تصویب نامه درخصوص تمدید اجرای معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10% هزینه کارمزد ثبت سفارش

شماره197277/
ت43798هـ 9/10/1388
تصویب‌نامه درخصوص تمدید اجرای معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10% هزینه
کارمزد ثبت سفارش
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 25287/1 مورخ 1/9/1388
وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تصویب نمود:
اجرای تصویب‌نامه شماره 123881/ت40591هـ مورخ 22/7/1387 از تاریخ انقضای اعتبار به
مدت یک سال تمدید می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی