تصویب نامه درخصوص انتخاب آقای علی اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

شماره۱۰۹۱۷۹/ت۵۷۲۰۶ک                              ۱۳۹۸/۸/۲۹
تصویب نامه درخصوص انتخاب آقای علی اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای علی اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه
آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای مجید صفدری می­شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری