مصوبات جلسه ششم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

شماره۲۰۰/۱۳۰۱۶۱                                   ۱۳۹۸/۸/۲۶

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات ششمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه ششم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

کلیات شیوه ارزیابی بلوغ تعامل پذیری به شرح زیر به تصویب رسید و متن تکمیل و تصحیح شده بر اساس مشروح مذاکرات جلسه برای دبیرخانه تا قبل از جلسه بعدی کارگروه به دبیرخانه ارائه شود:

۱ـ مقرر گردید سطوح ارزیابی در ده سطح بلوغ تعیین شده و برای تسهیل در اجرا در دوره تطور و سیر زمانی پیشرفت تعامل پذیری امکان ادغام برخی سطوح برای سادگی ارزیابی فعالیت دستگاه ها میسر شود.

۲ ـ بلوغ تعامل پذیری دارای شش بعد شامل ۱ـ زیرساخت ۲ـ داده و اطلاعات ۳ـ برنامه کاربردی ۴ـ فرآیند ۵ ـ کسب وکار ۶ ـ امنیت تعیین گردید.

۳ـ ماتریس ابعاد بلوغ و سطوح ارزیابی شامل شاخص های ارزیابی در سند جزییات تدوین و در دوره های ارزیابی متناسب با پیشرفت اصلاح و تکمیل خواهد شد.

۴ـ مقرر شد به منظور ایجاد آمادگی در دستگاه های اجرایی هر سطح از بلوغ با مثال های کاربردی تبیین شود.

۵ ـ مقرر گردید سرویس های مصوب جلسات کارگروه و پایگاه های اطلاعات پایه در اولویت ارزیابی بلوغ تعامل پذیری قرار گیرند.

مصوبه شماره دو

پیرو ارائه گزارش دبیرخانه در خصوص پایگاه های اطلاعات پایه و کمیته تدوین شناسنامه های فنی و مباحث جلسه مقرر شد:

الف) شناسنامه فنی ویرایش اول پایگاه های پایه بر اساس داده ها و محتویات پیوست سند تعامل پذیری مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و اعلام نظر دستگاه های اجرایی و کمیته تدوین ظرف ۲۰ روز تکمیل و برای نظرخواهی دستگاه های ذی ربط ارسال شود.

ب) کمیته تدوین شناسنامه های فنی ویرایش دو را بر اساس استانداردهای مربوط به کیفیت داده و فراداده برای ارائه به کارگروه نهایی کرده و در دستور جلسه کارگروه برای تصویب قرار دهد.

مصوبه شماره سه

مقرر شد تا سازمان نظام صنفی به عنوان مدعو و بدون حق رأی در جلسات کارگروه دعوت شوند به همین منظور لازم است تا سازمان نظام صنفی نماینده ثابتی را به دبیرخانه کارگروه معرفی نماید.

همچنین مقرر شد در جلساتی که موضوع محرمانه در دستور کار جلسه نباشد اصحاب رسانه نیز در جلسه حضورداشته باشند.