قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب1364 و اصلاحات بعدی آن

شماره50432/
104 8/10/
1388
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 96524/37152 مورخ 18/6/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات ـ
مصوب1364 و اصلاحات بعدی آن که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی
قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در
جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/9/1388و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ
می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره196707
21/10/1388
وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی
روز یکشنبه مورخ هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ 18/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 50432/104 مورخ
8/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب1364 و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده ـ ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر
اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق می‌گردد:
الف ـ عنوان فصل اول به « تعاریف» تغییر می‌یابد.
ب ـ متن زیر ذیل ماده (1) الحاق می‌گردد:
نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع
خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر،
تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا
غیر آن فعالیت می‌نماید.
تبصره4ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و
مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن
می‌باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان
مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به
تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آذر ماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1388 به تأیید شورای
نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی