکت قیمت مشاور)
پ ـ فرآیند انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) به شرح زیر است: 
1ـ تهیه فهرست بلند طبق ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران صلاحیتدار طبق ماده (12) (تهیه فهرست کوتاه)
3ـ ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده (18) برای مشاوران فهرست کوتاه
4ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد طبق ماده (21)
6 ـ گشایش پاکت قیمت مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده است و ارزیابی مالی پیشنهاد وی طبق بند (پ) ماده (22)
7ـ انعقاد قرارداد طبق ماده (10)
ت ـ فرآیند انتخاب تک گزینه ای به شرح زیر است:
1ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد طبق ماده (18)
2ـ ارسال دعوت نامه به همراه درخواست پیشنهاد و اخذ پیشنهاد فنی و مالی از مشاور
3ـ ارزیابی فنی و مالی و مذاکره با مشاور برای قیمت
4ـ انعقاد قرارداد طبق ماده (10)
ث ـ فرآیند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زیر است:
1ـ تهیه فهرست بلند طبق ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صلاحیتدار طبق ماده (12) (تهیه فهرست کوتاه)
3ـ ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست کوتاه با ذکر مبلغ مشاوره پروژه
4ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب
6 ـ ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)
7ـ انعقاد قرارداد با رعایت ماده (10)
ج ـ فرآیند انتخاب به روش تعرفه:
1ـ تهیه فهرست بلند طبق فرآیند ماده (7)
2ـ انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صلاحیتدار طبق ماده (12) (تهیه فهرست کوتاه)
3ـ ارسال درخواست پیشنهاد طبق ماده (18) به مشاوران فهرست کوتاه با ذکر تعرفه مورد استفاده
4ـ تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (19)
5 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را کسب نموده است طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب
6 ـ ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)
7 ـ انعـقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس تعـرفه های مصوب معاونت با رعایت مـاده (10) (هرگـونه تغییر خارج از حدود بخـشنامه های تعرفه های مربوط ممنوع می باشد)
تبصره ـ در مواردی که حقوق دولتی در تعرفه های یادشده تغییر یافته یا متفاوت بوده و این تغییر در تعرفه پیش بینی نشده باشد باید مابه التفاوت مربوط توسط، کارفرما در تعرفه منظور شود. 
چ ـ روش انتخاب بر اساس مسابقه: فرآیندهای ارزیابی کیفی، فنی و مالی مشاوران در این روش طبق نشریه شماره (240) معاونت با عنوان « راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران» انجام می شود.
ماده18ـ درخواست پیشنهاد
الف ـ درخواست پیشنهاد (RFP) شامل سه بخش است:
1ـ بخش فنی که شامل موارد زیر است:
1ـ1ـ گزارش شناخت (ITC)
1ـ2ـ شرح کلی خدمات
1ـ3ـ روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (16))
1ـ4ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیارها
1ـ 5 ـ ضریب تاثیر فنی در روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت
1ـ6 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول، شصت تا هفتاد امتیاز از صدامتیاز بجز روش تک گزینه ای و روش مسابقه
1ـ7ـ نحوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادی (حسب مورد)
1ـ 8 ـ مدت اعتبار پیشنهادها
1ـ 9ـ متن قرارداد همسان (در صورت وجود)
1ـ10ـ نحوه تنظیم متدولوژی (حسب مورد)
1ـ11ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما.
2ـ بخش مالی که حداقل شامل موارد زیر است:
2ـ1ـ نحوه محاسبه حق الزحمه
2ـ2ـ روش پرداخت حق الزحمه
2ـ3ـ حقوق دولتی و غیردولتی مترتب بر قرارداد
2ـ4ـ نرخ تسعیر ارز (حسب مورد)
2ـ 5 ـ فرم حق الزحمه پیشنهادی مشاور
2ـ6 ـ هزینه تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر (حسب مورد)
2ـ7ـ روش حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (حسب روش انتخاب مشاور)
2ـ 8 ـ برآورد اولیه حق الزحمه خدمات مشاور (حسب مورد)
2ـ9ـ روش تأمین منابع مالی
تبصره ـ در کارهایی که بخشی از آن مشروط بوده و یا حق الزحمه آنها بر اساس نفر ماه برآورد می شود پیشنهادهای مالی مشاوران با توجه به ابعاد، نوع کار و نیز سوابق، تجارب و تخصص های مورد نیاز باید بر اساس ساختار مشابه و دوره زمانی یکسان استعلام شود و هزینه های ثابت نظیر میزان کسورات و حقوق دولتی، تعداد خودرو و سایر تجهیزات و امکانات مورد نیاز و نیز تسهیلاتی که توسط کارفرما تامین می شود، در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود. همچنین سیاست های تشویقی و تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار بر اساس مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان (در صورت وجود) اطلاع رسانی شود.
3ـ بخش عمومی که شامل موارد زیر است:
3ـ1ـ برنامه زمانی کلی طرح
3ـ2ـ ترتیب فهرست ارائه مدارک
3ـ3ـ مهلت تحویل پیشنهادهای فنی و مالی توسط مشاوران به کارفرما (حداقل دو هفته)
3ـ4ـ مکان و زمان تحویل پیشنهادهای فنی و مالی
ب ـ کارفرما باید درخواست پیشنهاد را برای همه مشاوران فهرست کوتاه ارسال کند.
پ ـ درخواست پیشنهاد باید توسط مشاوران تکمیل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به کارفرما تحویل شود.
ماده19ـ تهیه و تحویل پیشنهادها
الف ـ رعایت موارد زیر در تهیه و تکمیل پیشنهادها ضروری است:
1ـ پیشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پیشنهاد تحویل شوند
2ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد
3ـ اطلاعات مربوط به گواهی نامه های صلاحیت، حسب مورد، ارائه شود
4ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود
5 ـ تمامی صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود.
ب ـ مشاوران نمی توانند بیش از یک پیشنهاد (فنی و مالی) تسلیم کنند مگر آنکه در اسناد درخواست پیشنهاد نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.
پ ـ مشاوران پیشنهادهای فنی و مالی خود را باید در پاکت های جداگانه و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب با ذکر نام مشاور، موضوع و تاریخ ارسال روی پاکت قرار دهند.
ت ـ کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنهادهای ارائه شده توسط مشاوران را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از آنها صیانت کند.
ث ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد درخواست پیشنهاد (RFP) انجام شود.
ماده20ـ توضیح و تشریح اسناد
الف ـ چنانچه مشاوری در استعلام ارزیابی کیفی مشاوران یا اسناد درخواست پیشنهاد، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از کارفرما توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش های مشاوران و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن باید به طور یکسان برای همه مشاورانی که اسناد را دریافت کرده اند با لحاظ تغییرات احتمالی در برنامه زمانی انتخاب مشاور ارسال شود.
تبصره ـ امکان ارائه توضیحات و دریافت سوال و ارائه پاسخ ها و یا سایر راهنمایی ها می تواند از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات صورت پذیرد.
ماده21ـ ارزیابی فنی پیشنهادها
الف ـ تفکیک مراحل ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها ضروری است و هرگونه ارزیابی فنی پیشنهادها تنها پیش از گشودن پاکت های قیمت مجاز است. پاکت های قیمت باید تا پایان مرحله ارزیابی فنی پیشنهادها، ناگشوده و در جایی مطمئن نگهداری شوند.
ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) یا انتخاب بر اساس کیفیت (QBS)، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت در جلسه گشایش پاکت های فنی اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است و در این صورت پاکت های قیمت (در لفاف لاک و مهر شده مشاور) توسط کارفرما صیانت می شود.
پ ـ ارزیابی فنی پیشنهادها مشتمل بر بررسی و امتیازدهی به روش وزنی انجام می شود.
در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد (100%) می باشد و هر مشاور در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا یکصد کسب می کند. امتیاز کل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می باشد. حداقل امتیاز قابل قبول (شصت تا هفتاد امتیاز) و نحوه تعیین امتیاز باید در درخواست پیشنهاد (RFP) ذکر شود.
ت ـ معیارهای اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها و اهمیت وزنی آنها به شرح زیر است:
1ـ روش شناسی/متدولوژی (حداقل سی درصد (30%): امتیاز روش شناسی با توجه به معیارهای فرعی نظیر شرح تفصیلی خدمات، نحوه تضمین کیفیت، روش مدیریت اطلاعات و نظام مستندسازی و گزارش دهی پروژه، گزینه های فنی و اجرایی انجام پروژه و برنامه زمانی مشاور با توجه به روش پیشنهادی برای انجام کار تعیین می شود.
2ـ کارکنان کلیدی موثر (حداقل بیست و پنج درصد (25%)): امتیاز کارکنان کلیدی موثر طرح بر اساس معیارهای فرعی نظیر صلاحیت های عمومی کارکنان با توجه به تحصیلات و آموزشهای عمومی، سوابق کار و مسئولیت ها، دوره های آموزشی، تجربه های ویژه در زمینه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهای خاص، آشنایی با قوانین و مقررات و نظایر آن تعیین می شود.
3ـ سایر معیارها (حداکثر چهل و پنج درصد (45%)): این معیارها با توجه به نوع پروژه به تشخیص کارفرما تعیین می شوند.
تبصره ـ وزن هر یک از معیارهای اصلی یادشده و نیز معیارهای فرعی باید در درخواست پیشنهاد قید شود و پس از آن تغییر در اوزان معیارها ممنوع است. همچنین مجموع درصد وزنی معیارهای اصلی باید برابر با یکصد (100) باشد.
ث ـ کارفـرما بعد از امتیازدهی به پیشنهادهای مشاوران، نتایج ارزیابی فنی پیشنهادها را طبق گزارشی مستندسازی می کند. این گزارش حداقل شامل موارد زیر می باشد:
1ـ نام و مشخصات مشاوران
2ـ معیارهای ارزیابی فنی و اهمیت وزنی هر یک از معیارها
3ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول (شصت تا هفتاد امتیاز)
4ـ امتیاز مشاوران برای هر یک از معیارهای ارزیابی فنی و امتیاز فنی کل هر یک از مشاوران
5 ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای گشایش پاکت قیمت (ارزیابی مالی پیشنهادها) برگزیده شده اند
6 ـ محل و زمان ارزیابی فنی
7ـ سایر مواردی که به تشخیص کارفرما برای درج در ارزیابی فنی پیشنهادها ضرورت داشته باشد.
ج ـ اصل پیشنهادهای فنی مشاوران قبل از گشودن پاکت های قیمت توسط کارفرما بایگانی می شود.
ماده22ـ ارزیابی مالی پیشنهادها
الف ـ ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش و فرآیند انتخاب مشاور (موضوع مواد (16) و (17)) باید پس از پایان یافتن ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی پیشنهادها انجام شود.
ب ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS): در این روش، ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس قیمت تراز شده بین مشاورانی که امتیاز فنی برابر یا بیش از حداقل امتیاز فنی قابل قبول را کسب نموده اند انجام می شود. در این روش کارفرما موظف است از مشاوران یادشده یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت کند. مشاوری که کمترین قیمت تراز شده را پیشنهاد کرده باشد به عنوان مشاور منتخب
برگزیده می شود. قیمت تراز شده طبق رابطه زیر محاسبه و تعیین می شود. 
 که در آن:
L : قیمت تراز شده
C : قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)
i : ضریب تاثیر امتیاز فنی (بین پانزده صدم (15%) تا پنج دهم (5/0))
t : امتیاز فنی پیشنهادها (بین حداقل امتیاز فنی قابل قبول تا صد امتیاز)
تبصره1ـ همه پاکت های قیمت مشاورانی که امتیاز فنی برابر یا بیش از حداقل امتیاز فنی قابل قبول را کسب کرده باشند، باید گشوده شود.
تبصره2ـ ضریب تاثیر امتیاز فنی، عددی بین پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0) است که بر حسب پیچیدگی کار، ابداعی بودن، تکراری بودن و بزرگی کار توسط کارفرما تعیین و باید در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود. پیچیدگی و یا ابداعی بودن کار ضریب تاثیر امتیاز فنی را افزایش و تکراری بودن و یا بالابودن حجم ریالی کار آن را کاهش می دهد.
تبصره3ـ درصورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد مالی لازم باشد باید نرخ تسعیر ارز در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود.
تبصره4ـ هیئت انتنخاب مشاور باید قبل از محاسبه قیمت ترازشده، ابتدا پیشنهادهای دارای قیمت های نامتناسب را از فرآیند ارزیابی مالی براساس روشی که کارفرما در اسناد درخواست پیشنهاد درج کرده است، حذف نمایند.
تبصره5 ـ قرارداد باید با مشاوری که کمترین قیمت ترازشده را کسب کرده است و با قیمت پیشنهادی وی (درج شده در پاکت قیمت) منعقد شود.
تبصره6 ـ چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، فقط یک متقاضی خرید خدمات مشاوره برای مرحله ارزیابی مالی باقی بماند، رابطه بند (ب) این ماده ملاک نیست و قیمت پروژه با ملاحظه روش رد قیمت های نامتناسب و براساس مذاکره و توافق کارفرما با مشاور تعیین می گردد.
پ ـ روش انتخاب براساس کیفیت (QBS): برای ارزیابی مالی در این روش، ابتدا پاکت قیمت مشاور اولویت اول که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده است، در حضور مشاور یادشده گشوده می شود و پس از بررسی قیمت پیشنهادی و نحوه محاسبه حق الزحمه، چنانچه مبلغ پیشنهادی از نظر هیئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهای متعارف و ویژگی طرح قابل قبول باشد یا با تغییرات جزیی (در حد ده درصد (10%) مبلغ پیشنهادی مشاور) مورد توافق قرار گیرد، قرارداد با مشاور منعقد می شود. چنانچه قیمت پیشنهادی مشاور از نظر هیئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هیئت در مذاکره با مشاور یادشده نتواند به قیمت قابل قبولی دست یابد، باید مراحل فوق با مشاور اولویت دوم که دارای امتیاز فنی بعدی است، انجام شود.
تبصره ـ فقط در شرایطی بازگشت به مذاکره با مشاور اولویت اول مجاز است که پیشنهاد قیمت مشاور اولویت دوم، گران تر از قیمت پیشنهادی مشاور اولویت اول باشد.
ت ـ سایر روش های انتخاب مشاور: ارزیابی مالی سایر روش های انتخاب مشاور براساس تعاریف و فرآیند جداگانه که برای هر روش در مواد (16) و (17) تصریح شد، انجام می پذیرد.
ماده23ـ صورتجلسه پایانی
الف ـ بعد از گشایش پاکت های قیمت و ارزیابی مالی پیشنهادها، صورتجلسه پایانی ارزیابی پیشنهادها مشتمل بر موارد زیر تهیه می شود و به امضای هیئت داوران (در روش مسابقه)، کارفرما (در روش تک گزینه ای) و اعضای هیئت انتخاب مشاور (در سایر روش ها) می رسد:
1ـ محل و زمان تشکیل جلسه پایانی. 
2ـ نام و امضای کارفرما (در روش تک گزینه ای)، هیئت داوران (در روش مسابقه) و اعضای هیئت انتخاب مشاور (در سایر روش ها).
3ـ برآورد کارفرما.
4ـ امتیاز فنی پیشنهادهای مشاوران طبق گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها (حسب روش انتخاب مشاور).
5 ـ ضریب تأثیر امتیاز فنی (مربوط به روش (QCBS).
6 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول (قید شده در اسناد درخواست پیشنهاد و حسب روش انتخاب مشاور).
7ـ قیمت های پیشنهادی رویت شده مشاوران بجز روش های بودجه ثابت و تعرفه.
8 ـ قیمت ترازشده پیشنهادهای مشاوران (مربوط به روش (QCBS.
9ـ نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد
10ـ کلیه محتویات پاکت های گشوده شده پیشنهادهای قیمت باید ثبت و ضمیمه صورتجلسه پایانی شود.
ماده24ـ خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط در معاملات کوچک و متوسط با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او، خرید خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد معیارها و ضوابط زیر مجاز است:
1ـ داشتن تحصیلات دانشگاهی و یا پروانه کارشناسی رسمی و یا گواهی نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نیاز
2ـ داشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرایی 
3ـ ارائه یکی از تضمین های موضوع آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 10729/ت26590هـ مورخ 1/4/1381 برای کیفیت خدمات
تبصره1ـ در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که توسط شخص حقوقی جهت انجام مشاوره معرفی می شوند باید واجد شرایط فوق باشند ولی دادن تضمین بر عهده شخص حقوقی است. 
تبصره2ـ دستگاههای اجرایی می توانند در خصوص خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط خود دستورالعملی برای تعیین معیارهای انتخاب مشاوران مورد نیاز با رعایت ضوابط این ماده تنظیم و مبنای عمل خود قرار دهند.
ماده25ـ معاونت فلوچارت اجرای این آیین نامه را تدوین و به دستگاههای ذی ربط ارائه نماید.
ماده26ـ مقررات و استانداردها
الف ـ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 لغو می گردد.
تبصره ـ در مواردی که فرآیند ارجاع کار به مشاوران با تصویب نامه یادشده شروع شده باشد، کارفرما می تواند سایر مراحل را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و بر اساس تصویب نامه یاد شده ادامه داده و به انجام رساند یا آنکه فرآیند خرید خدمات مشاوره را مجدداً بر اساس این آیین نامه شروع نماید.
ب ـ در صورت ضرورت، معاونت باید دستورالعمل ها، استانداردها و راهنمای خرید خدمات مشاوره را تهیه، به هنگام، تنفیذ و در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.
این تـصویب نامه در تاریخ 28/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی